Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2133
Title: Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonları
Other Titles: Foreign body aspiration in childhood
Authors: Apa, Hurşit
Kayserili, Ertan
Hızarcıoğlu, Murat
Gülez, Pamir
Umaç, Özgür
Diniz, Ayşe Gülden
TR216599
TR237972
Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Keywords: Aspirasyon
Yabancı Cisim
Bronkoskopi
Aspiration
Foreign Body
Bronchoscopya
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Apa, H., Kayserili, E., Hızarcıoğlu, M., Gülez, P., Umaç, Ö., Diniz, G. A. (2005). Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonları. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(3), 17-21.
Abstract: Amaç: Solunum sistemine aspire edilen yabancı cisimlerin belirlenip, çıkarılması komplikasyonların önlenmesi açısından önemlidir. Bu nedenle 10 aylık sürede yabancı cisim aspirasyonu süphesi ile klinigimize yatan 22 hasta retrospektif olarak degerlendirildi. Hastalar ve yöntem: Hastaların 16'sı erkek, 6'sı kız ve yasları 11 ay ile 57 ay arasında idi (ortalama 24 ay). En sık basvuru sikayeti; öksürük, hısıltılı solunum ve morarma olup, hastaların sadece 8'i solunum sıkıntısı ile basvurmustu. Olguların 15'inde fizik muayene bulguları, 14' ünde ise akciger grafisi bulguları tanıyı desteklemekteydi. Yabancı cisim öyküsü olan 19 olgunun 14'ünde akciger dinleme bulguları, 11'inde radyoloji pozitif saptandı. Öyküsü olmayan 3 olgunun 1'inde akciger dinleme bulguları varken, hepsinde radyoloji pozitif bulundu. Bulgular: Hastaların 21'inde (%95,5) bronkoskopide yabancı cisim çıkarıldı. Bir olguda yabancı cisim bulunamadı ve bol mukus aspire edildi. Yabancı cisim öyküsü oldugu halde fizik muayenede ve akciger grafisinde herhangi bir bulgusu olmayan 4 olgunun 3'ünde yabancı cisim çıkarılması öykünün öneminin vurgulanması açısından degerli bulundu. Çıkarılan yabancı cisimlerin 15'i organik, 2'si inorganik idi, 2'sinin orijini belirlenemedi. Iki hastada darlık yapan granülasyon dokusu tespit edildi ve bu granülasyon dokuları kürete edildiginde; 1'inde bitkiye benzer materyal saptanırken digerinde granülasyon dokusu içinde yabancı cisime rastlanmadı. Yabancı cisimlerin hastaların 10'unda (%47.6) sol ana bronstan çıkarılması ilginç bulundu. Hastaneye basvuru sürelerine göre olgular klinik, semptomatoloji ve radyolojik bulgulara göre karsılastırıldıgında iki grup arasında sadece radyolojik bulgular açısından anlamlı fark bulundu(p=0.0045). Sonuç: Bu çalısma 6 yas altı çocukluk döneminde yabancı cisim aspirasyonlarının sanılandan daha sık oldugu, yabancı cisimden süphelenmenin ve iyi bir öykünün en önemli tanı kriterleri oldugunun hatırlatılması amacıyla sunuldu.
Aim: Determining and removing the aspirated foreign bodies from airways is important in preventing complications. Thus, 22 patients who had admitted to our clinic with the suspicion of airway foreign body within a period of 10 months were retrospectively evaluated. Material and methods: Sixteen patients were boys and six were girls, and their ages differed from 11 to 57 months (median 24 months). The common complaints were cough, wheezing and cyanosis. Only 8 patients were admitted to the hospital with respiratory distress. The physical examination revealed the diagnosis in fifteen of the patiens. On the other hand, the chest roentgenography revealed the diagnosis in thirteen. The foreign bodies were removed by bronchoscopy in 21 patients (95.5%). In spite of positive history, no signs and symptoms were determined by physical examination and chest roentgenography in 3 of 4 patients, the foreign body was removed from airway and it was accepted valuable to stress the importance of history. Results: Fifteen of the removed foreign bodies were organic, 2 were inorganic, and 2 could no be determined. In 2 patients the granulation tissue which had caused obstruction in the airway was curetted and in one patient a plant- like material was obtained. Only in one patient no foreign body was obtained. In 10 patients (47.6%) the foreign body was removed from left main bronchi, in 8 patients (38.1%) from right main bronchi, in 2 patients from trachea and in 1 patient from bilateral bronches. Conclusion: We presented this study to remind that in making the diagnosis of airway foreign body, which is more common in infancy than expected, suspicion and history are the most important diagnostic criteria.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9524/Foreign-Body-Aspiration-In-Childhood
http://hdl.handle.net/11607/2133
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2005 Cilt 6 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-21.pdfMakale Dosyası80.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.