Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2103
Title: Helenistik Dönem Pergamon Kenti Tanrı ve Kültleri
Authors: Üreten, Hüseyin
TR149900
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı
Keywords: Hellenistik Dönem
Meter Aspordene
Pergamon
Hellenistic Period
Issue Date: 2004
Publisher: Ankara Üniversitesi
Citation: Üreten H.(2004) . Hellenistik Dönem Pergamon Kenti Tanrı ve Kültleri ,Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi ,XXII ,25 ,185-214. http://dx.doi.org/10.1501/Tarar_0000000182
Abstract: Pergamon kentindeki antikçağ kutsal yerlerinin çok sayıda olması ve kentin her yerinde dağılmış durumda bulunması bu bölgede bir çok tanrı ve o tannya ait özel kurallar ve törenleri bulıman belli bir dinsel tapınınun yani kültün varlığını göstermektedir. Bunun doğal sonucu olarak da Pergamon'da din olgusunun çok yaygm olduğu saptanmıştır. Nitekim evlerde, küçük kutsal yerlerde, pazar yeri binalarında, gymnasionlarda ve kamuya açık başka yerlerde tannlara ve tanrısal güçlere tapııulmış ve bu kutsal mekanların her birinin kendine özel adak yerleri ve günleri, bayramları, dini tören alaylan şekillenmiştir.
The fact that there were many sacred areas seattered all around the dty reveals that there were maıı)' deities and there were a large ııumber of ru/es for religious practice or rituals, that is there was a particular cult in this part of the andent world. It has been. thus, determined that religious awareness was prevalent in Pergamon. Deities and heavenly beings were worshipped within houses, at sacred places, at market places, gymnasions and other places open to public and every single one of these places had its own days for sacrifice and form of ritual.
URI: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/32/243.pdf
http://hdl.handle.net/11607/2103
Appears in Collections:Tarih Bölümü

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Helenistik Dönem Pergomon Kenti Tanrı ve Kültleri.pdfMakale Dosyası1.92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.