Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2096
Title: Derin ven trombozunda standart heparin tedavisi sonuçlarımız
Other Titles: Outcomes of standart heparin treatment in deep vein thrombosis
Authors: Badak, M. İsmail
Kurtoğlu, Tünay
Özkısacık, Erdem A.
Boğa, Mehmet
Gürcün, Uğur
Sirek, Nail
Köseoğlu, Kutsi
Dişcigil, Berent
TR123332
TR137066
TR16732
TR19362
TR19660
TR150488
TR3384
TR122439
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi
Keywords: Derin Venöz Tromboz (Dvt)
Standart (Unfraksiyone) Heparin Tedavisi
Deepveinthrombosis (Dvt)
Standart ( Unfractioned) Heparintreatment
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Badak, İ. M., Kurtoğlu, T., Özkısacık, A. E., Boğa, M., Gürcün, U., Sirek, N., Köseoğlu, K., Dişcigil. (2005). Derin ven trombozunda standart heparin tedavisi sonuçlarımız. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(2), 19-22.
Abstract: Amaç: Kliniğimizde derin venöz tromboz tanısıyla sürekli unfraksiyone (standart) heparin kullanılarak tedavi edilen olgulara ait sonuçların retrospektif olarak incelenmesi. Yöntem:KliniğimizdeOcak 2002-Nisan 2005 tarihleri arasında derin venöz tromboz tanısıyla tedavi ve takipleri yapılan 44 olgu çalışmaya dahil edildi. Tedavi protokolünde tüm hastalara en az 1 hafta süreyle olmak üzere mutlak yatak istirahati uygulandı. Sürekli intravenöz heparin infüzyonu başlanarak doz a PTT değerlerine göre titre edildi. Oral antikoagülan tedavi başlanarak INR değeri 2'nin üzerine çıkıncaya kadar intravenöz heparin tedavisine devam edildi. Olguların tümünde klinik bulguların yanı sıra tanısal olarak renkli doppler USGtetkiki kullanıldı. Bulgular: Yaş ortalamaları 43,2 olan olguların, 27'si erkek (% 61,3) ve 17'si kadın (%38,7) idi. Olguların % 4.5'inde pulmoner emboli saptandı. Pulmoner emboli gelişen olgularda mortalite gözlenmedi.Heparin tedavisine olguların%45'inde 5-6. gün,%36'sında 7-10. gün devamedildi. 24 hastada yatışının 0-3. gününde, 20 hastada da 4-7. gününde oral antikoagülan tedaviye başlandı. Tedavi süresince hiçbir olguda majör kanama komplikasyonu ya da mortalite gözlenmedi. 3 aylık takipte hiçbir olguda rekürren tromboembolizm ile karşılaşılmadı. Sonuç: Derin venöz trombozda devamlı unfraksiyone heparin tedavisinin güvenle uygulanabilecek bir yöntem olduğu görüşündeyiz.
Aim: In this retrospective study we aimed to investigate the outcomes of continuous unfractioned ( standart ) heparin treatment for deep vein thrombosis. Methods: 44 patients who were hospitalized between January 2002 and April 2005 with the diagnosis of deep vein thrombosis are included in this study. Strict bed rest was applied in treatment protocol to all cases. Continious intravenous heparin infusion was started and the dosage was titrated regardinga PTT values. Patients were put on oral anticoagulant therapy and intravenous heparin was continued until the INR value is greater than 2. Besides clinical findings colour Doppler USG was used diagnostically. Results: The mean age of the patients was 43.2 and 27 were male ( % 61.3 ) and 17 were female ( %38.7 ). Pulmonary embolism was detected in 4.5 % of cases. There was no mortality in patients who had pulmonary embolism. Heparin treatment was continued for 5-6 days in 45 % of cases and for 7-10 days in 36 % of cases. In 24 of cases oral anticoagulant therapy was started on0 - 3 rd day of hospitalization while in 20 of them therapy was started on4 - 7 th day of hospitalization. No mortality or major bleeding complication ocuured during the course of therapy. Neither of the cases faced reccurent thromboembolism in 3 months follow up. Conclusion: Unfractioned heparin treatment can be suggested asa reliable method for the treatment of deep vein thrombosis.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9537/Outcomes-Of-Standart-Heparin-Treatment-In-Deep-Vein-Thrombosis
http://hdl.handle.net/11607/2096
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2005 Cilt 6 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19-22.pdfMakale Dosyası77.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.