Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2095
Title: Romatoidartritli hastalarda tiroid otoantikor prevalansı
Other Titles: The prevalance of thyroid autoantibodies in patients with rheumatoid arthritis
Authors: Şentürk, Taşkın
Yavaşoğlu, İrfan
Coşkun, Adil
Bolaman, Zahit
TR5714
TR150071
TR161316
TR150509
Adnan Menderes Üniversitesi İmmünoloji-Romatoloji Bilim Dalı
Keywords: Romatoidartrit
Tiroidotoantikorları
Rheumatoid Arthritis
Thyroidautoantibodies
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Şentürk, T., Yavaşoğlu, İ., Coşkun, A., Bolaman, Z. (2005). Romatoidartritli hastalarda tiroid otoantikor prevalansı. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(2), 15-18.
Abstract: Giriş: Romatoid artrit (RA) toplumun yaklaşık %1'ini etkileyen inflamatuar karakterde sistemik otoimmün bir hastalıktır ve genellikle sistemik otoimmün hastalıklarla organa özgü otoimmün hastalıkların bir arada görülme sıklığının az olduğu kabul edilir. Biz çalışmamızda RA'li hastalarda, organa özgü otoimmün hastalıkların en sık görülenlerindenbiri olanotoimmün tiroid hastalığı varlığını ve tiroidotoantikor sıklığını belirlemeyi amaçladık. Materyal ve Metod: Çalışmaya 1987 ARA sınıflama kriterlerine göre RAtanısı konulan ve yaş ortalaması 484 olan, 82 aktif hasta (67 kadınve 15 erkek) kabul edildi.Kontrol grubuolarak 31 kadın ve 16 erkek olmak üzere 47 sağlıklı birey çalışmaya dahil edildi. Hasta ve kontrol grubunda serbest tiroksin (sT4), serbest triiodotironin (sT3), tirotropin(TSH), anti-tiroglobulin antikoru (Anti-T) ve anti-peroksidaz antikor (anti-TPO) bakıldı ve iki gruparasında sonuçlar karşılaştırıldı. Sonuçlar: Serum tiroid otoantikor seviyeleri RA'li hasta grubunda anti-TPO:85.69±106.83 IU/ml ve anti- TG:58.2±83.9 IU/ml olarak bulunurken, kontrol grubunda anti-TPO:43.16± 132.23 IU/ml ve anti- TG:24.19±36.74 IU/ml olarak bulundu. İki grup arasında tiroid otoantikorlarının serum seviyeleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptandı (sırasıyla p=0.008 ve p=0.0004). Tiroid hormon seviyeleri (sT3, sT4 ve TSH) açısından2 gruparasında istatistiksel farkyoktu(p>0.05). Tartışma: Burada elde edilen bulgulara göre RA'li hastalarda otoimmün tiroid hastalığının sıklığı normal populasyona göre daha sıktır. Bu da sistemik veya organa özgü olduğuna bakmaksızın, otoimmün hastalıklarda immün yanıtın tümden etkilendiğini düşündürmektedir. RA'li hastalarda başta otoimmün tiroid hastalığı olmak üzere diğer organa özgüotoimmün hastalıkların gelişimi açısından da dikkatli olunmalıdır.
Background: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory autoimmune disorder that affectsapproximately 0.5-1% of the population and according to general opinion the frequency of systemic autoimmune disorders to be seen together with organ specific autoimmune disorders is not very common. The aim of this study was to evaluate the thyroid functions and thyroid autoantibodies in patients with RA and to determine the frequency of autoimmune thyroid disorders in these patients. Materyal and Method: 82 active patients (67 females and 15 males) witha diagnosis of RA according to 1987 ARA classification criteria were included in the study. 47 healthy individuals (31 females and 16 males) were included in the study as the control group. In all participants free thyroxine (fT4), free triiodothyronine (fT3), thyrotropin (TSH), thyroglobulin antibody (anti-Tg) and anti-peroxidase (anti-TPO) antibody titres were measured. Results of the RApatients were compared with the controls. Results: In the RAgroup thyroid autoantibody values were as follows: anti-TPO 85.69±106.83 IU/ml and anti-Tg 58.2±83.9 IU/ml. These values were: anti-TPO 43.16±132.23 IU/ml and anti-Tg 24.19±36.74 IU/ml in the control group. There was a statistically significant difference between two groups with regards to thyroid autoantibodies (p=0.008, p=0.0004, respectively). There was not any statistically significant difference between two groups with regards to fT3, fT4 and TSH values (p > 0.05). Conclusion: As there was not an apperent finding specific for a thyroid disorder in patients with RA in our study, the thyroid antibody positivity identified here might be due to a pathologic autoimmune response rather than demonstrating a thyroid disease.Thyroid function and TPO Ab tests should be performed as part of the biochemical and immunological profile in RApatients.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9536/The-Prevalance-Of-Thyroid-Autoantibodies-In-Patients-With-Rheumatoid-Arthritis
http://hdl.handle.net/11607/2095
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2005 Cilt 6 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-18.pdfMakale Dosyası83.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.