Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2088
Title: Didrogesteron ile intranasal ve transdermal östradiol kombinasyonunun lipid, lipoprotein (a) ve apolipoproteinlere etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the effects of intranasal and transdermal estradiol plus dydrogestorone on lipids, lipoprotein(a) and apolipoproteins in postmenopausal women
Authors: Demircan, Selda
Yüksel, Hasan
Odabaşı, Ali Rıza
Kafkas, Samet
Onur, Ergün
Erkan, Pınar
TR54743
TR17784
TR151075
TR151077
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Keywords: İntranazal Ve Transdermal Östradiol
Didrogesteron
Lipid
Lipoprotein(A)
Apolipoprotein
Intranasal And Transdermal Estradiol
Dydrogesterone
Issue Date: 2005
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Demircan, S., Yüksel, H., Odabaşı, R. A., Kafkas, S., Onur, E., Erkan, P. (2005). Didrogesteron ile intranasal ve transdermal östradiol kombinasyonunun lipid, lipoprotein (a) ve apolipoproteinlere etkilerinin karşılaştırılması. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(2), 3-8.
Abstract: Amaç: Bu araştırmanın amacı, postmenopozal kadınlarda, intranazal ve transdermal 17 östradiol ile didrogesteronun kombine kesintisiz hormon replasman tedavisinin, serumlipid, lipoprotein(a) ve apolipoprotein düzeyleri üzerindeki etkilerini karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu prospektif araştırmaya yaşları 43-54 arasında değişen, sağlıklı 50 postmenopozal kadın dahil edildi. Olgular, 12 hafta süre ile 300 μg/g ün intranazal 17 β- östradiol (n=25) veya 50 μg/gün transdermal östradiol (n=25) almak üzere iki gruba randomize edildi. Bütün olgulara 10 mg/gün oral didrogesteron kesintisiz verildi. Araştırmanın başında ve sonunda, total kolesterol, trigliserid, HDL, LDL, VLDL, lipoprotein(a), Apo A-I ve Apo B düzeyleri, grup içi ve gruplar arasında farkın yüzdeleri karşılaştırıldı. İstatistiksel analiz içinMann-WhitneyUveWilcoxontesti kullanıldı. P<0,05anlamlı kabul edildi. Bulgular: Araştırmayı, intranazal grubunda 16, transdermal gurubunda 18 olmak üzere 34 olgu tamamladı. İntranazal östradiol grubunda, tedavi başlangıcına kıyasla, tedavi sonunda sadece apolipoprotein B düzeyinde anlamlı bir azalma izlenirken (2,0±0,4'den 0,9±0,1'ye, p=0,028), total kolesterol, trigliserid, HDL, LDL,VLDL, lipoprotein(a) ve Apo A-I düzeylerinde anlamlı değişiklik izlenmedi. Transdermal östradiol gurubunda hiçbir değişkende anlamlı değişiklik gözlenmedi. Her iki grup arasında, tüm değişkenler açısından anlamlı farklılık yoktu. Sonuç: İntranazal ve transdermal östradiolün, didrogesteron kombinasyonuyla yapılan kesintisiz hormon replasman tedavisinin, total kolesterol, trigliserid, HDL, LDL, VLDL, lipoprotein(a) ve Apo A-I düzeylerine etkileri benzerdir.
Objective: To compare the effects of continuous hormon replacement therapy in the form of intranasal and transdermal 17β-estradiol combined with dydrogesterone on serum lipids, lipoprotein(a) and apolipoproteins among postmenopausal women. Materials and methods: In this prospective study, 50 healthy postmenopausal women aged 43-54 years were randomly assigned to receive either 300 μg/day intranasal 17β- estradiol (n=25) or 50 μg/day transdermal 17β- estradiol (n=25) for 12 weeks. All women also received 10 mg/day oral dydrogesterone continuously. At the end of the study, changes in serum total cholesterol, triglyceride, HDL, LDL, VLDL, lipoprotein(a), Apo A-I and Apo B levels within and percent changes between the groups were compared. Mann-Whitney U and Wilcoxon tests were used as indicated. P-values below 0.05 were considered significant. Results: Thirty-four women completed this study (intranasal group, n=16; transdermal group, n=18). In intranasal estradiol group, only apolipoprotein B levels were decreased significantly after 12 weeks of treatment (2.0±0.4 to 0.9±0.1, p=0.028) whereas no changes in the levels of total cholesterol, triglyceride, HDL, LDL, VLDL, lipoprotein(a) and Apo A-I were observed. Also, in transdermal estradiol group, no significant changes were seen in all variables. No significant differences with regard to variables were noted between the groups at the end of the study. Conclusions: The effects of intranasal and transdermal estradiol plus dydrogestorone asa continouos hormone replacement therapy on the serum total cholesterol, triglyceride, HDL, LDL, VLDL, lipoprotein(a) and Apo A-I levels are similar in postmenopausal women.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9534/Comparison-Of-The-Effects-Of-Intranasal-And-Transdermal-Estradiol-Plus-Dydrogestorone-On-Lipids-Lipoproteina-And-Apolipoproteins-In-Postmenopausal-Women
http://hdl.handle.net/11607/2088
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2005 Cilt 6 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3-8.pdfMakale Dosyası102.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.