Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2054
Title: Multipl meningiomalarda radyolojik bulgular
Other Titles: Radiologic findings of multiple meningiomas
Authors: Arslanoğlu, Atilla
Torun, Fuat
Çırak, Bayram
TR194328
TR9443
Asker Hastanesi, Radyoloji Kliniği
Keywords: Multipl Meningiomalar
Radyolojik Bulgular
Recklinghausen Hastalığı
Multiple Meningiomas
Radiological Findings
Recklinghausen Disease
Issue Date: 2006
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Arslanoğlu, A., Torun, F., Çırak, B. (2006). Multipl meningiomalarda radyolojik bulgular. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(3), 35-38.
Abstract: Bu çalısmanın amacı, Recklinghausen hastalıgı dısında nadir görülen Multipl Meningioma'lı (MM) hastaların BT(BilgisayarlıTomografi) veMRG(Manyetik Rezonans Görüntüleme) bulgularını incelemektir. Ailesinde Recklinghausen hastalıgı öyküsü olmayan, farklı nörolojik sikayetleri olan toplam 7 kadın hasta (yas ortalaması: 49.28) çalısmaya dahil edildi. Bu hastaların 7'sine MRG ve ayrıca 1'sine de BT yapıldı. Lokalizasyon, intensite, kontrastlanma paternleri (dural boyanma) ve çevre dokuya invazyon özellikleri incelendi. MM'ların lokalizasyonlarına göre dagılımında; 4 lezyon konveksite düzeyinde, 3 lezyon parasagital alanda, 1 lezyon olfaktor olukda, 1 lezyon tentoryumda ve 1 lezyon da sellar lokalizasyondaydı. MRG'de tüm olgularda T1 agırlıklı sekanslarda hipointens, T2 agırlıklı sekanslarda hiperintens, paramanyetik kontrast madde sonrası yogun ve homojen kontrast tutulumları (4 olguda dural boyanma) gösteren multipl extra aksiyel kitle lezyonları izlendi.BTkarakteristikleriMRGile benzer olarak izlendi. Meningiomalar duramaterden köken alan beynin en yaygın extraaksial tümörleri olup Recklinghausen hastalıgı dısında multipl olarak çok nadir görülürler. MM patogenezi tam olarak bilinmemekle beraber bizim çalısmamızda oldugu gibi kadınlarda daha sık görülmesi nedeniyle hormonal faktörlerin etkili olabilecegi iddia edilmektedir.
The objective of this study is to investigate the Magnetic Resonance Imaging (MRI) and Computerized Tomography (CT) characteristics of multiple meningiomas (MM) which are rarely seen except with Recklinghausen disease. Seven female patients (average age: 49.28 years) with MM who have no family history of Recklinghausen disease are included in this study. All patients were scanned with MRI and one patient was also scanned with CT. Localization, intensity, contrast pattern (dural enhancement), and invasion characteristics were analyzed.Localizations of the tumors were as follows: 4 lesions in convexity, 3 lesions in parasagittal, 1 lesion in olfactorial groove, 1 lesion in tentorium and 1 lesion in sellar region. Multiple tumors were hypo intense in T1 weighted images, hyper intense in T2 weighted images and homogen contrast pattern (dural tail) in all cases. CT characteristics were similar to MRI. Meningiomas are the most common extra axial brain tumors which arise from the durameter and rarely seen in multiples except in Recklinghausen disease. Pathogenesis for multiplicity is largely unknown. Because they are mostly seen in females, as ours role of hormonal factors are speculated.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9498/Radiologic-Findings-Of-Multiple-Meningiomas
http://hdl.handle.net/11607/2054
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2006 Cilt 7 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35-38.pdfMakale Dosyası82.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.