Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2034
Title: Bır üniversite hastanesinde yatırılarak tedavi edilen üriner sistem infeksiyonlu hastaların geriye dönük incelenmesi
Other Titles: Retrospective ınvestigation of ınpatients with urinary ınfection in an university medical center
Authors: Turan, Çetin
Saylak, Meryem Özlem
Sert, Ayşe Şadiye
Ertuğrul, Mustafa Bülent
Güleç, Güliz Uyar
Oruç, Pelin Gencer
TR149959
TR14051
TR149962
TR149958
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi,İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
Keywords: Üriner Sistem İnfeksiyonu
Retrospektif
Retrospective
Urinary System Infection
Issue Date: 2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Turan, Ç., Uyar Güleç, G., Gencer Oruç, P., Saylak, M.Ö., Sert, A.Ş., Ertuğrul, M.B.(2011). Bır üniversite hastanesinde yatırılarak tedavi edilen üriner sistem infeksiyonlu hastaların geriye dönük incelenmesi.Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,12(1),31-35.
Abstract: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Arastırma ve Uygulama Hastanesi Infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klinigi'nde yatırılarak tedavi edilen üriner sistem infeksiyonlu hastalar geriye dönük olarak incelenerek tanı ve tedavi yaklasımlarınındegerlendirilmesi amaçlandı. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Arastırma ve Uygulama Hastanesi Infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klinigi'nde 01.01.200101.01.2009 tarihleri arasında yatırılarak tedavi edilen 73'ü kadın (%68,2), 34'ü erkek (%31,8) toplam 107 hasta geriye dönük olarak degerlendirildi. Hastalarda en sık rastlanılan belirtiler ates, dizüri ve kostavertebral açı hassasiyeti olarak saptandı. Alınan idrar kültürlerinde %68.2, kan kültürlerinde ise % 35.7 oranında üreme saptandı. Idrar ve kan kültürlerinde en sık üreyen mikroorganizma . Hastaların 79'unda (%74,7) tedaviye empirik olarak, diger hastalara ise (n=27 %25,3) kültür-antibiyogram sonucu ile baslanmıstı. Empirik tedavide birinci seçenek olarak seftriaksonun (n=65, %83) kullanıldıgı tespit edildi. Çalısmamızda tedaviye empirik olarak baslama oranının yüksek oldugu dikkatimizi çekmistir. Bu durumun düzeltilebilmesi için empirik tedavi baslama ölçütlerinin belirlenmesi önemlidir.
It was aimed to evaluate the diagnostic and therapeutic approaches to urinary infections by retrospectively investigating the data belonged to inpatients with urinary infection treated in the clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology ofAdnan Menderes University Medical Center. 107 patients (73 female and 34 male) treated in the Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology of Adnan Menderes University Medical Center between 01.01.2001 and 01.01.2009 were retrospectively investigated. The most commonly observed symptoms in the patients were fever, dysuria and costovertebral angle tenderness. Germinal reproduction was detected in the urinary and blood cultures in a ratio of 68.2% and 35.7%, respectively. was the most commonly detected microorganism in the blood and urine cultures. While 74.7 % of the patients (n=79) were treated by empiric antibiotics due to urgency, 25,3 % of the patients were treated based on culture and antibiogram results. Ceftriaxone was the first choice in the empiric treatment (n=65; 83%). We observed that the rate of starting to therapy empirically was higher. That's why it is important to determine the starting criteria of empiric treatment.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9276/Retrospective-Investigation-Of-Inpatients-With-Urinary-Infection-In-An-University-Medical-Center
http://hdl.handle.net/11607/2034
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2011 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31-35.pdfMakale Dosyası94.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.