Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2019
Title: Astımlı çocuklarda tetikleyici faktörler ve klinik özelliklerin incelenmesi
Other Titles: Investigation of trigger factors and clinical characteristics in children with asthma
Authors: Bozkurt, Gülçin
Yıldız, Suzan
Çokuğraş, Haluk
TR119291
TR1077
TR175425
İstanbul Üniversitesi, Bakırköy Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik
Keywords: Çocuk
Astım
Bulgular
Child
Asthma
Symptoms
Issue Date: 2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Bozkurt, G., Yıldız, S., Çokuğraş, H.(2012). Astımlı çocuklarda tetikleyici faktörler ve klinik özelliklerin incelenmesi.Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,13(3),13-17.
Abstract: AMAÇ: Astımlı çocuklarda tetikleyici faktörler ve klinik özellikleri incelemek amacıyla yapıldı. GEREÇ ve YÖNTEM: Tanımlayıcı nitelikteki çalıþmanın örneklemini ıstanbul'da bir Eğitim Araþtırma Hastanesinin, Çocuk Alerji ve ımmünoloji Polikliniğinde astım hastalığı nedeniyle takip edilen 106 astımlı çocuk oluþturdu. BULGULAR: Çocuklarda astımı tetikleyen etkenlerin sıklıkla ev tozu akarları, polenler ve evde sigara içilmesi olduğu görüldü. Çocuklarda solunum güçlüğü belirtilerinin sıklıkla koþtuğunda, üst solunum yolu enfeksiyonları geçirdiğinde ve gece görüldüğü saptandı. Çocukların %56,7'sinde son bir aylık dönemde gündüz haftada 1'den az astım belirtileri olduğu, %63,2'sinde belirtilerin gece ayda 2'den az olduğu ve %52,8'inin son 1 ayda astım belirtileri ile uyandığı görüldü. Astımda sık görülen klinik belirtilerin, gündüz geceden daha çok olduğu belirlendi. SONUÇ: Klinik belirtilerin bilinenin aksine gündüz daha çok bildirilmesi ve düzenli ilaç kullanan çocuk sayısının düþük olması, ailelerin astım kliniğini iyi bilmediğini veya yeterince izlemediğini düþündürdü.
OBJECTIVE: This study aimed investigating of trigger factors and the clinical characteristics of children with asthma. MATERIALS and METHODS: The sample of this descriptive study consisted of 106 children with asthma attending the Child Allergy and Immunology Clinic of a Training and Research Hospital in Istanbul. RESULTS: It has been showed that factors triggering asthma in children were mite, pollens and smoking at home. It has been determined that children experienced symptoms of difficulty in breathing at night when they ran or had upper respiratory tract infections. 56,7% of children had less than one asthma symptom during the day per week in the last month, 63,2% had less than two symptoms at night per month, and 52,8% had awoken because of asthma symptoms in the last month. Common clinical symptoms of asthma were more prevalent during the day compared to night. CONCLUSION: Because the clinical symptoms at day were reported more frequently, which is in contrast with common knowledge, and the low number of child who take their medication regularly, we concluded that families did not have adequate information on the clinical presentation of asthma or followed the symptoms accurately. General Search Article title DOI number Keyword Author name / surname SEARCH Submit a Online Article Archive Reviewer Online Article Accepted Not yet Publshed Articles Meandros Medical Journal E-pub Ahead of Print in Article Request Form Copyright Transfer Form Peer-review & Ethic ICMJE Recommendations Galenos Publisher Apple Store Google Play Windows Phone iThenticate Creative Commons Attribution
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9213/Investigation-Of-Trigger-Factors-And-Clinical-Characteristics-In-Children-With-Asthma
http://hdl.handle.net/11607/2019
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2012 Cilt 13 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13-17.pdfMakale Dosyası337.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.