Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/2010
Title: Laparoskopik kolesistektomide ameliyathane ekipmanı ve yardımcı personelin etkisi
Other Titles: Effects of operating room equipments and staff in laparoscopic cholecystectomy
Authors: Kahramansoy, Nurettin
Sönmez, Mehmet Reşit
Kurt, Feyzi
Erkol, Hayri
Çöl, Cavit
TR42985
TR127346
TR127348
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Keywords: Laparoskopik Kolesistektomi
Safra Kesesi
Ameliyathane
Açığa Dönüş
Laparoscopic Cholecystectomy
Gallbladder
Operating Room
Conversion
Issue Date: 2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Kahramansoy, N., Sönmez, M.R., Kurt, F., Erkol, H., Çöl, C.(2012).Laparoskopik kolesistektomide ameliyathane ekipmanı ve yardımcı personelin etkisi.Laparoskopik kolesistektomide ameliyathane ekipmanı ve yardımcı personelin etkisi,13(3),19-23.
Abstract: AMAÇ: Laparoskopik kolesistektomide operasyon süresini, açığa dönüş ve komplikasyon oranlarını belirleyici unsurlar olarak öncelikle hastalığın özellikleri ve cerrahın deneyimi sayılabilir. Bunun yanında ameliyaşane donanımı ve yardımcı sağlık personelinin yeterliliği gibi faktörlerin de etki yapması olasıdır. Çalışmanın amacı, bu faktörlerin laparoskopik kolesistektomideki etkinliğini belirlemektir. GEREÇ ve YÖNTEM: Laparoskopik kolesistektomiler, aynı deneyimli cerrahlar tarafından iki ayrı merkezde yapılmıştır. Bu merkezler, ameliyathane donanımı ve yardımcı personelin yeterliliği açısından birbirinden farklı idi. Ameliyatların yapıldığı ilk merkez dezavantajlı konumda idi. ıkinci merkezde ameliyaşane donanımı ve yardımcı personelin yeterliliği ileri düzeydi idi. Çalışmada olgular, ameliyat edildikleri merkeze göre iki grupta değerlendirildi. Özellikle operasyonların süresi, açığa dönüş, ve komplikasyon oranları karşılaştırıldı. BULGULAR: Toplam 427 hasta incelendi. Ortalama yaş, ilk ve ikinci grupta, sırayla 46, 47 idi. ikinci grupta kadın hasta oranı; akut kolesistitli ve laparoskopik kolesistektomi yapılan hastaların sayısı ve dren kullanım oranı belirgin yüksek idi. Laparoskopik kolesistektomi yapılan olguların karşılaştırmasında ikinci grupta, akut kolesistitli hasta oranının %3'den %27'ye çıktığı görüldü. ıkinci grupta açığa dönüş oranı %10,8'den %2,1'e ve operasyon süresi ortanca 102'den 50 dakikaya indi. Komplikasyon oranları iki grup arasında farklılık göstermedi (%1). SONUÇ: Hastaya bağlı faktörler dışında ve cerrahın deneyiminden bağımsız olarak, ameliyaşane donanımının ve yardımcı sağlık personelinin yeterliliği gibi faktörlerin iyileştirilmesi, laparoskopik kolesistektomide operasyon süresini kısaltmakta ve açığa dönüş oranını azaltmaktadır.
OBJECTIVE: Among many factors affecting the duration of operation, conversion to open, and complication frequency in laparoscopic cholecystectomy, characteristics of patient and experience of the surgeon can be suggested initially. Moreover such factors as operating room equipments, and team features could be effective. The aim of this study is to define the effects of these factors in laparoscopic cholecystectomy. MATERIALS and METHODS: Laparoscopic cholecystectomies were performed by the same experienced surgeons in different health centers. These centers were different from each other in the characteristics of the operating rooms and the team features. The first center was more disadvantaged than the second. Therefore two groups were defined. The frequency of conversion to open and complication, and duration of the operation were compared. RESULTS: There were 427 patients analyzed. Mean age was about 46 years in two periods. The frequencies of female gender, laparoscopic cholecystectomy, and acute cholecystitis were significantly high in the second period. Among the patients in whom laparoscopic cholecystectomy were performed, the frequency of acute cholecystitis increased from 3% to 27% in the second period. However, the frequency of conversion to open decreased from 10.8% to 2.1% and the duration of the operation (median from 102 minutes to 50 minutes) shortened in the second period. Complication frequency did not show difference among the groups (1%). CONCLUSION: Apart from the factors related to the patient and independent from the surgeon's experience, factors as better operating room equipments and team features decrease the frequency of conversion to open and shorten the duration of operation in laparoscopic cholecystectomy.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9214/Effects-Of-Operating-Room-Equipments-And-Staff-In-Laparoscopic-Cholecystectomy
http://hdl.handle.net/11607/2010
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2012 Cilt 13 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19-23.pdfMakale Dosyası374.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.