Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1974
Title: Aydin il merkezinde doğum sonrası depresyon sıklığı ve ilişkili risk etmenleri
Other Titles: Postpartum depression prevalence and related risk factors in AydIn province
Authors: Arslantaş, Hülya
Ergin, Filiz
Balkaya, Nevin Akdolun
TR114824
TR16974
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği
Keywords: Doğum Sonrası Depresyon
Depresif Bozukluk
Kadın Sağlığı
Postpartum
Depression
Depressive Disorder
Women's Health
Issue Date: 2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Arslantaş, H., Ergin, F., Balkaya, A. N. (2009). Aydin il merkezinde doğum sonrası depresyon sıklığı ve ilişkili risk etmenleri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10(3), 13-22.
Abstract: AMAÇ: Bu çalışmanın amacı,Aydın İl Merkezinde doğum sonrası depresyon görülme durumunu ve ilişkili risk etmenlerini incelemektir. GEREÇ ve YÖNTEM: Aydın il merkezinde 6-8 haftalık bebeği olan annelerde yapılmış kesitsel tipte bir çalışmadır. Çalışma grubunun seçiminde çok aşamalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 248 kadına yüz yüze anket uygulanmıştır. Doğum sonrası depresyon görülme durumunun belirlenmesinde Edinburg Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca sosyal destek ihtiyacı ve genel sağlık durumlarını belirlemek amacıyla aile ve arkadas sosyal destek ölçeği ve genel sağlık anketi uygulanmıştır. BULGULAR: Kadınların son gebeliklerinde doğum sonrası depresyon görülme sıklığı %12,5 olarak tespit edilmiştir. Tek değişkenli analizlerde kadının yaşam şeklinin, aile içinde stres, evliliğinde sorun yaşamasının, eşinden şiddet görmesinin, gebeliğin istenmemesinin, gebelik öncesi ruhsal sorunlar yaşamasının, eşinin veya kendi ailesi ile kötü ilişkilerinin olmasının, aile veya arkadaş ilişkilerinin kötü olmasının doğum sonrası depresyon görülme durumunu etkilediği tespit edilmiştir. İleri analizlerde doğum sonrası dönemde depresyon görülme durumunu evde anne-baba veya kardeşlerle yaşamanın 3,533 kat (%95 GA'da 1,269-9,838), aile içinde stres yaratan olaylar olmasının 2,674 kat (%95 GA'da 1,037-6,896), gebelik öncesi dönemde ruhsal problemlerinin olmasının 9,867 kat (%95 GA'da 2,043-47,644), kendi ailesi ile iliskilerinin kötü veya orta düzeyde olmasının 4,650 kat (%95GA'da 1,473-14,679) etkiledigi tespit edilmiştir SONUÇ: Gelişmekte olan ülkelerde diger sağlık sorunlarına daha fazla önem verildiğinden doğum sonrası depresyon ihmal edilmektedir. Bunun için birinci basamak sağlık hizmetleri çerçevesinde gerçekleştirilen gebe takibi ve doğum sonrası izlemlerin ebeler tarafından evlerde verildiği Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde Edinburg Dogum Sonrası Depresyon Ölçeği gibi basit tarama araçlarını kullanarak, doğum sonrası depresyon riski altında olan kadınların tanımlanması son derece önemlidir.
OBJECTIVE: The aim of this study was to assess the prevalance and risk factors of postpartum depression in Aydin Province. MATERIALS and METHODS: Across-sectional design was used to study a group of women with six to eight weeks old babies, in Aydin city center. Multistage sampling method was used in the selection of the study group. Questionnaire forms were administered to 248 women by face to face interview technique. Edinburg Postpartum Depression Scale was used for the assessment of postpartum depression. Also family and friend social support scale were used. General health questionnaire was used in order to assess general health status and social support need of women. RESULTS: Postpartum depression prevalance of last pregnancy period of women was 12,5 %. In univariate analysis, living arrangements, stresfull life events within family environment, marrital problems, violence from husband, unintended pregnancy, psychologic problems before pregnancy, bad relationships with her or husband's family, bad relationships with her family or friends were significant risk factors for postpartum depression (p<0,05). In the final model of multivariate analyses, factors those effect postpartum depression were: living with mothers-fathers-sisters or brothers 3.533 (95% CI 1.269-9.838), stressfull events in family 2.674 (95% CI 1.037- 6.896), psychologic problems before pregnancy 9.867 (95% CI 2.043-47.644) and bad relationships with her own family 4.650 (95% CI 1.473-14.679). CONCLUSION: Postpartum depression is mostly neglected in developing countries in which other health problems are considered to be more important. Therefore, it is essential to identify women under the risk of postpartum depression using simple screening tools like Edinbug Postpartum Depression Scale where antenatal and postpartum follow-up visits are made by midwives.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9409/Postpartum-Depression-Prevalence-And-Related-Risk-Factors-In-Aydin-Province
http://hdl.handle.net/11607/1974
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2009 Cilt 10 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13-22.pdfMakale Dosyası176.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.