Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1921
Title: Hastanede takipli gebelerin yenidoğan bakımı ile ilgili bilgi düzeyleri ve etkileyen faktörler
Other Titles: Knowledge levels and associated factors about newborn care of pregnants following by hospital
Authors: Önsüz, Muhammet Fatih
Köse, Onur Özlem
Demir, Figen
TR107071
TR114925
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Keywords: Bilgi Düzeyi
Gebe
Yenidoğan
Yenidoğan Bakımı
Knowledge Level
Newborn
Newborn Care
Pregnant
Issue Date: 2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Önsüz, M. F., Köse, O. Ö., Demir, F. (2014). Hastanede takipli gebelerin yenidoğan bakımı ile ilgili bilgi düzeyleri ve etkileyen faktörler. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15(3), 99-104. http://dx.doi.org/10.5152/adutfd.2015.1965
Abstract: AMAÇ: Bu araştırmada bir hastanenin obstetrik polikliniğinde takip edilen gebelerin yenidoğan bakımı konusundaki bilgi düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştı. GEREÇ VE YÖNTEMLER: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma bir hastanenin Obstetrik Polikliniği’nde takipli ve araştırmaya katılmayı kabul eden 118 gebe ile yürütüldü. Araştırmanın verileri 23 soru ve iki bölümden oluşan anket formunun yüzyüze gözlem altında uygulanması yoluyla toplandı. Verilerin istatistik analizlerinde tanımlayıcı istatistikler, ki-kare ve Fisher’in kesin testi kullanıldı ve p<0.05 istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak kabul edildi. BULGULAR: Katılımcıların %40,7’si üniversite mezunu iken, %54,2’si çalışmakta idi. Sadece %13,6’sı bebek bakımı ile ilgili eğitim almıştı. Katılımcıların %84,7’si kundaklama, %72,9’u anne sütü verme zamanı, %71,2’si gün içinde emzirilme sayısı ve %66,1’i de yenidoğana yapılacak aşılar konularında doğru bilgi sahibi idi. Yenidoğanın bakımı ile ilgili konularla eğitim düzeyi, çalışma durumu ve bebek bakımıyla ilgili eğitim alma durumu arasında anlamlı farklılık bulundu (p<0.005). SONUÇ: Araştırmamızda katılımcıların yenidoğan bakımıyla ilgili bilgi düzeyleri yüksek bulunmuştur. Eğitim düzeyi yüksek, çalışan ve bebek bakımı eğitimi almış olanların daha bilgili olmaları, ülkemizde bu konuda eğitim verilmesinin ve kadının statüsünün arttırılmasının önemini göstermektedir.
OBJECTIVE: The purpose of this study was to determined knowledge levels and associated factors about newborn care of pregnants following by obstetrics policlinic of a hospital. MATERIALS AND METHODS: This descriptive study was performed with 118 voluntary pregnants following by Obstetric Policlinic of a hospital. Study data was collected by a two part questionnaire which had 23 questions by using face to face interview. The data was evaluated by descriptive statatistics, chi square and Fisher exact tests. and p<0.05 has been accepted significany level. RESULTS: Of 40.7% participants were graduated from university and 54.2% of them employed. Only 13.6% of them had an education about newborn care. 84.7% of them had correct knowledge about swaddling, 72.9% of them had correct knowledge about breastfeeding time, 71.2% of them had correct knowledge about frequency of breastfeeding in a day and 66.1% of them had correct knowledge about vaccination of the newborn. There were significant differences between newborn care knowledge and education level, employment and having an education about newborn care (p<0.005). CONCLUSION: We find newborn knowledge levels of the participants high. Participants who are high educated, employed and have an education about newborn care have more knowledge about this subject. This results show us the importance of giving education about this subject and raising status of women in our country.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9150/Knowledge-Levels-And-Associated-Factors-About-Newborn-Care-Of-Pregnants-Following-By-Hospital
http://hdl.handle.net/11607/1921
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2014 Cilt 15 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
99-104.pdfMakale Dosyası117.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.