Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1909
Title: Abdominalaorta iskemi- reperfüzyonuna bağlı gelişen akciğer hasarında karnozinin etkisi
Other Titles: The effect of carnosine on lung injury induced by abdominal aortic ischemia-reperfusion
Authors: Alaçam, Bilge
Ek, Rauf Onur
Yıldız, Yüksel
Serter, Mukadder
Boylu, Nezihe Tülün
Temoçin, Sadun
TR148663
TR148665
TR148785
TR148779
Aydın Devlet Hastanesi, Fizyoloji
Keywords: Iskemi Reperfüzyon Hasarı
Akciğer
Karnozin
Ischemia Reperfusion Injury
Lung
Carnosine
Issue Date: 2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Alaçam, B., Ek, R. O., Yıldız, Y., Serter, M., Boylu, N. T., Temoçin, S. (2010). Abdominalaorta iskemi- reperfüzyonuna bağlı gelişen akciğer hasarında karnozinin etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(3), 41-47.
Abstract: AMAÇ: Aortanın geçici olarak klemplenmesini gerektiren cerrahi girişimlerden sonra, alt ekstremitelerde iskemi/reperfüzyon (IR) hasarı ve akcigerlerde uzak organ hasarı oluşabilir. IR hasarında nötrofillerin aktivasyonunun önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Amacımız rat modelinde abdominal aortanın klemplenmesini takiben olusan akciğer iskemi reperfüzyon hasarında karnozinin etkisini araştırmaktır. GEREÇ ve YÖNTEM: Yirmidört adet Sprague-Dawley cinsi rat, rasgele ve esit sayıda (n=8) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Grup 1 deki ratlarda batın açıldı ve abdominal aortları eksplore edildikten sonra hiçbir girişim yapılmadan tekrar kapatıldı. Grup 2'de abdominal aortaya klemp konuldu. 30 dakika iskemi süresinin sonunda klemp kaldırıldı ve 60 dakika reperfüzyon gerçekleştirildi. 2. grupdaki islemin aynısı karnozin verilen 3. gruba da uygulandı ve karnozin intraperitoneal yolla klemp kaldırılmadan 10 dakika önce, 250 mg/kg olarak verildi. Tüm gruplardaki ratlar reperfüzyon süresinin tamamlanmasıyla sakrifiye edildi. Histolojik inceleme ve biyokimyasal analizler için akciğer doku örnekleri alındı. BULGULAR: Akciğer dokusunda Grup 2'ye ait malonil dialdehit, süperoksit dismutaz, myeloperoksidaz, okside glutatyon ve total glutatyon değerleri kontrol grubundaki değerlere göre anlamlı derecede yüksek bulundu. (p<0,05). Grup 3'e ait malonil dialdehit ve okside glutatyon degerleri, aortik iskemi reperfüzyon grubundaki degerlere göre anlamlı derecede düsük bulundu (p<0,05). Immünohistokimyasal degerlendirmede iNOS için immünreaktivitenin grup 1'de olmadıgı, grup 2'de siddetli düzeyde oldugu grup 3'de ise hafif düzeyde oldugu görüldü. SONUÇ: Karnozinin, abdominal aortanın geçici iskemi reperfüzyon hasarına baglı olarak akcigerlerde olusan patolojik degisikleri önlemede yararlı etkileri bulunmaktadır.
OBJECTIVE: The purpose of this study is to examine the effect of carnosine on ischemia reperfusion injury in lungs occuring after occlusion reperfusion of infrarenal abdominal aorta in rats. MATERIALS and METHODS: Twentyfour Sprague-Dawley rats were randomly divided into 3 groups (n=8). Sham laparotomy (control) group (Group 1) underwent laparotomy and dissection of the infrarenal abdominal aorta without occlusion. In aortic ischemia reperfusion groups (group 2 and 3), after laparotomy and exteriorization of the infrarenal abdominal aorta, aorta was occluded for 30 min ischemia and then the clamp was removed for 60 min reperfusion. In group 3; 250mg/kg carnosine, were given intraperitoneally 10 min before declamping aorta. The lung tissue specimens were taken for biochemical analysis and immunohistochemical examination. RESULTS: In lung specimens, malonil dialdehyde, oxidized glutathione and total glutathione levels, and superoxide dismutase and myeloperoxidase activities were significantly higher in the aortic ischemia reperfusion (group 2) than the sham laparotomy (control) group (p<0.05). Levels of malonil dialdehyde and oxidized glutathione were significantly lower in the aortic ischemia reperfusion and carnosine group (group 3) than the aortic ischemia reperfusion one (p<0.05). While iNOS immunoreactivities were severe in group 2 and mild in group 3, they were not observed in group 1. CONCLUSION: Carnosine was beneficial in prevention of lung injury after abdominal aortic occlusionreperfusion injury.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9285/The-Effect-Of-Carnosine-On-Lung-Injury-Induced-By-Abdominal-Aortic-Ischemia-reperfusion
http://hdl.handle.net/11607/1909
ISBN: 2149-9063
Appears in Collections:2010 Cilt 11 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41-47.pdfMakale Dosyası164.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.