Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1890
Title: The effect of losartan on platelet aggregation and hematological parameters in patients with newly diagnosed hypertension
Other Titles: Losartanın yeni tanı hipertansiyon hastalarının hematolojik parametrelerine ve trombosit agregasyonuna etkisi
Authors: Ünübol, Mustafa
Yavaşoğlu, İrfan
Acar, Bilal
Kadıköylü, Gürhan
Bolaman, Zahit
TR150079
TR150071
TR198888
TR150509
Adnan Menderes Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Keywords: Losartan
Platelet Aggregation
Hemoglobin
Hypertension
Losartan
Trombosit Agregasyon
Hemoglobin
Hipertansiyon
Issue Date: 2015
Publisher: Meandros Medical and Dental Journal
Citation: Ünübol, M., Yavaşoğlu İ., Acar B., Kadıköylü G., Bolaman Z. (2015). The effect of losartan on platelet aggregation and hematological parameters in patients with newly diagnosed hypertension. Meandros Medical and Dental Journal, 16(3), 91-96. http://dx.doi.org/10.4274/meandros.2438
Abstract: Objective: Hypertension is associated with increased platelet function. Some antihypertensive drugs have antiplatelet activity. In this study, we aimed to investigate the effects of losartan on platelet aggregation induced by adenosine diphosphate (ADP), collagen, epinephrine, ristocetin, other hematological and, inflammatory parameters. Materials and Methods: Twenty-five patients (19 female, 6 male; mean age: 54±8 years) with newly diagnosed hypertension were included in the study. All patients were with stage 1-2 essential hypertension according to the seventh report of the Joint National Committee on prevention, detection, evaluation, and treatment of high blood pressure. Initial blood pressure measurement was performed in all patients and losartan 100 mg/daily together with life style changes, such as diet and exercise was started. Platelet aggregation was evaluated with the use of ristocetin, epinephrine, collagen, and ADP. Complete blood count was also done. Platelet aggregation tests and blood pressure measurements were repeated after 8 weeks of therapy. Results: Systolic and diastolic blood pressure significantly decreased with losartan after 8 weeks (p<0.001). After treatment, there was no significant difference in platelet aggregation with ADP, collagen, and epinephrine (p>0.05). The aggregation with ristocetin significantly decreased (p=0.027). Besides, significantly lower hemoglobin and hematocrit levels were observed (p=0.034, p=0.039, respectively). Conclusion: Losartan may produce independent activities apart from its antihypertensive effects by providing significant reductions in platelet aggregation with ristocetin, and in hematocrit levels with hemoglobin. Therefore, it may be beneficial in the prevention of atherosclerosis and thrombosis.
Amaç: Hipertansiyon artmış trombosit fonksiyonu ile ilişkilidir. Bazı antihipertansif ilaçların anti-trombosit aktiviteleri vardır. Biz bu çalışmada, losartanın adenozin difosfat (ADP), kollajen, epinefrin, ristosetin ile trombosit agregasyonuna, diğer hematolojik ve enflamatuvar parametreler üzerine etkilerinin araştırılmasını amaçladık.Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yeni tanı hipertansiyonlu ortalama yaşı 54±8 yıl olan 19’u kadın, 6’sı erkek 25 hasta alındı. Yüksek kan basıncını önleme, saptama, değerlendirme ve tedavi üzerine Birleşik Komite’nin yedinci raporuna göre tüm hastaların, evre 1-2 esansiyel hipertansiyon tanısı mevcuttu. Başlangıç kan basınçları ölçüldü ve her bir hastaya diyet, egzersiz gibi yaşam tarzı değişikliği ile birlikte losartan 100 mg/gün tedavisi başlandı. Tedavi öncesi ristosetin, epinefrin, kollagen ve ADP ile trombosit agregasyonu değerlendirildi. Ayrıca tam kan sayımları ölçüldü. Trombosit agregasyon testleri ve kan basıncı ölçümleri tedaviden 8 hafta sonra tekrar değerlendirildi. Bulgular: Losartan ile 8 haftanın sonunda sistolik ve diyastolik kan basıncında anlamlı düşüş saptandı (p<0,001). Tedavi sonrası, ADP, kollajen ve epinefrin seviyeleri ile trombosit agregasyonunda anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). Ristosetin ile agregasyon önemli ölçüde azaldı (p=0,027). Aynı zamanda, önemli ölçüde düşük hemoglobin ve hematokrit seviyeleri gözlemlendi (p=0,034 ve 0,039, sırasıyla). Sonuç: Losartan, hemoglobin ile hematokrit seviyelerinde ve ristosetinle trombosit agregasyonunda önemli ölçüde düşüş sağlayarak antihipertansif etkisinden bağımsız aktiviteler ortaya koyabilir. Bu sayede aterosklerozun ve trombozun önlenmesinde faydalı olabilir.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/makale_10299/Losartanin-Yeni-Tani-Hipertansiyon-Hastalarinin-Hematolojik-Parametrelerine-Ve-Trombosit-Agregasyonuna-Etkisi
http://hdl.handle.net/11607/1890
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2015 Cilt 16 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
91-96.pdfMakale Dosyası288.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.