Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1881
Title: Kronik hepatit c enfeksiyonlu hastalarda hepatit c virüsü genotiplerinin dağılımı
Other Titles: The distribution of hepatitis c virus genotypes in patients with chronic hepatitis c ınfection
Authors: Kırdar, Sevin
Yaşa, Mehmet Hadi
Aydın, Neriman
Korkmaz Gültekin, Berna
Öztürk, Şerife Barçın
Kurt Ömürlü, İmran
TR148788
TR10913
TR14540
TR18918
TR149963
TR15671
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Hepatit C Virüs
Genotip
HCV-RNA
Anti-HCV
Hepatitis C Virus
Genotype
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Kırdar, S., Yaşa, M.H., Aydın, N., Korkmaz Gültekin, B., Öztürk, Ş.B., Kurt Ömürlü, İ. (2015). Kronik hepatit c enfeksiyonlu hastalarda hepatit c virüsü genotiplerinin dağılımı. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 16(3), 108-113. http://dx.doi.org/10.4274/meandros.2492
Abstract: Amaç: Hepatit C virüsü (HCV), kronik hepatit, siroz ve hepatosellüler karsinoma yol açarak dünya çapında önemli bir sağlık sorunu olmaktadır. Dizi analizi çalışmaları ile HCV’nin 7 genotipi ve 100’den fazla alt tipi olduğu ortaya konmuştur. HCV genotip 1’in genotip 2 ve 3’e göre daha ciddi hastalık yaptığı ve tedaviye kalıcı yanıtın daha az olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, kronik hepatit C hastalarında genotip dağılımının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, Ağustos 2007-Aralık 2010 tarihleri arasında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarında, anti-HCV ve HCV-RNA pozitif olarak saptanan toplam 50 kronik hepatit C’li hasta dahil edildi. Hasta örneklerinde anti-HCV ticari mikropartikül Enzyme-Linked immunosorbent assay test kiti ile (Murex anti-HCV, UK), otomatize sistemde (Grifols Triturus, İspanya) araştırıldı. HCV-RNA düzeyleri, real-time polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile iki ayrı sistem (Rotor-Gene 6000, Corbett Research, Amerika ve Cobas Tagman, Roche Diagnostic, Amerika) kullanılarak çalışıldı. HCV genotip tayini, virüs genomundaki 5’UTR bölgesinin amplifikasyon ürünlerinin ters hibridizasyonu temeline dayanan ticari HCV-TS test kiti (AB analytica, İtalya) ile yapıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan toplam 50 hastanın 27’si (%54) kadın, 23’ü (%46) erkek olup yaş ortalaması 59,92±13,02’dir. Hastalarda HCV genotipleri, 36’sında (%72) genotip 1b, dokuzunda (%18) genotip 1a, birinde (%2) genotip 2b, birinde (%2) genotip 3 ve üç (%6) hastada ise genotip 1a ve 1b olarak belirlenmiştir. HCV genotipleri arasında HCV-RNA düzeyleri ve anti-HCV indeks değerleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). Sonuç: Hastanemizde izlenen kronik HCV olgularında genotip 1b, ülkemizdeki önceki veriler ile uyumlu olarak en yüksek oranda saptanmıştır.
Objective: Hepatitis C virus (HCV) infection represents a major public health problem worldwide. HCV can cause chronic hepatitis infection which may ultimately result in cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Seven major genotypes and more than 100 subtypes of HCV are shown by sequence analysis. Genotype 1 is associated with more severity of liver disease than genotypes 2 and 3 and sustained response to treatment is known to be less. In this study, we aimed to determine the HCV genotype distribution in chronic hepatitis C patients. Materials and Methods: A total of 50 patients with chronic HCV infection who attended the Microbiology Laboratory at Adnan Menderes University Hospital between August 2007 and December 2010 found to be positive for anti-HCV and HCV-RNA were included in the study. Anti-HCV testing was performed using microparticle Enzyme-Linked immunosorbent assay test kit (Murex Anti-HCV version 4, UK) with autoanalyser (Grifols Triturus, Spain). The quantification of serum HCV-RNA was carried out by a realtime polymerase chain reaction method with two different systems (Cobas TaqMan HCV, Roche Diagnostics, Germany and Rotor- Gene 6000,Corbett Research, USA). HCV genotype analysis was performed by using a kit (HCV-TS; AB Analitica, Italy ) based on the reverse hybridization of 5’-untranslated region and amplified products with genotype-specific probes. Results: The mean age of the 50 chronic hepatitis C patients [27 (54%) female, and 23 (46%) male] was 57.1±14.3 years. Genotype 1b was found in 36 (72%) subjects, genotype 1a in nine (18%), genotype 2b in one (2%), genotype 3 in one (2%), and genotype 1a/1b was found in three (6%) patients. No statistically significant difference was detected in HCV-RNA quantities and anti-HCV index between HCV genotypes (p>0.05). Conclusion: Compatible with the previous data obtained in Turkey, genotype 1b was found to be the most common HCV genotype in patients with chronic hepatitis C followed in our hospital.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/makale_10301/Kronik-Hepatit-C-Enfeksiyonlu-Hastalarda-Hepatit-C-Virusu-Genotiplerinin-Dagilimi
http://hdl.handle.net/11607/1881
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2015 Cilt 16 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
108-113.pdfMakale Dosyası294.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.