Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1866
Title: Karaciğer fonksiyon testi yüksekliğinin nedeni: çölyak hastalığı
Other Titles: A reason for high liver function test results: celiac disease
Authors: Yavaşoğlu, İrfan
Coşkun, Adil
Meteoğlu, İbrahim
Yükselen, Vahit
Kadıköylü, Gürhan
Bolaman, Zahit
TR150071
TR161316
TR149389
TR12093
TR198888
TR150509
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları
Keywords: Çölyak Hastalığı
Karaciğer Fonksiyon Testleri
Glutensiz Diyet
Celiac Disease
Liver Function Tests
Gluten Free Diet
Issue Date: 2010
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Yavaşoğlu, İ., Coşkun, A., Meteoğlu, İ., Yükselen, V., Kadıköylü, G., Bolaman, Z. (2010). Karaciğer fonksiyon testi yüksekliğinin nedeni: çölyak hastalığı. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 11(2), 35-37.
Abstract: Çölyak hastalığı (ÇH) çevresel faktörün (gliadin) oluşturduğu bilinen tek otoimmun bozukluktur. Son yıllarda olguların %40'ında transaminaz yüksekliklerinin görülebileceği bildirilmektedir. On yedi yasında bayan olgu 5 yıldır olan halsizliğinin son 6 aydır artması şikayeti ile başvurdu. Diyare ve dispeptik yakınmalar tariflemiyordu. Muayene, solukluk dışında normaldi. ALP: 1026 IU/L (kemik kaynaklı),AST: 50 IU/L,ALT: 71 IU/L, GGT: 52 IU/L, total bilirubin 1.93 mg/dL, direkt bilirubin 1,34 mg/dL, Anti HBs, HBsAg, Anti HCV, HAV Ig M negatif, hemoglobin: 7.7 gr/dl, ferritin: 2.92 ng/ml idi. Magnetik rezonans görüntüleme ile kolanjiopankreotikografisi normal, DEXA vertebral ölçümde T skoru: -5, Z skoru: -4.7 idi. Endomisial antikor (EMA) Ig A, anti Gliadin antikor IgA>200 RU/ml (>50 pozitif) veAnti-Gliadin antikor IgG 61.5 RU/ml pozitifti. Karaciğer biyopsisisinde parankimde fokal spoty nekroz ve kolestaz bulguları vardı. Endoskopik duodenal biyosisinde villuslarda atrofi, yüzey epitelyimunda yoğun intraepitelyal lenfosit varlığı, immunhisto kimyasal boyamada intraepitelyal lenfositlerin CD3 ve CD8 ile diffüz boyandıgı, CD4 ve CD20 ile az sayıda lenfositin pozitif boyandığı gözlendi. Bulgular ÇH modifiye Marsh klasifikasyonuna göre Tip 3B ile uyumluydu. Olguya biyopsi ve antikor değerlendirmesi ile ÇH tanısı kondu. Glutensiz diyet başlandı. Tedavinin birinci ayında ALP (büyüme çağında olgu) yüksekliği dışında AST,ALT, GGT, bilirubin değerleri normal sınırlarda saptandı. Sonuç olarak karaciğer fonksiyon testi yüksekliğinin ayırıcı tanısında diyare olmasa da ÇH düşünülmelidir.
Celiac disease (CD) is the only autoimmune disorder caused by an environmental factor (gliadin). Recently it has been reported that transaminase increase was seen in 40% of the cases.A17 years old female patient was admitted for increased weakness in the last 6 months, which she has been complaining for 5 years. She didn't have diarrhea or dyspepsia. Except paleness, her examination was normal. Biochemical test results were as follows;ALP:1026 IU/L (originating from bone), AST:50 IU/L, ALT:71 IU/L, GGT:52 IU/L, total bilirubin: 1.93mg/L, direct bilirubin:1.34 mg/dL, Anti-HBs, HbsAg,Anti HCV,HAVIgM were negative, hemoglobin: 7.7g/dL, and ferritin: 2.92 ng/ml. Cholangiopancreaticography with magnetic resonance imaging was resulted normal. In DEXA, vertebral measurement T score was -5 and Z score was -4.7. Endomysial autoantibody (EMA) IgA, anti gliadin antibody IgA>200 RU/ml (>50 positive), and anti gliadin antibody IgG 61.5 RU/ml were positive. Liver biopsy showed focal spotty necrosis and cholestasis in parenchyma. Endoscopic duodenal biopsy showed villous atrophy, intense intraepithelial lymphocytes in surface epithelium. Intraepithelial lymphocytes were dyed diffusely with CD3 and CD8 in immunohistochemical staining but few were dyed positively with CD4 and CD20. Findings were in agreement with type 3B according to modified Marsh classification for CD. She was diagnosed with CD according to biopsy and antibody evaluation.Agluten free diet was started. In the first month of treatment except ALP increase (she was in puberty), AST, ALT, GGT, bilirubin values were normal. In conclusion, even if no diarrhea,CDmust be thought in differential diagnosis of increased liver function tests.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9293/A-Reason-For-High-Liver-Function-Test-Results-Celiac-Disease
http://hdl.handle.net/11607/1866
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2010 Cilt 11 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35-37.pdfMakale Dosyası207.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.