Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1861
Title: Lakrimal gland tümörlerinde cyberknife ® ile fraksiyone stereotaktik radyoterapi uygulaması
Other Titles: İmplementation of cyberknife® fractionated stereotactic rariotherapy for lacrimal gland tumors
Authors: Dizman, Ayşen
Güney, Yıldız
Soykut, Ela Delikgöz
Derinalpor, Özlem
Yeğen, Dinçer
TR214928
TR107107
Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği
Keywords: Stereotaktik Radyoterapi
Hipofraksiyonasyon
Lakrimal Gland Tümörleri
Stereotactic Radiotherapy
Hypofractionation
Lacrimal Gland Tumors
Issue Date: 2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Dizman, A., Güney, Y., Soykut, E. D., Derinalpor, Ö., Yeğen, D. (2013). Lakrimal gland tümörlerinde cyberknife ® ile fraksiyone stereotaktik radyoterapi uygulaması. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(2), 7-11.
Abstract: AMAÇ: Radyasyon duyarlılığı yüksek olan orbital yapılara yakın yerleşimli lakrimal gland tümörlerinde CyberKnife® ile uygulanan hipofraksiyone stereotaktik radyoterapinin etkinlik ve güvenilirliğini değerlendirmek. GEREÇ ve YÖNTEM: Mayıs 2009 ve Haziran 2011 tarihleri arasında kliniğimize başvuran, lakrimal gland tümörü tanısı olan 6 hastaya CyberKnife® (Accuray Incorporated, Sunnyvale, CA) ile fraksiyone stereotaktik radyoterapi uygulandı. Hastaların 3'ü kadın, 3'ü erkekti. Ortanca yaş 33 (aralık, 16-51 yaş) olarak saptandı. Beş hastada patolojik alt tip adenoid kistik karsinom, kalan birinde ise pleomorfik adenomdu. Tedavi planlama işlemi öncesi hastaların tümüne ince kesit planlama BT'si ve MRG çekildi. Görüntüler CyberKnife® tedavi planlama çalışma istasyonuna aktarılarak, hedef volüm ve kritik organ konturlama işlemi yapıldı. Tedavi 3-8 fraksiyonda (ortanca, 5 fraksiyon), total doz ortanca 30 Gy (aralık 23.5- 40 Gy) olacak şekilde uygulandı. Reçete edilen doz ortanca % 83'lük (aralık, % 72-92) izodoz eğrisine tanımlandı. BULGULAR: Ortanca takip süresi 9.5 ay (aralık, 4-26 ay) olarak belirlendi. Takiplerde 2 hastada tam, 2 hastada kısmi yanıt tespit edilirken, daha önce eksentrasyon uygulanan iki hastada kitle stabildi. Hastaların tümüne takiplerinde görme muayenesi yapıldı. Tedavi öncesi görme fonksiyonu tam olan 4 hastanın son kontrollerinde de görme fonksiyonunda azalma ya da kayıp saptanmadı. SONUÇ: CyberKnife® ile uygulanan fraksiyone stereotaktik radyoterapi, tüm orbital tümörler gibi lakrimal gland tümörleri için de, tümöre maksimum doz verirken, radyasyon duyarlılığı yüksek optik yapılara tolerans doz sınırlarında doz vermeye olanak sağlayan etkili bir tedavi seçeneğidir. Tümörde küçülme ya da progresyonun önlenmesi ve bu sırada görme fonksiyonun korunması, kısa süreli tedavi gibi avantajlar bu yöntemin üstünlükleridir. Ancak vaka sayısının daha fazla olduğu ve uzun takipli çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz.
OBJECTIVE: The goal of this study is to evaluate the safety and efficacy of CyberKnife image-guided radiosurgery for lesions immediately adjacent to the orbital structures. MATERIAL and METHODS: We applied fractionated stereotactic radiotherapy with CyberKnife (Accuray Incorporated, Sunnyvale, CA) to six patients with lacrimal gland tumor who were admitted the period of May 2009-June 2011 to our clinic. There were three women, three men. The median age 33 year (range,16-51 year). Pathological subtypes were adenoid cystic carcinoma in five patients, while the remaining one was pleomorphic adenoma. Before treatment planing, thin-slice CT and MRI images were obtained. These images were transferred to the CyberKnife treatment-planning workstation and target volumes and critical structures were delineated manually. Treatment was delivered in 3-8 fractions up to mean total dose of 30 Gy (range, 23.5-40 Gy). The prescription dose was defined at a mean isodose of 83% (range, 72–92%). RESULTS: The mean follow-up period was 9.5 months (range, 4-26 months). It was determined that two patients had complete response, three patient had partial response in follow up period. The tumors remained stable in the other two patients. All patients had visual evaluation done during follow up period It wasn't determined decreasing or loss of vision function in four patients who had full vision function. CONCLUSION: Fractionated stereotactic radiotherapy with CyberKnife is an effective treatment alternative for tumors that located in orbital region as lacrimal gland tumors, which maximize the dose to the target while limiting the dose within tolerable doses for the radiosensitive orbital structures. Protecting visual function while decreasing of tumor size or preventing of tumor progression, and short treatment duration are advantages of this technique. Furthermore, longer follow-up studies and more number of cases are needed.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9192/Implementation-Of-Cyberknife-Fractionated-Stereotactic-Rariotherapy-For-Lacrimal-Gland-Tumors
http://hdl.handle.net/11607/1861
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2013 Cilt 14 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7-11.pdfMakale Dosyası1.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.