Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1817
Title: Aydin ilinde meslek kesimleri arasinda kardiyovasküler tehlike etkenlerinin farkliliklari
Other Titles: The difference of cardiovascular risk factors between different work groups in aydin city
Authors: Uysal, Hilal Bektaş
Sönmez, Hulki Meltem
TR188161
TR10389
Adnan Menderes Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Keywords: Kardiyovasküler Risk Faktörleri
Deri Kivrim Kalinliği
Meslek Gruplari
Obezite
Cardiovascular Risk Factors
Skinfold Thickness
Work Groups
Obesity
Issue Date: 2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Uysal, H. B., Sönmez, H. M. (2013). Aydin ilinde meslek kesimleri arasinda kardiyovasküler tehlike etkenlerinin farkliliklari. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(3), 7-12.
Abstract: AMAÇ: Kardiyovasküler hastalık (KVH), Avrupa topluluklarının çoğunda önemli bir erken ölüm yada yeti yitimi nedenidir. KVH için günümüzde kabul edilen tehlike etkenlerinin, Aydın'da, değişik meslek kesimleri arasındaki dağılım ve farklılıklarını ortaya koymayı amaçladık. GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışmaya, Aydın İli'ndeki bankacı, öğretmen, sağlık çalışanları, esnaf, zanaatkar çiftçilerden oluşan meslek kesimlerinin her birinden 50±5 kişi rastgele örnekleme yöntemiyle toplam 302 kişi dahil edilmiştir. Her katılımcı için, özel sormaca (anket) belgesi dolduruldu. Katılımcıların kan basınçları, vücut kitle indeksi (VKİ), triseps deri kıvrım kalınlığı (DKK) ile kan kolesterol ve glukoz düzeyleri parmak ucu kanı örneklerinden bilinen yerleşik yöntemlerle ölçüldü. BULGULAR: Katılımcı 302 kişinin %45'i kadın, %55'i erkekti. Çalışma kitlemizdeki olgu kesimleri arasında en genç kitleyi sağlıkçılar oluşturuyordu. Sigarayı bırakanların %40'ını öğretmenler, %27'sini çiftçiler oluşturuyordu. Bir paketten fazla sigara içenlerin %40'ını esnaflar oluşturuyordu. Katılımcıların %25'inde kan basıncı yüksek bulundu. Kan basıncı yüksek olanların çoğunluğunu (%41'ini) çiftçiler oluşturuyordu. Toplam 43 kişinin total kolesterol değeri, 9 kişinin de açlık kan şekeri değeri yüksek bulundu. Toplam 48 kişinin VKİ >30 kg/m2 saptandı. Çiftçiler ile sağlıkçı, esnaf, bankacı ve öğretmen meslek kesimleri arasında VKİ açısından istatiksel olarak anlamlı farklılıklar saptandı (p<0,05). Araştırmaya katılan çiftçiler ortalama 28,69±5,27kg/m2 ile en yüksek VKİ'ne sahipti. Çiftçilerde DKK ortalaması 21,86±8,48 mm ile bankacı, sağlıkçı ve öğretmenlerden anlamlı olarak yüksek bulundu. SONUÇ: Hipertansiyon tanısı almış olanlara nazaran kan basıncı yüksek olanlar daha fazladır. Çiftçilerde VKİ ve DKK daha yüksek bulunmaktadır. Meslek kesimleri arasında açlık kan şekeri ve total kolesterol değerleri anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Sigara içilmesi tüm kesimlerde yüksek sıklıkta ama en sık esnafta, zanaatkarlarda ve bankacılarda (sırasıyla: yüzde 61, 52 ve 51) görülmektedir.
OBJECTIVE: Cardiovascular diseases (CVD) are an important cause of early deaths and ability loss in most of Europen countries.Our aim is to reveal the dispersion and the difference of cardiovascular risk factors between different job groups in Aydin. MATERIAL and METHODS: We included total 302 persons and 50±5 person from each job group by random selection.Job groups were; bank workers, teachers, health workers, farmers, craftsmen and artisans.Study questionnaire form filled for each participant.Blood pressure, body mass index (BMI), triceps skinfold thickness, capiller total cholesterol and capiller blood glucose levels were measured by known methods. RESULTS: 45% of participants were women, 55% of participants were men.In the stopped smoking group; 40% were teachers and 27% were farmers.Craftsmen constitude the 40% of smoking more than one box per day group.We found high blood pressure in 25% of total participitants.Farmers constitute the quorum (41%) of high blood pressure group. 43 persons' total cholesterol and 9 persons' blood glucose levels were found high.BMI of the 48 persons was >30 kg/m2There was significantly difference between farmers' BMI and the other groups.(p<0.05).Farmers had the highest BMI (28.69±5.27 kg/m2) between job groups.Mean triceps skinfold thickness in farmers was 21.86±8.48 mm and was significant than bank workers, health workers and teachers. CONCLUSION: Determined high blood pressure is more than diagnosed hypertension cases in our study.Skinfold thickness and BMI are higher in farmers.There is no statistically difference between job groups about total cholesterol and blood glucose levels.Smoking is high in all job groups but mostly in craftsmen, artisans and bank workers(in order; 61%, 52% and 51%)
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9175/The-Difference-Of-Cardiovascular-Risk-Factors-Between-Different-Work-Groups-In-Aydin-City
http://hdl.handle.net/11607/1817
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2013 Cilt 14 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7-12.pdfMakale Dosyası1.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.