Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1815
Title: Patent duktus arteriozus tanısı alan prematüre yenidoğanların incelenmesi
Other Titles: Evaluation of premature newborn with patent ductus arteriosus
Authors: Aydoğdu, Ayvaz
Engür, Defne
Çakmak, Bilin Çetinkaya
Bakiler, Ali Rahmi
Türkmen, Münevver Kaynak
TR149939
TR200252
TR216467
TR12517
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji
Keywords: Patent Duktus Arteriozus
Yenidoğan
Yoğun Bakım Ünitesi
Newborn
Intensive Care Unit
Issue Date: 2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Aydoğdu, A., Engür, D., Çakmak, B. Ç., Bakiler, A. R., Türkmen, M. K.(2013). Patent duktus arteriozus tanısı alan prematüre yenidoğanların incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(1), 11-15.
Abstract: Prematüre bebeklerde, önemli soldan sağa şanta neden olan patent duktus arteriozus (PDA), artmış neonatal morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Bu çalışmada, hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen ve PDA tanısı alan prematüre bebekler özellikle PDA boyutunun prognoza etkisi açısından geriye dönük olarak değerlendirildi. GEREÇ ve YÖNTEM: 2005-2009 yılları arasında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde toplam 407 prematüre bebek izlendi ve 33 bebekte hemodinamik olarak anlamlı PDA saptandı. PDA tanısı alan bebeklerin demografik verileri, klinik bulguları, tedaviye yanıtları ve gözlenen komplikasyonlar incelendi. BULGULAR: Ortalama gebelik yaşı 30,1±2,8 hafta ve ortalama doğum ağırlığı 1602±553 g idi. Prematüre bebeklerde semptomatik PDA %8,1 sıklıkta saptandı. Olguların %27'sinde PDA spontan kapandı (hepsinde PDA 2,5 mm'nin altındaydı). 24 bebeğe ibuprofen(19 intravenöz, 5 per oral) verildi, 13' ünde (%54) kapanma gözlendi. Cerrahi ligasyon, semptomatik PDA'lı olguların %12'sinde gerekti. PDA <2,5 mm olanlarda ligasyon gerekmedi, PDA ≥2,5 mm olanların %24'üne ligasyon uygulandı. Ligasyon yapılan bir olguda şilotoraks ve bir olguda da lokal enfeksiyon gözlendi. SONUÇ: Bu çalışmada PDA tanısı alan prematüre bebeklerin klinik izlemlerine etki eden faktörler incelenmiştir. PDA çapı <2,5 mm olanlarda prognozun daha iyi olduğu gözlenmiştir.
OBJECTIVE: Patent ductus arteriosus (PDA) with significant left to right shunt is related to increased neonatal morbidity and mortality in premature babies. In this retrospective study, premature newborns with PDA followed in our unit were evaluated especially with regard to effect of PDA diameter on the outcome. MATERIALS and METHODS: Premature babies (n=407; gestational age <37 weeks) followed in Adnan Menderes University Faculty of Medicine NICU between years 2005-2009 were included in the study. Thirtythree of them with haemodynamically significant (hs) PDA were determined. Demographic data, clinical features, respond to therapy and complications were investigated. RESULTS: Mean gestational age was 30.1±2.8 weeks and mean birth weight was 1602±553 g. Symptomatic PDA incidence among premature babies was 8.1%. Spontaneous closure was observed in 27% of the cases (all had ductus diameter of <2.5 mm). Twenty-four babies were given ibuprofen (19 intravenously, 5 per oral), closure was obtained in 13 cases. Success rate of ibuprofen therapy was 54%. Surgical ligation was needed in 12% of the cases. None of the cases with <2.5 mm PDA required surgery, whereas surgical ligation was performed in 24% of cases with ≥2.5 mm PDA. Local infection in one case and chylothorax in another case were seen as surgical complications. CONCLUSION: Factors affecting the clinical outcome of premature infants suffering from PDA were investigated in this study. Better prognosis was seen when ductus diameter is <2.5 mm.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9202/Evaluation-Of-Premature-Newborn-With-Patent-Ductus-Arteriosus
http://hdl.handle.net/11607/1815
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2013 Cilt 14 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11-15.pdfMakale Dosyası323.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.