Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1814
Title: Yaşlı bakım teknikerliği programı : yeni bir meslek dalı için öğrencilerin beklentileri
Other Titles: Adnan Menderes University elder care technician program: students' expectations for trade branch
Authors: Saruhan, Gülnur
Kiraz, Emine Didem Evci
Ergin, Filiz
Beşer, Erdal
Başaloğlu, Hulki
TR149973
TR10794
TR10836
TR148661
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Keywords: Yaşlı
Eğitim
Öğrenciler
Sağlık Hizmet Sunumu
Kaygı
Aged
Education
Students
Delivery of Health Care
Anxiety
Issue Date: 2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Saruhan, G., Kiraz, E. D. E., Ergin, F., Beşer, E., Başaloğlu, H. (2013). Yaşlı bakım teknikerliği programı : yeni bir meslek dalı için öğrencilerin beklentileri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(2), 19-23.
Abstract: AMAÇ: Dünya'da yaşlı nüfus artmaktadır. Yaşlanma ile birlikte bağımlılık ve bakım hizmetlerine olan ihtiyaç artmaktadır. Yaşa ilişkili fiziksel, ruhsal ve çevresel değişimleri izleme, değerlendirme, kontrol etmek için girişimlerde bulunulması gerekebilir. Bu araştırmanın amacı yaşlı bakım teknikerliği programında okuyan öğrencilerin meslekleri ile ilgili gelecekten beklentilerini belirlemek ve bu beklentilerini yeni bir hizmet modeli oluşturma bakımından değerlendirmektir. GEREÇ ve YÖNTEM: Türkiye'deki 6'sı devlet üniversitelerinde, diğerleri vakıf üniversitelerinde olmak üzere toplam 12 "Yaşlı Bakım Teknikerliği Meslek Yüksekokulu" bulunmaktadır. "Yaşlı Bakım Teknikerliği Programı" 2010-2011 yılında, 49 öğrencisiyle Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda eğitime başlamıştır. Bu tanımlayıcı araştırmada, araştırma aracı olarak yarı-yapılandırılmış bir anket formu kullanılmıştır. BULGULAR: Öğrencilerin yaş ortalaması 21.1±3.6'dır. Öğrencilerin %37.5'i bu programı kendisinin seçtiğini belirtmiştir. Öğrencilerin %77.5'in geleceğe yönelik kaygıları olduğunu belirtmiştir. Kaygının temel nedeni, gelecekte iş bulamama olarak belirtilmiştir. Katılımcıların %72.5'i bu programı seçtikleri için pişman olmadıklarını belirtmiş, ancak birinci yılda verilen eğitimin iş hayatları için yeterli olmadığını düşünmektedir. Katılımcıların sadece %22.4'ü mezun olduktan sonra mesleklerini yapmayı düşünmektedir. SONUÇ: Teknikerler yaşlı bakımında oldukça iyi birer destek personeli olabilirler. Ancak öğrencilerin gelecek kaygıları ortadan kaldırabilmek için, eğitimin kalitesi ve istihdam olanaklarının sağlanması dikkate alınmalıdır. Bu çalışmanın, yeni bir program için veri tabanı sağlaması bakımından yararlı olduğu düşünülmektedir.
PURPOSE: Elderly population is increasing in the world. Along with old age, dependency and need for care services increases. Interventions need to be required to monitor, evaluate and control age-related physical, psychological and environmental changes. The aim of this study was to determine students' future expectations about their professions who were educating in “Elder Care Technician Program” and to evaluate these expectations in terms of developing a new sevice model. MATERIAL and METHODS: There are 12 "Elder Care Technician High Schools", 6 of which is in stateuniversities and the others in foundational-universities, in Turkey. "Elder Care Technician Program" started training by 49 students in 2010-2011 in Adnan Menderes University Nazilli High School. In this descriptive study, a semi-structured questionnaire was used as a research tool. RESULTS: The mean age of the students was 21.1+3.6. 37.5% of students stated that they chose the program by themselves. 77.5% of the students stated that they were concerned for the future. The main reason for anxiety was stated as unable to find a job in the future. 72.5% of the participants were not regretful to choose this program, but they thought education which was given in the first year was not enough for their work life. Only 22.4% of the participants thought that they would do their professions after graduation. CONCLUSION: Technicians can be a better support personel for elder care. But to overcome students' future anxiety, the quality of education, provision of employment facilities must take into account. This study is considered to be beneficial in terms of providing a data base for a new program.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9194/Adnan-Menderes-University-Elder-Care-Technician-Program-Students-Expectations-For-Trade-Branch
http://hdl.handle.net/11607/1814
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2013 Cilt 14 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19-23.pdfMakale Dosyası1.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.