Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1813
Title: Astimli yetişkin hastalarda serum leptin, ifn-ã, il-4, il-10, nitrik oksit konsantrasyonları ve solunum fonksiyonları arasindaki ilişkiler
Other Titles: The relationship between respiratory function tests and serum leptin il-4, il-10, ifn- ã levels and plasma nitric oxide concentrations in asthmatic adults
Authors: Yılmaz, Mustafa
Altınışık, Mustafa
Polatlı, Mehmet
Demirtaş, Nimet
Gökbulut, Cengiz
Çildağ, Orhan
TR118617
TR148784
TR14507
TR204967
TR31484
TR13397
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı
Keywords: Astım
Leptin
Nitrik Oksit
IL-4
IL-10
IFN-ã
Asthma
Issue Date: 2013
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Yılmaz, M., Altınışık, M., Polatlı, M., Demirtaş, N., Gökbulut, C., Çildağ, O. (2013). Astimli yetişkin hastalarda serum leptin, ifn-ã, il-4, il-10, nitrik oksit konsantrasyonları ve solunum fonksiyonları arasindaki ilişkiler. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(1), 23-30.
Abstract: Astım, hava yollarının kronik inflamatuvar hastalığı olarak kabul edilmektedir. Astımda Th1/Th2 lenfositleri arasındaki denge Th2 lenfositleri lehine değişmiştir. Çalışmamızda, astımlı yetişkin hastalarda solunum fonksiyon testleri ile serum leptin, IL-4, IL-10, IFN-ã düzeyleri ve plazma nitrik oksit konsantrasyonları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık. GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışma kapsamına, klinik olarak astım tanısı alan 32 hasta, hasta grubu olarak; astım ve başka bir akut veya kronik hastalığı olmayan 32 sağlıklı kişi de kontrol grubu olarak alındı.Tüm olgularda solunum fonksiyon testleri spirometre ile ölçüldü. Serum leptin, IL-4, IL-10, IFN-ã düzeyleri ELISA yöntemini kullanan ticari kit ile, plazma nitrik oksit konsantrasyonun göstergesi olarak nitrit+nitrat konsantrasyonları HPLC ile ölçüldü. SPSS 13.0 programında bilgisayara girilen verilerin istatistiksel değerlendirmesi, Student ttest ve Pearson korelasyon testi ile yapıldı. BULGULAR: Kontrol grubunda FEV1 ve FVC ile leptin arasında pozitif korelasyon (sırasıyla r=0,443, p=0,005 ve r=0,440, p=0,013) bulunurken hasta grubunda FEV1 ile leptin arasında negatif korelasyon (r=-0,366 p=0,043) bulundu. Serum leptin düzeyi kadınlarda erkeklere göre anlamlı olarak yüksek (p<0,001) saptandı. Plazma nitrit+nitrat düzeyi hasta grubunda, kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük (p=0.012) bulundu. SONUÇ: Bulgularımız, astımda hava yollarında oluşan inflamasyonun sistemik etkilerinin olabileceğini, bu etkilerin öngörüsünde leptin ve nitrik oksit düzeylerinin yararlı belirteçler olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir.
between Th1/Th2 lymphocytes is changed in favour of the Th2 lymphocytes. In this study, it was aimed to investigate the relationship between respiratory function tests and serum leptin, IL-4, IL-10, IFN-ã levels and plasma nitric oxide concentrations. MATERIAL and METHODS: In this study, 32 clinically diagnosed asthma patients were taken as a patient group and 32 healthy individuals as a control group. Respiratory function tests for each case were carried out with spirometer. Serum leptin, IL-4, IL-10, and IFN-ã levels were measured with commercial ELISA kits. Plasma nitrite and nitrate levels were detected with HPLC. Data were analysed with, Student t-test and Pearson correlation test by using SPSS 13.0 software. RESULTS: In control group, there was a positive correlation between leptin levels and FEV1 and FVC with the value of r=0,443 p=0,005 and r=0,440 p=0,013 respectively, whereas in patient group, there was a negative correlation between leptin levels and FEV1 with the value of r=-0,366 p=0,043. Serum leptin levels were significantly higher in women compared to men, p<0,001. In patient group, plasma nitric oxide levels were significantly lower compared to the control group, p=0,012. CONCLUSION: These findings suggest that, airway inflammation may have systemic effects in asthma so that leptin and nitric oxide levels might be useful parameters to detect these systemic effects.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9204/The-Relationship-Between-Respiratory-Function-Tests-And-Serum-Leptin-Il-4-Il-10-Ifn-%C3%A3-Levels-And-Plasma-Nitric-Oxide-Concentrations-In-Asthmatic-Adults
http://hdl.handle.net/11607/1813
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2013 Cilt 14 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23-30.pdfMakale Dosyası675.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.