Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1811
Title: 2002-2012 yıllarında farklı yaş gruplarındaki bireylerde intihar nedenlerinin cinsiyete göre değişiminin çoklu faktör analizi ile incelenmesi
Other Titles: Investigation by multiple factor analysis of variation of suicide causes according to gender in people with different ages in the years 2002 and 2012
Authors: Türe, Mevlüt
Ömürlü, İmran Kurt
Cengiz, Merve
Türkiş, Can
TR21154
TR15671
TR56081
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı
Keywords: Çoklu Faktör Analizi
Kontenjans Tablosu
Uyum Analizi
İntihar Nedeni
Cause of Suicide
Contingency Table
Correspondence Analysis
Multiple Factorial Analysis
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Türe, M., Ömürlü, İ. K., Cengiz, M., Türkiş, C.(2015). 2002-2012 yıllarında farklı yaş gruplarındaki bireylerde intihar nedenlerinin cinsiyete göre değişiminin çoklu faktör analizi ile incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 16(1), 13-19. http://dx.doi.org/10.5152/adutfd.2015.2147
Abstract: AMAÇ: Bu çalışmada, 2002 ve 2012 yıllarında farklı yaş gruplarındaki bireylerde intihar nedenlerinin cinsiyete göre değişiminin incelenmesi amaçlandı. GEREÇ VE YÖNTEMLER: 2002 ve 2012 yıllarında 3802 bireye ait veri seti, yaş (<15, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, ≥55), cinsiyet, intihar nedeni (hastalık, aile geçimsizliği, geçim zorluğu, hissi ilişki-istediği ile evlenememe, öğrenim başarısızlığı ve diğer nedenler) değişkenleri incelenmek üzere her iki yılın 6 intihar nedeni satırda ve cinsiyete göre yaş grupları sütunda olan çoklu kontenjans tablosu şeklinde oluşturuldu. Veriler, kontenjans tablolarında çoklu faktör analizi (KTÇFA) yöntemi ile incelendi. BULGULAR: Toplam inertianın %58,82’sinin 1. boyut; %15,30’unun ise ikinci boyut tarafından açıklandığı ve 1. özdeğerin 1,838 olduğu bulundu. Cinsiyete göre geçim zorluğu ve diğer intihar nedenlerinin farklılık gösterdiği bulundu. Geçim zorluğundan dolayı intihar eden yaşlı erkeklerin kadınlara göre daha fazla olduğu belirlendi. 29 yaş altı erkeklerde ve 24 yaş altı kadınlarda, 2002 yılında aile geçimsizliği, diğer nedenler, hissi ilişki-istediği ile evlenememe ve öğrenim nedenlerinden dolayı intiharlar gözlenirken; 2012 yılında hissi ilişki-istediği ile evlenememe ve öğrenimden dolayı intihar vakalarının gözlendiği tespit edildi. 25 yaş üzeri kadınlarda ve 30 yaş üzeri erkeklerde, 2002 yılında geçim zorluğu ve hastalıktan dolayı intiharlar gözlenirken; 2012 yılında bu nedenlere ek olarak aile geçimsizliği ve diğer nedenlerden dolayı intiharların gözlendiği belirlendi. SONUÇ: Yıllara göre intihar nedeni ve yaş değişkenleri erkek ve kadınlar arasında farklı bulundu. Diğer intihar nedenleri hem yıllara göre hem de cinsiyete göre farklılık gösterdiğinden, “diğer” kategorisinin içeriğinin genişletilmesi gerektiği belirlendi.
OBJECTIVE: This study aimed to investigate the variation in the causes of suicide according to gender of people of different ages years in the years 2002 and 2012.MATERIALS AND METHODS: The data set of 3802 individuals in the years 2002 and 2012 was created in form of multiple contingency tables which 6 causes of suicide of two years in the row and age groups according to gender in the column to be examined variables age (<15, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, ≥55), gender and causes of suicide (illness, family problems, poverty, emotional problems, educational failure and other causes) and analyzed by multiple factorial analysis for contingency tables. RESULTS: Dimension 1 and dimension 2 accounted for 58.82% and 15.30%, respectively, of the total inertia. Eigenvalue 1 was 1.838. It was determined that the frequency of suicide due to poverty and other causes was higher in older males than in females. In women under 24 years of age and men under 29 years of age, it was observed that the suicides were because of family and emotional problems, educational failure, and other causes in 2002 and emotional problems and educational failure in 2012. In women over 25 years of age and men over 30 years of age, it was observed that the suicides were because of poverty and illness in 2002 and poverty, illness, family problems, and other causes in 2012. CONCLUSION: It was determined that the causes of suicides and age according to years demonstrated a diffrence between males and females.Because of the fact that theother causes were different between both gender and years, the category of "other causes" should expand its contect.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/article_9144/Investigation-By-Multiple-Factor-Analysis-Of-Variation-Of-Suicide-Causes-According-To-Gender-In-People-With-Different-Ages-In-The-Years-2002-And-2012
http://hdl.handle.net/11607/1811
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2015 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13-19.pdfMakale Dosyası1.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.