Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1806
Title: Larinks primer skuamöz hücreli karsinomlarında human papillomavirüs sıklığı, P53 ve Ki-67 ekspresyonlarının klinikopatolojik korelasyonu
Other Titles: Frequency of HumanPapillomavirus in larynx squamous cell carcinoma and clinicopathological correlation of P53 and Ki-67 expression
Authors: Çetin, Mevlüt
Çetin, Nesibe Kahraman
Kırdar, Sevin
Erpek, M. Gökhan
Meteoğlu, İbrahim
TR149374
TR149394
TR148788
TR149375
TR149389
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun ve Boğaz
Keywords: Human Papillomavirüs
Larinks
PZR
P53
Ki-67
İmmünohistokimya
Human Papillomavirus
Larynx
PCR
İmmunohistochemistry
Issue Date: 2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Citation: Çetin, M. , Çetin, N. K., Kırdar, S., Erpek, M. G.,Meteoğlu, İ. (2014). Larinks primer skuamöz hücreli karsinomlarında human papillomavirüs sıklığı, P53 ve Ki-67 ekspresyonlarının klinikopatolojik korelasyonu. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15(2), 55-61. http://dx.doi.org/10.5152/adutfd.2014.141709
Abstract: AMAÇ: Larinks kanseri gelişiminde son yıllarda Human Papillomavirüs (HPV) enfeksiyonları üzerinde durulmaktadır. Bu çalışmada larinks Skuamöz hücreli karsinom (SHK)’larında HPV varlığının immünohistokimyasal ve Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) dizisi hibrizasyon yöntemiyle araştırılması, ayrıca p53, Ki-67 ekspresyonunun HPV varlığı ve klinikopatolojik parametrelerle ilişkisinin ortaya konması amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEMLER: Larinks SHK nedeniyle opere edilen 47 olgu retrospektif olarak çalışmaya alındı. Parafinli bloklardan hazırlanan kesitlere Avidin-Biyotin kompleks sistemiyle panHPV, HPV-16, HPV-18, p53 ve Ki-67 immünohistokimyasal boyaları uygulandı. Parafin bloklardan hazırlanan kesitlerden DNA izolasyonu yapıldı. Sonrasında HPV varlığı HybriBio HPV Genoarray Test ile araştırıldı. BULGULAR: PZR-array hibridizasyon yöntemi ile olguların 15’inde (%31,9) poliklonal HPV pozitifliği saptanmıştır. İki olguda literatürden farklı olarak HPV 68 bulunmuştur. HPV (PZR) pozitif bulunan olgularda anlamlı düzeyde yüksek Ki- 67 boyanması (p=0,01) saptanmıştır. Tümörlerde diferansiyasyon azaldıkça p53 (p=0,041) ekspresyonunun arttığı görülmüştür. Ki-67 ile panHPV (p=0,004) ve HPV-16 (p=0,002) boyanması karşılaştırıldığında, pozitif olgularda Ki-67 ekspresyonunun yüksek olduğu gözlenmiştir. SONUÇ: Formalin fikse parafine gömülü dokular HPV varlığının gösterilmesinde kullanılabilir. HybriBio HPV Genoarray test metodu diğer metodlara göre kullanımı oldukça basittir ve HPV-DNA saptanmasında kıymetli bir araç olabilir. Literatür araştırıldığında şimdiye kadar HPV 68 virüsünün larinks SHK’larında saptanmadığı görülmüştür. Ki-67 ve p53 ekspresyonları larinks SHK’larında iyi veya kötü prognoz açısından yol gösterici olabilir.
OBJECTIVE: Human papillomavirus (HPV) infections have been discussed with regard to laryngeal carcinogenesis in recent years. This study investigated the presence of HPV in larynx squamous cell carcinomas (SCC) via immunohistochemistry and polymerase chain reaction (PCR) array hybridization method and the relationship between p53 and Ki-67 expression with HPV presence and clinicopathological parameters. MATERIALS AND METHODS: A total of 47 patients who had been operated on for larynx SCC were retrospectively included in the study. PanHPV, HPV-16, HPV- 18, p53, and Ki-67 immunohistochemical stains were applied to cross-sections obtained from wax blocks by means of an avidin-biotin complex system. DNA was isolated from the cross-sections. The presence of HPV was investigated via the HybriBio HPV GenoArray diagnostic kit. RESULTS: Polyclonal HPV positivity was detected only in 15 (31.9%) cases by means of PCR array hybridization method. Contrary to the literature, HPV-68 was found in two cases. In HPV (PCR)-positive cases, Ki-67 staining was found at high grade (p=0.01). The expression of p53 (p=0.041) increased as differentiation decreased in tumors. When comparing Ki-67, panHPV (p=0.004), and HPV-16 (p=0.002) staining, the expression of Ki-67 was higher than others in positive cases. CONCLUSION: Formalin-fixed paraffin-embedded tissues can be used to indicate the presence of HPV. The use of the HybriBio HPV GenoArray test was much more straightforward than other methods and is useful in detecting HPV DNA. In the literature, no HPV-68 virus was detected in larynx SCCs until recently. The expression of Ki-67 and p53 could be central to the prognosis in larynx SCCs.
URI: http://meandrosmedicaljournal.org/makale_9156/Larinks-Primer-Skuamoz-Hucreli-Karsinomlarinda-Human-Papillomavirus-Sikligi-P53-Ve-Ki-67-Ekspresyonlarinin-Klinikopatolojik-Korelasyonu
http://hdl.handle.net/11607/1806
ISSN: 2149-9063
Appears in Collections:2014 Cilt 15 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
55-61.pdfMakale Dosyası295.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.