Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1768
Title: 1958-1974 yılları arasında Kıbrıs'ta yerel basında Rum mezalimi
Other Titles: Greek atrocities in local press of Cyprus between 1958-1974
Authors: Can, Ayten
Emek, Faruk Akın
Demiryürek, Mehmet
İnce Erdoğan, Dilşen
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı
Keywords: Kıbrıs
Cengiz Topel
Akritas
Kumsal
Taşkent
Enosis
Türk Mukavemet Teşkilatı
Cyprus
Turkish Resistance Organization
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, Kıbrıs'taki Rum halkının 1958-1974 yılları arasında Türk halkına karşı yapmış olduğu mezalimler incelenmiştir. Bu çalışma ile Kıbrıs Türk halkının günümüzde bir devlet olabilme mücadelesini verirken bulunduğu şartlar ve bu mücadele için hem cephede hem de cephe gerisinde de halkın sağladığı katkının büyüklüğü ile dayanma azmi yerel basın gözüyle irdelenerek ortaya konulmuştur. Çalışmanın birinci bölümünde, 1571-1959 yılları arasında ‟Kıbrıs Adası'nın Tarihi" hakkında bilgi verilmiştir. Ada sırasıyla Hitit, Finike, Asur, Mısır, Persler, Photomeler, Lüzinyan, Roma, Bizans, Emevi, İngiltere ve Osmanlı Devleti tarafından yönetilmiştir. Bu dönemler içerisinde en iyi yönetildiği dönem Osmanlı idaresinde kaldığı dönem olmuştur. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinden itibaren Rumlar arasındaki milliyetçi fikirlerin artması ile Enosis fikri ortaya çıkmış ve bu fikir doğrultusunda hareket edilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ‟Kıbrıs Basın Tarihi" ele alınmış ve günümüze kadarki basın tarihinin gelişimi incelenerek Kıbrıs Milli Mücadelesindeki önemi ortaya konulmuştur. Çalışmanın üçüncü bölümünde 1958-1963 yılları arasında Rumların Türklere karşı giriştiği ilk şiddet olaylarından Sinde, Atlılar ve Üç Şehitler katliamları anlatılmıştır. Bu katliamlarla Türklere gözdağı vererek Türkleri adadan kaçırmak istenmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümünde 1963-1974 yılları arasında yaşanan Kumsal Baskını, Ayvasıl, Arpalık, Geçitkale Katliamları ve Pilot Yzb. Cengiz Topel'in şehit edilişi anlatılmıştır. Vatanlarını terk etmeyen Kıbrıslı Türklere karşı şiddet olayları artmış, Türkiye Cumhuriyeti buna sessiz kalamamış ve tepki göstermiştir. Çalışmanın son bölümünde, 1974 yılında Rumların Enosis ve Akritas planlarını gerçekleştirmek için bir kez daha harekete geçmesiyle Alaminyo, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Taşkent'de yapılan katliamlar ile birçok Türk'ün şehit edilmesi, öldürülen ve yaralı Kıbrıslı Türklerin topluca mezarlara gömülmeleri anlatılmıştır.
In this work, Cypriot Greek's atrocities against the Turkish community between the years of 1958 - 1974 were examined. With this work, conditions of Turkish Cypriot people in their struggle to establish a sovereign state and importance of the contribution provided by the people both in front and behind the line for this struggle and also their willingness will be examined from the point of view of local press. In the first section of this study, information about "The History of Cyprus Island" between the years of 1571 and 1959 were given. The Cyprus island was ruled by Hittites, Phoenicians, Assyrians, Egyptians, Persians, Ptolemaics, Lusignans, Romans, Byzantines, Umayyads, Ottomans and British. It can be alleged that the best management was realized during the Ottoman rule. Rise of nationalist ideas among the Cypriot Greek Cypriots during the last periods of Ottoman Empire caused to born of the ENOSIS notion and activities of Greeks in accordance to it. In the second section of the work, history of press in Cyprus was examined, development of press to modern times was studied and importance of the press in the National Struggle of Cypriot Turks was illustrated. In the third section of the work, some of the earlier violent actions of the Greeks against the Turks; such as Sinde, Atlilar, Üçsehitler massacres was recited. These massacres were aiming to intimidate Turks and make them to leave the island. In the fourth section of this study, the Beach Raid, Ayvasıl, Arpalık, Gecitkale massacres and martyrdom of Pilot Lt. Cengiz Topel was described. By this time, the violences against the Cypriot Turkish people who had insisted to stay in their homes increased and Republic of Turkey reacted to the situation. In the last section of the study, martyrdom of Turks during the massacres of Alaminos, Murataga, Sandallar, Atlılar and Taskent conducted by the Cypriot Greeks who were acting for the purpose of the realization of the ENOSIS and Akritas and burial of killed or wounded Turks in mass graves.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=52566044&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1768
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
abstract.pdf128.87 kBAdobe PDFView/Open
özet.pdf250.53 kBAdobe PDFView/Open
10044032.pdfYüksek Lisans Tezi4.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.