Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1766
Title: J1-J2 Heisenberg XXZ spin sistemlerinde Kuantum dolaşıklığın incelenmesi
Other Titles: Investigation of Quantum entanglement in J1-J2 Heisenberg XXZ spin systems
Authors: Akyüz, Cenk
Şahintaş, Alev
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı
Keywords: Anizotropi Parametresi
DM Etkileşmesi
Dolaşıklık
J1 − J2 Heisenberg XXZ Model
Kubit
Anisotropy Parameter
DM İnteraction
Entanglement
J1 − J2 Heisenberg XXZ Model
Qubit
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Kuantum mekaniğinin başlangıcından günümüze kadar geçen zamanda düşük boyutlu sistemler daima önemli bir çalışma konusu olmuştur. Bu nedenle bu tezde düşük boyutlu spin sistemlerinden biri olan DM etkileşmesine sahip en yakın ve ikinci en yakın komşu kubit etkileşmelerini içeren dört kubitlik anizotropik Heisenberg XXZ modeline ait dolaşıklık incelemeleri yapılmıştır. Ilk olarak taban durum dolaşıklığına ait hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. Elde edilen temel bulgulardan, DM etkileşmesinin ve tedirginliğin sırasıyla en yakın ve ikinci en yakın komşu kubitler arasındaki taban durum dolaşıklıkları üzerinde etkin rol oynadıkları görülmüştür. Ikinci olarak DM etkileşmesi, tedirginlik ve anizotropi parametrelerine sıcaklığın da bir kontrol parametresi olarak eklenmesiyle sisteme ait ısısal dolaşıklık hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Bu hesaplamalar sonucu, sıcaklık ve tedirginlik parametresinin özellikle ikinci en yakın komşu kubitler arası dolaşıklık üzerinde yapıcı etkiler sergilediği görülmüştür. Sonuç olarak DM etkileşmesi ile birlikte sadece en yakın komşuların değil ikinci en yakın komşu etkilerinin de dikkate alınması ile daha genel bir Heisenberg modeli oluşturulmuş ve bu modelde bahsedilen kontrol parametrelerinin birbirlerine göre değişen etkilerinin kullanılması ile dolaşıklığın etkin kontrolünün sağlanabileceği gösterilmiştir.
Since the beginning of the quantum mechanics, low-dimensional systems have always emerged as an important research field. Therefore, in this thesis, we examined the entanglement properties of the one of the low-dimensional system called anisotropic four qubit Heisenberg XXZ system with DM interaction. This system has both the nearest neighboring and the next nearest neighboring interaction. First, calculations of the ground state entanglement are carried out. From the essential evidences obtained, we see that DM interaction and the frustration play an active role on the ground state entanglement between the nearest neighboring and the next nearest neighboring qubits, respectively. Second, thermal entanglement calculations of the system are fulfilled with the conjuction of the temperature and other control parameters such as DM interaction,anisotropy and frustration. As a result of calculations,we see that both temperature and frustration parameters exhibit positive effects on the thermal entanglement especially between the next nearest neighboring qubits. Finally, we construct a more general Heisenberg model by considering not only the nearest neighboring interaction but also the next nearest neighboring interaction and DM interaction. So, we show that effective control of entanglement can be obtained by employing competing effects of the control parameters in this model.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=51411428&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1766
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.pdf33.02 kBAdobe PDFView/Open
PDF.pdf5.54 MBAdobe PDFView/Open
ÖZET.pdf31.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.