Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1763
Title: Neoliberalizm ve küreselleşme ekseninde beyaz yakalı emeğin dönüşümü: Nazilli'de özel dershanelerde çalışan öğretmenler üzerine bir araştırma
Other Titles: The transformation of white-collar workers in the frame of globalization and neo-liberalism: A study on teachers that working in private university preparation courses in Nazilli
Authors: Balkız, Özlem
Yücel Yel, Şükriye
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı
Keywords: Özel Dershane
Beyaz Yakalı Emek
Neoliberalizm
Küreselleşme
Private Tutoring Center
White Collar Workers
Neoliberalism
Globalization
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu tezin amacı, neoliberalizm ve küreselleşme ekseninde beyaz yakalı emeğin dönüşümünün, eğitim sisteminin piyasalaştırılması süreci ile birlikte özel dershanelerde çalışan öğretmenlerin sosyo- ekonomik koşulları üzerinden analiz edilmesidir. Araştırmada, Nazilli'de özel dershanelerde üniversiteye hazırlık grubunda çalışan ve mesleki kıdemi en az 3 yıl olan dershane öğretmenleri ile birebir görüşülmüştür. Verilerin toplanması, dershane öğretmenlerine anket ve görüşme formu biçiminde düzenlenmiş soru formu uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Nicel verilerin analizinde, yüzde ve frekans tekniği kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde ise, katılımcıların konuyla ilgili söylemlerinde ortak olan ve farklılaşan noktalar tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, dershane öğretmenlerinin çalışma koşullarından dolayı pek çok sorun yaşadıklarını göstermektedir. Özellikle iş güvencesinin olmaması, yoğun mesai ve ders saatleri, düşük maaş, sosyal güvenlik ve özlük haklarının göz ardı edilmesi dershane öğretmenlerini sosyo-ekonomik yönden olumsuz etkilediği gibi, geleceğe yönelik düşüncelerinde de karamsarlığa neden olmaktadır. Elde edilen verilerin çeşitli değişkenlere, katılımcıların söylemlerine, çeşitli kaynaklara dayanarak çözümlenmesi ile dershane öğretmenlerinin çalışma koşullarını etkileyen süreçler ortaya konmaya çalışılmıştır.
The main purpose of this research is to analyze the transformation of white-collar workers with aspects of marketing educational system with the teachers working for private courses and neoliberalism and globalization. The data used in this research are acquired by teachers who are working for private courses in the department of university preparatory classes for 3 years at least. The interview is made face to face individually. The type of acquiring the data is applied with questionnaire and interrogation forms. Quantitative data are analyzed with percentage and frequency technics and depicted with charts. Qualitative data are analyzed with common comments and separated comments about the topic. The data are reported with lots of parameters like comments of applicants, numerous researches and many resources. The results show that teachers in private courses have lots of trouble in view of working conditions. Especially absence of job-security, intense working hours, low wages, social security and ignorance of self-rights affect those teachers negatively in socio-economic life. Also these reasons give rise to a pessimistic life aspect for the future. The process affecting the working conditions of private courses' teachers is aimed to be revealed by analyzing the data in the light of numerous factors, the expressions of applicants and numerous resources.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=52905694&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1763
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10057202.pdf1.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.