Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1759
Title: R.25 Kanun-ı Sani 1330 – 21 şubat 1330 (07.02.1915-06.03.1915) tarihli Aydın Vilayeti Meclisi Umumisi zabıtları'nın transkripsiyonu ve değerlendirilmesi
Other Titles: Transcription and evaluation of the r. 25 Kanun-i sani 1330 - 21 şubat 1330 (07.02.1915 - 06.03.1915) dated transactions of the general assembly of the Aydin province
Authors: Can, Ayten
Baykal, Tuba
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı
Keywords: Aydın Vilayeti
Aydın
Aydın Vilayet Meclisi
Meclis Kararları
1915
Aydın Province
Aydın Provincial Assembly
Assembly Decisions
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Osmanlı'da yerel yönetimler Tanzimat döneminde yapılan idari reformlara dayanmaktadır. Günümüz Türkiye'sindeki yerel yönetim anlayışının temelleri bu reformlar üzerine kurulmuş ve geliştirilmiştir. Güçlü merkezi yönetime sahip olan Osmanlı İmparatorluğunda yerel yönetim anlayışının kabulü kolay olmamıştır. Günümüzde yerel yönetimler, yönetselliğin yanı sıra kültürel, siyasal, toplumsal ve ekonomik bakımdan büyük öneme sahiptir ve demokrasinin varlığının simgelerinden biri konumundadır. Yerel yönetim diğer adıyla yerinden yönetim, Yönetim Biliminde "adem-i merkeziyet" (decentralization) olarak adlandırılmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi Osmanlı'da da yerel yönetimler merkezin karşılayamadığı belirli kamu ihtiyaçlarının karşılanması için kurulmuştur. Bu ihtiyacın yanı sıra toplumsal gelişmelerin etkisi de yerel yönetimin gelişmesini ve vatandaşın yönetime katılımını sağlayan diğer siyalsal etkenlerde yerel yönetime duyulan ihtiyaçlar içinde yer almaktadır Biz bu çalışmamızda bir nevi bugünkü yerel yönetim bezeri işlevi gören Vilayet Umumi Meclislerinin aldıkları kararları ele almaya çalışacağız. Vilayet Umum Meclisleri vilayetin ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlar dahilinde nelerin yapılması gerektiği konusunda bize çok önemli ipuçları vermektedir. Ne var ki bu kararların çok azına ulaşılmış bulunulmaktadır. Bu açıdan bakıldığında ele alacağımız. Aydın Vilayeti Umum-i Meclisi 1331 (1915-16) kararları önem arz etmektedir. Meclisin toplanarak uygulamaya konulmak üzere görüşülen ve alınan kararların değerlendirmesi ve metnin tamamı olduğu gibi ekte verilmiştir. Bu çalışmada şimdiye kadar basılı olduğu halde hiç kullanılmayan kaynaktaki bilgilerden yararlanılmasını sağlamak amaçlanmıştır.
Local government in Ottoman Empire was based on administrative reforms of the Tanzimat Era. Foundations of local government understanding of modern Turkey were build on and developed from these reforms. Recognition of the local government understanding was not smooth in the Ottoman Empire which had had a strong central government tradition. In the modern world local governments have an importance because of cultural, political, social and economical aspects as well as governmentality. They are also an indicator and symbol for the presence and validity of democracy. Decentralization (adem-i merkeziyet), other denomination of local government is the term used in administartive science. As in the whole world, in the Ottoman Empire too, local governments were formed in order to fullfilment of some certain public necessities which are otherwise difficult to be satisfied by the central government. In addition to these necessities effects of social developments and participation of citizens in administrative process caused the rise of a need for local governments and its development. In this study, decisions of the General Provincial Assemblies which were operating in a way similar to modern local governments were tried to be examined. General Provincial Assemblies provides important clues about the needs of provinces and taken precautions for these needs. However, too fewer of these decisions were discovered so far. For this reason 1331 (1915-16) Decisions of the General Assembly of Aydın Province which will be handled in this study carries enormous importance. Evaluation of the Assembly's decisions which were reached in meetings and also the original texts were given in Appendix. In this study use of already published but nonetheless neglected sources have been objected.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=53248732&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1759
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABTRACT.pdf156.41 kBAdobe PDFView/Open
ÖZET.pdf129.6 kBAdobe PDFView/Open
10056816.pdfYüksek Lisans Tezi3.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.