Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1748
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSaracaloğlu, Asuman Seda-
dc.contributor.authorDedebali, Nurhak Cem-
dc.date.accessioned2016-02-11T13:27:52Z-
dc.date.available2016-02-11T13:27:52Z-
dc.date.issued2014-01-01-
dc.date.submitted2014-
dc.identifier.urihttp://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=53746943&idt=1-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11607/1748-
dc.description.abstractBu araştırmada çoklu ortam uygulamalarının, ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin dinlediklerini anlama becerileri, dinleme becerisi farkındalıkları ve dinlemeye yönelik tutumları üzerindeki etkisi ile bunların kalıcılığı araştırılmıştır. Araştırmada, İzmir ili Bornova ilçesinde bulunan Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu 6/C sınıfı deney, 6/D sınıfı kontrol grubu olarak yansız belirlenmiştir. Deney ve kontrol gruplarının uygulama öncesinde, dinlediğini anlamaya başarısı, dinlemeye yönelik tutum, dinlediğini anlama farkındalık ön test puanları, önceki eğitim-öğretim yılı Türkçe dersi notları, kişisel bilgi ölçütleri açısından denk olup olmadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada, verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karışık model kullanılmıştır. Araştırma sürecinde, deney grubunda, çoklu ortam uygulamaları yoluyla dinleme becerisi öğretimi gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubunda ise mevcut Türkçe Öğretim Programı'na göre dinleme çalışmaları yapılmıştır. Araştırmanın uygulama süreci haftada iki ders saati olmak üzere toplam 11 haftada gerçekleştirilmiştir. Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin dinlediklerini anlama düzeyleri, dinleme becerisine yönelik farkındalıkları ve dinlemeye ilişkin tutumları, uygulama sürecinin başında, sonunda ve deneysel uygulamadan beş hafta sonra ölçülmüştür. Ayrıca uygulama süreci sonunda deney grubu öğrencilerinin uygulamalara ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırmada elde edilen nicel verilerin analizinde SPSS paket programında kovaryans analizinden (ANCOVA) yararlanılmıştır. Araştırma sonunda, çoklu ortam uygulamalarının; öğrencilerin dinlediğini anlama, dinleme becerisi farkındalığı ve dinlemeye yönelik tutumlarını olumlu yönde artırdığı ve bu artışın kalıcı olduğu söylenebilir. Araştırmanın nitel boyutunda ise deney grubu öğrencilerinin dinleme becerisinin geliştirilmesinde çoklu ortam etkinliklerine yönelik görüşlerinin olumlu olduğu belirlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study the effect of multimedia applications on secondary school sixth grade students' listening comprehension skills, listening skills, listening skill awareness and attitudes towards listening and academic retention was investigated. As an experiment 6/C class and as a control group 6/E class in Suphi Koyuncuoğlu secondary school which is localed in Bornova district were determined randomly. Before application, experiment and control group were determined to be equivalent in terms of listening comprehension success, listening attitude, listening comprehension awareness pre-test scores, previous academic year Turkish course notes and personal information measures.In the study for data collection, analysis and interpretation mixed method, which quantitative and qualitative research methods were combined together, was used. During the research process, teaching listening skills through multi-media applications was performed in the experimental group while in the control group listening studies were conducted according to current Turkish education program. Implementation process of the study was carried out for two class hours per week, 11 weeks in total. The students who are in experiment and control groups' listening comprehension skills, listening skills and listening attitudes towards awareness were measured at the beginning, at the end and at the end of five weeks after the application process. In addition, at the end of the process the students in the experimental group were interviewed about the implementation. For the analysis of quantitative data analysis of covariance (ANCOVA) was used by using SPSS package program. At the end of the study, it can be said that multi-media applications increased students' listening comprehension, listening skills, awareness and attitudes towards listening and this increase is permanent. In the qualitative dimension of the study, improvement of experimental group students' views of listening skills for multimedia activity was determined to be positive.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherAdnan Menderes Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectÇoklu Ortamtr_TR
dc.subjectDinleme Becerisitr_TR
dc.subjectDinlediğini Anlamatr_TR
dc.subjectDinleme Becerisi Farkındalığıtr_TR
dc.subjectDinlemeye Yönelik Tutumtr_TR
dc.subjectMulti Mediatr_TR
dc.subjectListening Skilltr_TR
dc.subjectListening Comprehensiontr_TR
dc.subjectListening Comprehension Awerenesstr_TR
dc.subjectAttitude Towards Listeningtr_TR
dc.titleÇoklu ortam uygulamalarının altıncı sınıf dinleme becerisinin gelişimine etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of multi-media applications on the 6th grade students' listening skillstr_TR
dc.typemasterThesistr_TR
dc.contributor.departmentAdnan Menderes Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü ,Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalıtr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abstract.pdf187.45 kBAdobe PDFView/Open
Özet.pdf195.17 kBAdobe PDFView/Open
Nurhak Cem Dedebali 10056941.pdfDoktora Tezi3.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.