Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1740
Title: Aydın ekolojik koşullarında farklı ekim sıklığının karabuğday'da (Fagopyrum esculentum Moench.) verim ve bazı kalite özelliklerine etkisi
Other Titles: Effect of different sowing density on yield and some quality properties of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) in Aydin ecological conditions
Authors: Erekul, Osman
Yavuz, Hatice
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Agronomi Bilim Dalı
Keywords: Karabuğday
Ekim Sıklığı
Tane Verimi
Kalite
Buckwheat
Seeding Density
Grain Yield
Quality
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama ve Araştırma Çiftliğinde 2012-2013 üretim sezonunda Tesadüf Blokları deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Deneme materyali olarak Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünden temin edilen Güneş çeşidi kullanılmıştır. Yapılan tez çalışmasın da 6 farklı ekim sıklığının karabuğday bitkisinin agronomik özellikler (bitki boyu, m2'de bitki sayısı, tane verimi, yaprak alan miktarı) ile bazı tane kalite parametrelerine (ham protein, ham yağ miktarı ve hektolitre ağırlığı) olan etkileri araştırılmıştır. Çalışma sonucu olarak; farklı ekim sıklığı uygulamalarının karabuğday bitkisinde tane verimi, bin tane ağırlığı ve metrekarede bitki sayısı özelliklerinde istatistiksel anlamda önemli farklılıklar bulunmuştur fakat tane ham protein, ham yağ ve hektolitre ağırlığı bakımından herhangi bir fark bulunmamıştır.
This research has been conducted for the growing season 2012-2013 at Adnan Menderes University Faculty of Agriculture Research and Experimental Farm. The experimental design was completely randomized blocks with four repetitions. Güneş buckwheat variety which is used as trial material provided from Konya Bahri Dağdaş International Agricultural Research Institute. The aim of this study was to analyze effect of six different buckwheat seeding density on agronomic (plant height, number of plants per square meter, grain yield) and some quality (crude protein and oil, hectoliter weight) features. As a result of this study, there were statistically significant differences between different buckwheat seeding density applications and grain yield, 1000 grain weight, number of plants per square meter but there were no statistically diffrences between different buckwheat seeding density applications and grain crude protein, crude oil and hectoliter weight.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=53945474&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1740
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
abstract.pdf62.61 kBAdobe PDFView/Open
ozet.pdf90.15 kBAdobe PDFView/Open
10058217.pdf880.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.