Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1645
Title: Harcama yetkilisinin 5018 sayılı Kanuna göre kamu zararından doğan sorumluluğu: Adnan Menderes Üniversitesi örneği
Other Titles: Iability of spending authority arising from public harm according to 5018 numbered Law :Adnan Menderes University sample
Authors: Sarılı, Mustafa Ali
Güleç, Sabri
TR188841
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı Maliye Bölümü
Keywords: Kamu Zararı
Harcama Yetkilisi
Hukuki Sorumluluk
Üniversite
Kamu Malı
Public Harm
Spending Authority
Legal Responsibility
University
Public Assets
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Abstract: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nda (KMYKK), kamu kaynakları borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerleri ifade etmektedir. Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur. Kamu zararı ise yukarıda sayılan kamu mallarında kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır. Kamu zararından dolayı kimlerin sorumlu olduğu 5018 sayılı KMYKK’da düzenlenmiştir. Kanundaki bu düzenlemeye göre kamu zararından dolayı sorumlu tutulanlar; bakanlar, üst yöneticiler, harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri ve muhasebe yetkilileridir. Harcama yetkilisinin kamu zararının aktörlerinden birisi olmanın yanında belki de en önemlisi olduğu söylenebilir. Kamu zararı ile ilgili uygulamada yaşanan tereddütlerde de sorumlular arasında sayılanlardan harcama yetkilisi olarak görev yapanların birinci derece etkilendiği de bir gerçektir. Bu çalışma ile Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) görev yapan harcama yetkililerinin görevlerini yaparken yaşadıkları tereddütler ve sorunlardan yola çıkarak genel anlamda harcama yetkililerinin karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik öneriler getirilmesi amaçlanmıştır.
In the Law of Public Financial Management and Control (LPMC) numbered as 5018, public resources are defined as every kind of income such as money in the accounts, debt owed, fiscal rights, estates and assets, public revenues including the ones obtained by borrowing. Officials who are authorized to acquire and use all types of public resources are responsible for obtaining public resources efficiently, economically and accordance with law, accounting, reporting them and taking cautions against abuse. Public harm is meant by when officials mentioned above use their power against law, contrary to legislation and cause to prevent an increase or to decrease in public resources. People who are responsible for public harm are mentioned in LPMC numbered as 5018. According to the law, people who are held responsible are ministers, senior executives, authorising officers, accounting officers and officials. It is suggested that authorities who are responsible for spending resources are most important actors of public harm. It is also true that spending authorities are affected the most when hesitations interfere with practice of the regulations about the public harm.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=51972672&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1645
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10049696.pdfYüksek Lisans Tezi1.13 MBAdobe PDFView/Open
ABSTRACT.pdfYüksek Lisans Tezi128.97 kBAdobe PDFView/Open
özet.pdfYüksek Lisans Tezi82.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.