Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1627
Title: Silicene sensörler: Teorik araştırma
Other Titles: Silicene sensors: Theoretical investigations
Authors: Aktürk, Ethem
Arslanalp, Özlem
Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı
Keywords: YFT (Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi)
Silicene
Sensör
DFT (Density Functional Theory)
Sensors
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Silikon ’un iki boyutlu bal pete˘gi yapısı olarak adlandırılan Silicene daha önce rapor edildi˘gi gibi manyetik olmayan yarımetaldir. Silicene, ters örgü uzayında K ve K′ simetri noktalarında Fermi seviyesi etrafında do˘grusal da˘gılım nedeniyle kütlesiz Dirac fermiyonlarına sahiptir. Bunun bir sonucu olarak, yük ta¸sıyıcıların titreme hareketi, Klein Tünellemesi, yüksek mobilite yük ta¸sıyıcıları, ambipolar etki ve anormal Kuantum Hall etkisi Silicene ’de gözlemlenebilir. Silicene yapısı sp2- sp3 hibritle¸smesi nedeniyle düzlemsel geometrisi kararlı de˘gildir. Bu yüzden 0.44 Åbükülme parametresi ile bükülmü¸s balpete˘gi formu kararlıdır [1]. Grafen ile kar¸sıla¸stırıldı˘gında zayıf p ba˘gları Silicene’in metallerle kuvvetli ba˘g yapabilir. Bu yüzden Silicene’in elektronik ve manyetik özellikleri ekatom tutunması ile modifiye edilebilir. Bu tezde, Agn tutunmu¸s ve saf Silicene ’in elektronik ve manyetik özellikleri incelendi. Ayrıca Pt tutunmu¸s ve katkılanmı¸s Silicene yüzeyi incelendi. Son olarak Pt tutumu¸s ve katkılanmı¸s yüzeyin C, H, O atomları ve CH4, CO2, O2, H2 molekülleri ile etkile¸simleri detaylı bir ¸sekilde incelendi. Bir çok çalı¸smalar arasında Silicene yüzeyine tutunmu¸s Ag atomu ile ilgili hiçbir çalı¸smayla kar¸sıla¸sılmadı. Gümü¸s ve Platin atomları, antibakteriyel aktiviteye, ısısal kararlılı˘ga ve yüksek katalitik özelli˘ge sahiplerdir. Bu yüzden Pt ve Ag ’nin Silicene yüzeyi ile etkile¸simlerini ara¸stırmak önemlidir. Biz inanıyoruz ki, bizim sonuçlarımız Silicene ile gümü¸s ve platin atomlarının etkile¸smesinin temel i¸sleyi¸sini anlamada çok önemlidir.
Two dimensional hexagonal structure of silicon, namely, silicene is nonmagnetic semimetal as reported previously. Silicene has massless Dirac Fermions due to linear dispersion around Fermi level at symmetric point K and K′ in the reciprocal lattice. As a result, trembling motion of charge carriers, Klein Tunneling, high mobility of charge carriers, ambipolar effect, and anomalous quantum Hall effect can be observed in silicene. The silicene structure is not stable in planar geometry due to mixed sp2 - sp3 hybridization, so its stable form is a buckled honeycomb structure with 0.44 Å buckling [1]. Due to weaker p coupling compared to graphene, silicene is able to form strong bonds with metal atoms. Therefore, electronic and magnetic properties of silicene can be modified through adatom adsorption. In this thesis, we investigate the atomic and electronic properties of bare, Agn (n=1-3) adsorbed silicene structure in view of first principles calculations. Also, we investigate the atomic and electronic properties of Pt substitution and adsorption on silicene. After that interaction of Pt adsorbed and substituted on Silicene with C, H, O atoms and CH4, CO2, O2, H2 molecules is examined in detail. Among the several studies, we haven ’t encountered any study investigating the silver (Ag) adsorption on silicene sheet in detail. Silver atoms and Platinum atom have high degree of antimicrobial activity, thermal stability as well as high catalytic property. So it is important to examine the electronic changes in silicene upon interaction with Ag and Pt. We believe that our results are crucial for understanding the fundamental process of interaction between silver and silicene at atomic scale.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=53873318&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1627
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abtract.pdf12.27 kBAdobe PDFView/Open
Özet.pdf11.29 kBAdobe PDFView/Open
Özlem ARSLANALP.pdf4.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.