Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1603
Title: 6.sınıf Sosyal Bilgiler dersinde, ülkemizin kaynakları ünitesinde kavram haritası tekniğinin başarı, tutum ve kalıcılığa etkisinin belirlenmesi
Other Titles: The effect of teaching the unit called "The sources of our country" of 6th grade Social science lesson through 'concept mapping' on the success of the students
Authors: Baysan, Sultan
Akyol Gök, Özge
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim (Sınıf Öğretmenliği) Anabilim Dalı
Keywords: Sosyal Bilgiler
Kavram
Harita
Social Studies
Concept
Map
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Eğitimde terim ve kavramlar, çeşitli olgu ve olayların tanımlanması açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, kavram ve terimler Sosyal Bilgiler öğretiminde ve Sosyal Bilgiler dersi içerisinde yer alan konuların öğretiminde de önem kazanmaktadır Kavramlar bilgilerin yapı taşlarıdır. Özellikle çok sayıda kavramın ve bilginin organizasyonunu gerektiren Sosyal Bilgiler ve Coğrafya konularının öğretiminde kavram öğretiminin etkililiği göz ardı edilemez. Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi "Ülkemizin Kaynakları" ünitesinin Kavram Haritaları tekniğiyle öğretiminin öğrenci başarısına etkisini saptamaktır. Araştırma, Kavram haritaları tekniğinin Sosyal bilgiler eğitimindeki etkililiğini ortaya koyabilmek amacıyla, deneysel nitelikte yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Aydın ili, Germencik ilçesi Şehit Cafer Ortaokulu'nun 6/B sınıfında bulunan 30 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın sağlıklı uygulanabilmesi amacıyla öğrenciler Kavram haritaları tekniğinin ne olduğu noktasında önceden bilgilendirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi "Ülkemizin Kaynakları" adlı ünitede yer alan 17 kavram seçilmiştir. Bu kavramlarla ilgili olarak, öğrencilere uygulanmak üzere 40 soruluk bir başarı testi hazırlanmıştır. Bu test bu konuları görmüş olan aynı okuldaki 7.sınıf öğrencileri ile Himmet Çondur Ortaokulu'ndaki 7.sınıf öğrencileri olmak üzere toplam 176 öğrenciye uygulanarak geçerlilik ve güvenirlilik analizi yapılmıştır. Bu analiz sonucunda 32 soru geçerli ve güvenilir bulunmuştur. Geçerli ve güvenilir olan 32 soruluk test hazır bulunuşluluk testi olarak 6/B sınıfına uygulanmıştır. Hazır bulunuşluluk düzeyleri tespit edilmeye çalışılarak, söz konusu kavramların kavram haritaları tekniği ile öğretilmesi ve kavratılması amaçlanmıştır. Deney grubu sınıfına kavram haritaları tekniğine uygun olarak hazırlanmış ders planından hareketle 6 hafta boyunca "Ülkemizin Kaynakları" ünitesi işlenerek aynı test ünite sonunda son test olarak uygulanmıştır. Yapılan analizleri sonucunda ön test ve son test karşılaştırılmasıyla ilgili olarak, aralarındaki anlamlılığın son test yönünde etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Uygulanan çalışmadan elde edilen veriler sonucunda, öğrencilerin kavramları öğrenme düzeyinde artış olduğu gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, coğrafi kavramların öğretiminde Kavram haritası kullanılmasının bu yönde etkili ve verimli olduğunu ortaya koymuş ve çalışma istenen amaca ulaşmıştır.
he terms and concepts in education are of great importance in terms of identification of various fact and phenomena. Therefore, terms and concepts gain more importance in teaching social science lessons and its contents. Concepts are the building blocks of information. In particular, the effectiveness of concept mapping in teaching social science and geography which require the organization of numerous concepts and knowledge cannot be ignored. The aim of this research is to determine the effect of teaching the unit called "the sources of our country" of 6th grade social science lesson through 'concept mapping' on the success of the students. The research is in the experimental model in order to reveal the effectiveness of concept mapping in teaching social science. The sample of the study consists of 30 students studying in Şehit Cafer Secondary School in Germencik in Aydın. The students are informed about concept mapping beforehand in order for the research to be conducted effectively. For this purpose, 17 concepts are selected from the unit called "Our Country's Sources" of 6th grade social science lesson. An achievement test consisting of 40 questions related with these concepts is prepared. This test is administered to the students of 7th grade in Şehit Cafer and Himmet Condur Secondary Schools; in Toplam 176 students in both schools. After that, the validity and reliability analysis are conducted. According to the analysis results, 32 questions are found valid and reliable. 32 questions which are found to be valid and reliable is administered to the 6th grade students in Şehit Cafer Secondary School as a readiness test. Determining the level of readiness, the teaching through concept map and comprehension of the above mentioned concepts are aimed. The post-test is applied to the experimental group after the unit "Our Country's Sources" is conducted in the experimental group throughout 6 months depending on the lesson plan which is prepared in accordance with the concept mapping technique. At the end of the analyses, regarding pre-test and post-test results comparison, the significance is found to be in favor of post-test. According to the data obtained the study, an increase in the level of students' learning the concepts is observed. The data obtained shows that the technique of concept mapping is efficient and effective in teaching geographical concepts.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=51481131&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1603
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
özet.pdf71.58 kBAdobe PDFView/Open
abstract.pdf70.65 kBAdobe PDFView/Open
10059807.pdfYüksek Lisans Tezi5.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.