Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1589
Title: Türkiye'de deniz balıkları kuluçkahane tesislerinde risk kaynakları ve risk yönetim stratejileri
Other Titles: Risk sources and risk management strategies in marine fish hatcheries in Turkey
Authors: Çobanoğlu, Ferit
Çalık, Merve
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı
Keywords: Ziraat
Agriculture
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Deniz balığı üretimi, sürdürülebilir balık arzı için vazgeçilmezdir. Bu sektörde faaliyet gösteren, farklı yetiştiricilik ortamlarına ve sistemlerine sahip üreticilerin/yöneticilerin risk algıları ve risk yönetimine ilişkin davranışlarının tespit edilmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmada, deniz balıkları yetiştiriciliğine yönelik faaliyette bulunan kuluçkahanelerin ticari motivasyonları, risk algıları ve yönetim stratejilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada, öncelikle Türkiye'deki mevcut su ürünleri üretim ve ticareti genel olarak ortaya konmaya çalışılmıştır. İzleyen aşamada, su ürünleri yetiştiriciliği ve özellikle kuluçkahaneleri ilgilendiren bazı önemli yasal düzenlemeler belirli bir sistematik çerçevesinde analiz edilmiştir. Çalışmada 5 adet kuluçkahane yöneticisi ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler Excel programına girilmiştir. Anket sorularının çoğunluğu kapalı tip olup, esas olarak 5 noktalı Likert-tip ölçeğinden yararlanılmıştır. Evet-hayır cevaplarına sahip olan ikili soru formlarından da yararlanılmıştır. Çalışmada aşağıda belirtilmiş olan konular üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bunlar: (1) üreticilerin/yöneticilerin risk algıları (farklı risk kaynaklarına dair soruları içeren); (2) üreticilerin/yöneticilerin farklı risk yönetim stratejileri algıları; (3) üreticilerin/yöneticilerin, işlerinde kullanmak üzere geleceğe yönelik amaçları, hedefleri ve motivasyonları; (4) üreticilerin/yöneticilerin sosyo-ekonomik karakteristikleri. Üreticilerin ve/veya yöneticilerin risk algıları ve risk yönetim stratejileri, tanımlayıcı istatistik yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, deniz balığı yetiştiricilik sistemlerinde yer alan kuluçkahane yöneticilerinin çeşitli risk algılarının bulunduğu ve bunların çözümüne yönelik farklı risk yönetim stratejilerinin geliştirilmesi gerektiği tespit edilmiştir.
The aquaculture production is indispensable for sustainable fish supply. Identifying behaviors of risk perceptions and risk management of the producers/managers that have different growing mediums and systems operated in this sector is quite important. In this study, it is aimed to determine commercial motivations, risk perceptions and risk management strategies of the hatcheries. In the research, it is tried to determine current aquaculture production and trade in general. Some legal regulations in related with aquaculture production and hatcheries in particular are analyzed within precise systematic framework in following stage. The survey study is carried out with the producers/managers of 5 hatcheries. The data obtained is entered to Excel program. The most of the questions are occurred as closed type, it is also essentially benefited from Licert-type scale with 5 point.It is also benefited from dual question forms that have yes-no responses. It is focused on the topics indicated below in the study. These are: (1) risk perceptions of the producers (including the questions regarding different risk resources); (2) different risk perceptions of the producers; (3) objectives, targets and motivations of the producers in order to use in the works; (4) socio-economics characteristics of the producers. Risk perceptions and risk management strategies of the producers and/or managers are determined using by descriptive statistic methods. In conclusion, it is defined that there are various risk perceptions and also it should be developed different risk management strategies intended for producing solutions to these problems in the hatcheries presented inthe sea fish production systems.
URI: http://adumilas.adu.edu.tr/web/catalog/info.php?idx=52882631&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1589
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Merve ÇALIK_özet.pdf129.67 kBAdobe PDFView/Open
Merve ÇALIK_ ABSTRACT.pdf150.17 kBAdobe PDFView/Open
Merve Tez .pdfYüksek Lisans Tezi998.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.