Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1584
Title: 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde yaratıcı düşünme etkinliklerinin kullanımı
Other Titles: The usage of creative thinking activities in the social studies courses of the 7th grade
Authors: Baysan, Sultan
Çelik, Eyüp Ahmet
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı
Keywords: Ders Başarısı
Course Success
Etkinlik
Efficiency
Sosyal Bilgiler
Social Studies
Sosyal Bilgiler Dersi
Social Studies Course
Sınıf İçi Çalışmalar
In-Class Works
Yaratıcı Düşünce
Creative Thinking
Yaratıcılık
Creativitiy
Öğrenci Davranışı
Behavior of Student
İlköğretim Öğrencileri
Primary Education Students
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Gerçekleştirilen bu çalışmada, 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde yaratıcı düşünme etkinliklerinin kullanımının, öğrencilerin derse yönelik başarı düzeyleri ve derse karşı tutumları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırma 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında, 13 haftalık bir sürede, Aydın ili Efeler ilçesi 75. Yıl Vali Muharrem Göktayoğlu Ortaokulu'nda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Aydın ilinde bulunan ortaokullardaki 7. sınıf öğrencileri, örneklemini ise Aydın ili Efeler ilçesi 75. Yıl Vali Muharrem Göktayoğlu Ortaokulunda 2014-2015 eğitim ve öğretim döneminde öğrenim gören sabahçı grup tüm 7. sınıflar oluşturmaktadır. Araştırmada 7-A sınıfı 1. kontrol grubu, 7-C sınıfı 2. kontrol grubu, 7-B sınıfı ise deney grubu olarak belirlenmiştir. Araştırma toplam 74 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Araştırma 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi 2 ve 3. ünitelerini oluşturan "Ülkemizde Nüfus" ve "Türk Tarihinde Yolculuk" üniteleriyle sınırlıdır. Araştırmada 13 hafta boyunca yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirdiği düşünülen etkinlik, yöntem ve teknikler uygulanmıştır. Uygulama öncesinde ders başarısını ölçmek amacıyla kontrol ve deney gruplarına öntest, uygulama sonrasında ise sontest uygulanmıştır. Ayrıca kalıcılığı tespit edebilmek için sontestten 3 hafta sonrasında geciktirilmiş sontest uygulaması yapılmıştır. Sosyal Bilgiler dersine karşı olan tutumu ölçmek amacıyla kontrol ve deney gruplarına öntest-sontest uygulamaları yapılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen veriler Kruskal-Wallis ve Wilcoxon testleri ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular deney grubu öğrencilerinin, ders başarılarında anlamlı bir artış yaşandığını göstermiştir, ancak bu farklılık geciktirilmiş sontest uygulamalarına yansımamıştır. Ayrıca deney grubu öğrencilerinde Sosyal Bilgiler dersinden hoşlanma anlamında olumlu bir değişim yaşandığı görülmüştür.
In this scientifically proved study, the effect of creative thinking activities on students' attitudes towards Social Studies lesson in 7th grade and their success levels were analyzed. The search has been run in 2014-2015 educational year in 75. Yıl Vali Muharrem Göktayoğlu Secondary School within 13 weeks. The population of the study consists of the 7th grade students in Aydın, Efeler province. The sample is the early riser group of 7th graders in 75. Yıl Vali Muharrem Göktayoğlu Secondary School. In the study 7/A class is considered as the set control group, 7/C as the 2nd control group and 7/B class as an experimental group. The study has been applied on 74 students in total. The study is limited to the 2nd and 3rd units, "Ülkemizde Nüfus" (the Population of Our Country,) and "Türk Tarihinde Yolculuk" (Voyages in Turkish History) of the 7th grade. We used creative thinking activities to coordinate the subjects during 13 weeks. In addition, some creative thinking development methods were used during those weeks. A pre-test was applied in order to assess the success levels of pupils and a post-test was also applied. In addition to these, 3 weeks later "delayed post-test" was applied in order to identify the persistence of their knowledge. For the assignment of students' attitudes towards Social Studies lesson, pretest and post-test applications were practised. At the end of the study, the data were analyzed by Kruskal-Wallis ve Wilcoxon tests. It is obviously stated that the success level of students in Social Studies lesson was increased sensibly when supported by creative thinking activities. However, it is hard to find these improvements in "delayed post-test". Surprisingly students' attitudes toward the lesson was developed substantially. Nevertheless, there is no difference between control and experimental groups in delayed posttest, which means recalling the subjects, even with creative thinking activities or conventional methods do not differ.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=52876435&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1584
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ÖZET.pdf229.34 kBAdobe PDFView/Open
ABSTRACT.pdf168.17 kBAdobe PDFView/Open
10081425.pdfYüksek Lisans Tezi1.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.