Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1582
Title: Anadolu Erken Tunç Çağ Mezarlıklar Katalogu ve Ölü Hediyeleri Işığında Dönemin Sosyal Yapısı
Other Titles: A Catalogue Of Early Bronze Age Anatolıan Cemeterıes And Burıal Gıfts In The Lıght Of The Socıal Structure Of The Tıme
Authors: Yaylalı, Serap
Akıllı, Nihal
TR184628
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı
Keywords: Anadolu
Erken Tunç Çağ
Ölü Hediyeleri
Mezarlıklar
Sosyal Yapı
Anatolia
Early Bronze Age
Burial Gifts
Cemeteries
Social Structure
Issue Date: 2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Abstract: People who had buried their dead from the Paleolithic Age onwards, were able to maintain their tradition of burying people inside the settlement, dependent upon the cult of the ancestors, during the Neolithic and Chalcolithic Ages. With urbanization, specialization and the emergence of new architectural forms, burial outside the settlements in cemeteries began to be established during the Early Bronze Age. Deceased individuals, dependent upon belief in the afterlife, gender, age, were buried outside the settlement with different gifts according to their position-status within the community. In this thesis the Early Bronze Age cemetry/cemeteries of Anatolia have been addressed, recorded in a catalogue together with the burial gifts, which can inform us about the material texture of the social and cultural structure of the period.
Paleolitik Çağ’dan beri ölüsünü gömen insan, bu geleneğini ata kültüne bağlı olarak Neolitik ve Kalkolitik Çağ boyunca yerleşim içi gömü uygulaması ile devam ettirmiştir. Erken Tunç Çağı’nda mezarlıklar, kentleşme, uzmanlık alanlarında gelişim ve yeni mimari unsurlar ile birlikte yerleşim yerlerinin dışındaki özel alanlara yapılmaya başlamıştır. Bu dönem ölüler, öbür dünya inancına bağlı olarak, cinsiyet, yaş ve toplum içerisindeki konumuna göre farklı hediyelerle birlikte gömülmüştür. Bu tezde Erken Tunç Çağ Anadolu mezar/mezarlıklarının kataloğu yapılmış, dönemin sosyal ve kültürel yapısına ışık tutacak ölü hediyeleri değerlendirilmiştir.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=53479628&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1582
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10086470.pdfYüksek Lisans Tezi7.27 MBAdobe PDFView/Open
ÖZET.pdf62.61 kBAdobe PDFView/Open
ABSTRACT.pdf25.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.