Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1530
Title: Harmanlanmış öğrenme yönteminin akademik başarıya etkisi
Other Titles: Effect of blended learning to academic achievement
Authors: Elitok Kesici, Ayşe
Ceylan, Veysel Karani
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı
Keywords: Harmanlanmış Öğrenme
Dönüştürülmüş Sınıflar
Bilgisayar Destekli Proje Tabanlı Öğrenme
Bilgisayarca Düşünme
Kodlama
Eğitim Teknolojileri
Blended Learning
Flipped Classroom
Computer-Supported Project-Based Learning
Computational Thinking
Coding
Educational Technologies
Issue Date: 1-Jan-2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada günümüz gelişen web teknolojileri ile öğretim ortamlarını zenginleştirerek çok daha etkin öğrenme kazanımları sağlamaya çalışan harmanlanmış öğrenmenin, ortaokul seviyesinde akademik başarıya etkisini ve öğrenci görüşlerine göre ortamların değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışma 2014/2015 Eğitim Öğretim yılında Milas Sakarya ortaokulundaki deney grubu olan 6/A ve kontrol grubu olan 6/B sınıflarında okuyan toplam 53 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma yapı itibari ile karma olup, öğrencilerin proje süresince geliştirdikleri projelerin değerlendirilmesi ve akademik başarı testlerinden aldıkları notların analizi ile nicel özellikler taşırken, çalışma sonunda 6 (3 Kız-3 Erkek) öğrenci ile yapılan görüşme tekniği ile nitel yöntemleri beraberinde barındırmaktadır. Deney grubunda 7 haftalık süreçte Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde işlenen "Problem Çözme, Programlama ve Yazılımsal Ürün Geliştirme" ünitesinin zenginleştirilmiş web araçları (Video-konferans, Öğretim Yönetim Sistemi, Tartışma alanları vs..) ile desteklenen harmanlanmış öğrenme ortamıyla ele alınmış, kontrol grubunda ise deney grubuna sunulan zenginleştirilmiş içeriklerin tamamı sadece sınıf ortamında erişimi sağlanarak geleneksel öğretim ortamı hazırlanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak akademik başarı testi, ürün değerlendirme formu ve nitel görüşme kullanılmıştır. Veri analizi aşamasında nicel veriler için bağımsız gruplar t testi, frekanslar ve ANOVA testleri yapılırken, nitel görüşme analizi için içerik analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda harmanlanmış öğrenme ortamının öğrencilerin akademik başarılarında olumlu bir fark oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrenciler harmanlanmış öğrenme ortamındaki zenginleştirilmiş içeriklerden ve etkileşimlerden memnun kaldıklarını belirtmişlerdir.
In this study, the effects of blended learning, which provides more effective learning outcomes gains through enriching todays' developing Web Technologies with learning environments, on the middle school level academic achievement and the evaluation of learning environments based on students' views are investigated. This study is carried out with 53 students enrolled in the experimental group in 6A and control group in 6B classrooms during the 2014/2015 educational fiscal year in Milas Sakarya middle school. The design of the study includes mixed methods, including both features of quantitative through the evaluation of students' projects that they developed during the process of the study and the analysis of results for the academic achievement tests, and features of qualitative methods through the interviews that are conducted with six (three female and 3 male) students at the end of the study. During the seven weeks, the unit of "problem solving, computer programming and development of Software product", covered in Educational technologies and Software course, is taught through blended learning supported with enriched web technologies (such as video-conference, Teaching Management System, Discussion blogs , etc.) to the experimental group, whereas the control group was given access to all these enriched contents that are presented to the experimental group only during the classroom environment through traditional teaching environments. In this study, academic achievement test, product evaluation form, and qualitative interviews are used as data collection sources. During the data analysis phase, while independent t test, frequency and ANOVA tests are done for the quantitative data, content analysis is conducted for the analysis of qualitative interviews. As a result of this study, it is concluded that blended learning environment had generated a significant difference in students' academic achievement. Also, students stated that they were happy or were satisfied with the enriched contents and interactions in the blended learning environments.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=52779301&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1530
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.pdf182.18 kBAdobe PDFView/Open
ÖZET.pdf248.66 kBAdobe PDFView/Open
10082904.pdf2.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.