Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1526
Title: Bazı antibiyotiklerin voltametrik davranışlarının incelenmesi ve kantitasyon koşullarının belirlenmesi
Other Titles: Investigation of voltammetric behavi̇our of some antibiotics and determinati̇on of their quantification conditions
Authors: Karagözler, Ali Ersin
Aydoğan, Hasan
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalı
Keywords: Antibiyotik
Voltametri
Kalem Grafit Elektrot
Antibiotic
Voltammetry
Pencil Graphite Electrode
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Antibiyotikler genel anlamıyla mikroorganizmaların sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Doktora başvuran hastalara reçete edilen ilaçlar arasında antibiyotikler ilk sıralarda yer alır. Sağaltım ve koruma amacıyla kullanılan antibiyotiklerin ve metabolitlerinin canlıların çeşitli doku ve biyolojik sıvıları ile süt ve bal gibi bazı besin maddelerindeki kalıntılarının analizleri için doğruluğu ve kesinliği yüksek metotlar geliştirilmiştir. Bu amaçla geliştirilen en ileri yöntemler kromatografik yöntemlerdir. Bu çalışmada üç farklı sınıftan (Betalaktam antibakteriyelleri, Penisilinler ve Aminoglikozitler) ilaç formülasyonundaki 6 ayrı antibiyotik etken maddenin (sefazolin, sefuroksim, seftriakson, penislin G, ampisilin ve gentamisin) kalem grafit elektrot kullanılarak Britton-Robinson tampon çözeltilerindeki (pH=2, 5 ve 9) elektrokimyasal davranışları çevrimli voltametri ile incelenmiştir. Daha sonra, diferansiyel puls voltametri ile antibiyotiklerin yükseltgenme pikleri belirlenmiş, kalibrasyon standardı olarak hazırlanan çözeltiler kullanılarak belirlenen pik akım şiddetleri ölçülerek her bir antibiyotik için kalibrasyon grafikleri çizilmiştir. En küçük kareler metoduna göre çizdirilen doğru denklemleri ve korelasyon katsayıları dikkate alınarak antibiyotiklerin doğrusal çalışma aralıkları ve kantitasyon duyarlıkları tartışılmıştır.
Antibiotics, in general term, are drugs used for the treatment of infections caused by microorganisms. Antibiotics are placed on top of the prescribed drug list for patients consulting a doctor. Methods of high accuracy and precision are developed for the residue analysis of antibiotics, which are used fort he treatment and protection of living things, and their metabolites in various tissues and biological fluids along with some nutrients such as milk and honey,. The most advanced techniques developed fort his purpose are chromatographic techniques. In this work, electrochemical behavior of 6 different antibiotics (cefazolin, cefuroxime, ceftriaxsone, penicillin G, ampicillin ve gentamicin) from three particular class (betalactam antibiotics, penicillins and aminoglycosides) were investigated by cyclic voltammetry using graphite pencil electrode in Britten-Robinson buffer solutions (pH 2, 5 and 9) afterwards, oxidation peaks of antibiotics were determined using differential pulse voltammetry and calibration graphics for each antibiotic were plotted using peak current intensities determined by using calibration standard solutions. Linear working range and quantitation sensitivity of antibiotics were discussed regarding the correlation coefficients and line equations drawn according to the method of least squares.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=52655241&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1526
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abstract.pdf153.09 kBAdobe PDFView/Open
Özet.pdf167.39 kBAdobe PDFView/Open
hasan aydoğan.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.