Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/152
Title: Enflasyonun temal mali tablolar üzerindeki etkileri, bu etkilerin önleyici yöntemler ve bir otel işletmesinde uygulama
Other Titles: The Effects of inflation and prevention methods of this effects on basic financial statements and a application in a hotel company
Authors: Tandoğan, Uğur
Özdoğan, Osman N.
TR51653
Keywords: Enflasyon
Inflation
Enflasyon muhasebesi
Inflation account
Finansal tablolar
Financial tables
Oteller
Hotels
Accomodations for travelers and tourists
Issue Date: 1-Jan-2002
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Enflasyon yaşanan ülkelerde, enflasyonun işletmelerin temel mali tabloları üzerinde önemli düzeylerde olumsuz etkileri mevcuttur. Bu etkileri önlemede kullanılabilecek kısmi ve genel önleme yöntemleri olmak üzere bir çok yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntemlerden bir tanesi de mali tablolar üzerindeki enflasyon etkilerinin önlenmesini içeren ve genel önleme yöntemlerinden biri olan fiyatlar genel düzeyi muhasebe modelidir. Bu çalışmanın konusunu, enflasyonun otel işletmelerinin temel mali tabloları üzerindeki etkilerinin ve bu etkileri önleyici yöntemlerin araştırılması oluşturmaktadır. Çalışmada, literatür taraması yardımıyla kavramlar ve uygulamalar tanıtılmış ardından enflasyonun bir otel işletmesine ait temel mali tabloları üzerindeki etkilerini önlemede fiyatlar genel düzeyi muhasebe modelinden yararlanılarak uygulama yapılmıştır. Çalışma sonucunda, sermaye-yoğun özellik gösteren otel işletmelerinin enflasyondan büyük ölçüde etkilendikleri saptanmıştır ve Araştırmada elde edilen sonuçlar ve öneriler çalışma sonunda açıklanmıştır. Inflation has important level negative effects on basic financial statements of the establishments in countries which have inflation. There are lots of methods such as partial and general, which can be used, are being applied to prevent this effects one of these methods which is a kind of general prevention method includes to prevent the inflation effects on financial statements is general price level accounting model. The subject of this study is inflation's effects on basic financial statements of the hotel establishments and research methods to prevent this effects. In study, concepts and applies are introduced with the help of reviewing literature and then to prevent the inflation's effects on basic financial statements of a hotel establishment, general price level accounting has been applied. In the result of study, it is determined that hotel establishments, which show capital-high specialised, are effected on a nrgative large scale from inflation and it is explained the results and suggestions in the result of study.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32917373&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/152
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
a) kapak.doc19.5 kBMicrosoft WordView/Open
b) öz.doc21.5 kBMicrosoft WordView/Open
c) içindekiler.doc84 kBMicrosoft WordView/Open
d) çizelgeler listesi.doc33 kBMicrosoft WordView/Open
e) şekiller listesi.doc19 kBMicrosoft WordView/Open
f) kısaltmalar listesi.doc23.5 kBMicrosoft WordView/Open
g) bölüm 1.doc243.5 kBMicrosoft WordView/Open
h) bölüm 2.doc372.5 kBMicrosoft WordView/Open
ı) bölüm 3.doc332.5 kBMicrosoft WordView/Open
j) ekler 1.doc218 kBMicrosoft WordView/Open
k) ekler 2.doc100 kBMicrosoft WordView/Open
l) özgeçmiş.doc19.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.