Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1516
Title: Sanayi̇ bi̇beri̇nde (Capsicum annuum L.) damla sulama uygulamalarinin bazı veri̇m ve kali̇te özelli̇kleri̇ üzeri̇ne etki̇leri̇
Other Titles: The effect of drip irrigation applications of some yield and quality parameters of processing pepper (Capsicum annuum L.)
Authors: Sezgin, Fuat
Şen, Eray
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstititüsü, Tarımsal yapılar ve Sulama Anabilim Dalı
Keywords: Sanayi Biberi
Sulama Aralığı
Su Dozu
Processing Pepper
İrrigation İntervals
İrrigation Levels
Issue Date: 1-Jan-2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Büyük Menderes Havzasında, Aydın ili, Koçarlı ilçesinde yürütülen bu çalışmada, sanayi biberinin farklı sulama uygulamalarının su-verim ilişkileri ile bazı verim ve kalite özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Araştırma, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde, 2013 yılında yürütülmüştür. Bu çalışma, tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü ve iki faktörlü olarak kurulmuştur. Denemede, 3 ve 6 gün olmak üzere farklı iki sulama aralığı ve açık su yüzeyinden meydana gelen buharlaşma miktarına göre %25, % 50, % 75, % 100 ve % 125 oranında sulama suyu uygulanan 5 farklı su dozu olmak üzere toplam 10 sulama konusu incelenmiştir. Çalışmada damla sulama yöntemi kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda, sulama aralığının meyve verimi üzerine etkisinin olmadığı ancak su dozlarının meyve verimini etkilediği, en yüksek verimin 3 gün sulama aralığında % 125 oranında sulama suyu uygulanan T₅ konusundan (5424.24 kg/da), en düşük verimin ise 3 gün sulama aralığında % 25 oranında sulama suyu uygulanan T₁ konusundan (3009.20 kg/da) elde edildiği saptanmıştır. Araştırmada, 493.98-1166.87 mm arasında sulama suyu uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen kalite özellikleri kullanılarak yapılan varyans analizi sonuçlarına göre sulama aralığının kalite özelikleri üzerine etkisinin olmadığı, su dozlarının ise meyve çapı, meyve boyu ve meyve ağırlığına etkisinin önemli olduğu ancak suda çözünebilir kuru madde (briks) miktarına ve meyve rengine etkisinin ise önemsiz olduğu belirlenmiştir.
This research was conducted to determine the effect of different irrigation applications on water-yield associations and some yield and quality parameters of processing pepper in the basin of the Büyük Menderes River, Koçarlı, Aydın. This study was carried out in the Research and Application Farm of Faculty of Agriculture at Adnan Menderes University in 2013. Experiment was set up out in ramdomized plot design with two factors and three replications. In the trial, totaly ten irrigation treatments comprised of two irrigation intervals (once in 3 or 6) and five irrigation levels (25 %, 50 %, 75 %, 100 % or 125 %) that were determined according to quantity of evaporation occurs on the surface of the open water was investigated. In the study drip irrigation method was used. The results showed that the fruit yield was affected by irrigation levels but not affected by irrigation intervals. The highest fruit yield was obtained as 5424.24 kg/da, at irrigation level of 125 % in 3 days of intervals from T₅ treatment. The lowest fruit yield 3009.20 kg/da, at irrigation level of 25 % in 3 days intervals from T₁ treatment. The amounts of applied irrigation water ranged between 493.98-1166.87 mm. According to the results of variance analysis that used quality parameters obtained from the study there is no effect of irrigation intervals on quality parameters. On the other hand, irrigation levels have a significant effect on fruit caliber, fruit height and fruit weight but total soluble solids (brix) and fruit color were not affected significantly.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=52910564&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1516
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.pdf192.98 kBAdobe PDFView/Open
ÖZET.pdf257.41 kBAdobe PDFView/Open
ERAY ŞEN.pdfYüksek Lisans Tezi1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.