Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1497
Title: 8. sınıf T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde harita üzerinde oynanan kutu oyunları kullanımının öğrenci başarısı ve hatırda tutmaya etkisi
Other Titles: The effect of mapped board games usage on the student success and recall in the Turkish Republic Revolution History and Kemalism lecture of 8th grade
Authors: Baysan, Sultan
Bayram, Bilal
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı
Keywords: İnkılap Tarihi
Tarih Öğretimi
Eğitici/Haritalı Kutu Oyunları
Masa Oyunları
Revolution History
History Teaching
Educational/Mapped Board Games
Board Games
Issue Date: 1-Jan-2015
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, 8. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretiminde, kutu oyunları kullanımının öğrenci ders başarısına ve hatırda tutma düzeyine etkisi üzerinde durulmuştur. Ayrıca öğrencilerin kendi öğrenmelerinden sorumlu olduğu bir öğrenme ortamı oluşturulmasında kuralları önceden belirlenmiş ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanmış kutu oyunlarının etkili ve eğlenceli bir materyal olabileceğine dikkat çekilmiştir. Çalışmayla, öğrencilerin oyun esnasındaki yüksek güdülenmişlik seviyesinin öğrenme yaşantılarına dönüştürülmesinde kutu oyunlarının verimli bir ders materyali olarak kullanılabilirliği de test edilmiştir. Çalışmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Kontrol grubunda dersler yapılandırmacı yaklaşımla, deney grubunda yapılandırmacı yaklaşımla birlikte kutu oyunları oynatılarak işlenmiştir. Uygulama sonucunda gruplar arasında ders başarısı açısından anlamlı bir fark olup olmadığı başarı testi ile değerlendirilmiştir. Ayrıca deney grubu öğrencilerinin kutu oyunları hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu, çalışmanın sonunda uygulanarak içerik analizi ile yorumlanmıştır. Deney ve kontrol gruplarının öntest-sontest ve sontest-kalıcılık testleri arasında istatiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak öğrenci görüşleri, kutu oyunlarının, öğrencilerin derse karşı ilgisini artırdığını ve eğlenceli bir öğrenme ortamı sağladığını göstermektedir.
In this study, it was focused on the impact of board games on students’ academic achievement and retention levels in the education of Turkish Republic Revolution History and Kemalism of the 8th grade lesson. In addition, a learning environment in which students are responsible for their own learning outcomes had predetermined rules and these board games were thought to be an effective and entertaining material. With this study, students’ high motivation levels during playing converted to the learning experiences. It was tested that board games were productive course materials. In class A constructivist approach and board games were used. In class B constructivist approach was only used. Groups were evaluated if there was a significant difference of success between classes. In addition, semi-contructivist interview forms for the experiment students were prepared in order to learn the students’ thoughts about the board games and this was also interpreted by the content analysis technique at the end of the study. There was no statistically significant difference between the experimental and control groups pretest-posttest and post-permanence testing. However, according to the views of students, board games provided a fun learning environment and increased the interest in the course.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=53248385&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1497
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ABSTRACT.pdf272.08 kBAdobe PDFView/Open
ÖZET.pdf339.88 kBAdobe PDFView/Open
10082098.pdf2.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.