Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/149
Title: Şirket birleşmelerinin finansal analizi : Bir uygulama
Other Titles: Financial analysis of mergers and acquistions: An application
Authors: Öztürk, Mustafa
Bulut, Yetkin
Keywords: Birleşmeler
Mergers
Büyüme
Growth
Finansal analiz
Financial analysis
Şirket birleşmeleri
Issue Date: 1-Jan-2001
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: işletmelerin temel amaçlarından birisi büyümedir. Büyüme, çeşitli yollarla olabilmektedir. Bunlardan birisi de birleşmedir. Birleşmenin sözlük anlamı, ayrı iken tek bir bütün haline gelmektir. Şirketlerde birleşme ise, "daha verimli bir teşebbüs oluşturmak amacıyla, bir şirketin diğer şirketleri satın alması, satın alman şirketlerin tüzel kişiliğinin ve hukukî varlığının sona erdirilerek tüm aktif ve pasif kalemlerinin satın alan şirkete geçmesi" olarak tanımlanabilir. Şirket birleşmelerinin birçok nedeni olmakla birlikte, temel neden ekonomiktir. Şirketler, birleşme ile sinerji olgusundan yararlanmak isterler. Şirket birleşmelerinin birçok yönden (hukukî, idarî, vergi avantajları yönünden) analizini yapmak mümkündür. Bu çalışmada şirket birleşmelerinin finansal analizi yapılmıştır. Teoride finansal değerleme yapılırken birçok yöntem kullanılmakla birlikte, bu çalışmada iskonto edilmiş nakit akışları yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, giriş ve kaynaklar hariç üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde büyüme kavramı ile şirketleri büyümeye iten nedenler ve birleşmenin kapsamı üzerinde durulmuş, bunun yanında Dünyada ve Türkiye'deki şirket birleşmelerinin kısaca hukukî boyutları incelenmiş ve şirket birleşmelerinde izlenen yöntemler ayrıntılı olarak ele alınmıştır, ikinci bölümde şirketlerde birleşme süreci ve birleşmenin finansal açıdan analizi yapılmış, değerlemede kullanılan yöntemler ayrıntılı bir biçimde irdelenmiştir. Üçüncü bölümde birleşen iki şirkete ait veriler incelenerek birleşmenin finansal analizi yapılmıştır. Bu bağlamda Pınar Et A.Ş. ve Pınar Un A.Ş.'nin birleşmeleri incelenmiş, şirketlerin birleşme öncesindeki ayrı ayrı değerleri ve birleşmeden sonra oluşan Petun A.Ş. şirketinin değeri hesaplanmış, bunun yanında birleşme görüşmelerindeki sınırlar ile ilgili analizlere yer verilmiştir. Uygulamanın sonucunda TL bazında birleşme önerilebilmekte ise de Amerikan doları bazında önerilmemektedir. One of the main aims of a corporation to achieve growth. Growth can be achieved in a number of ways. One way of achieving this could be done by mergers. Mergers could be defined as becoming a whole when they are seperated. Mergers in corporation literature can be defined as follows; in order to establish a more efficient organization, the passage of all liabilities and assets to the purchasing company with the liquidation of its jurisdic personality and corporate body. Even though, there could be many reasons for mergers, the main reason is always "economic". Corparations want to benefit the fact that mergers could create snergy. its possible to analyse mergers in many ways, including jurisdical, tax advantages and managerial. In mis study, financial analysis of mergers is carried out. In theory while using a number of methods in financial valuations, we used discounted cash flow valuation model.. The thesis consist of three parts except introduction and bibliography. In the first chapter of the thesis, growth concept, the factors that maintain the growth of the corporations and the scape of the merger were discussed, additionally judicial dimension of the mergers in both Turkey & the world were examined briefly and the method that used in mergers considered in detail. In the second chapter, the process of merger in corporations and financial analyses of mergers were carried out. Methods used in valuation were investigated throughly. In third chapter, by assessing dat for merger companies, Pınar Et and Pınar Un, financial analysis of this merger is studied. With this respect, the merger of Pian Et and Pınar Un, whic belong to Yaşar Group Inc., is investigated, the value of each companies before the merging and the Petun, the merged company. It is also dealth with the analysis of merger negotiations and its limitations. While the mergers with TL can be suggested, the merger with $ basis is not suggested.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32899456&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/149
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ÇİZELGELER LİSTESİ.doc64 kBMicrosoft WordView/Open
ek1.doc115.5 kBMicrosoft WordView/Open
EK2,3,4.doc668.5 kBMicrosoft WordView/Open
EK5.doc357 kBMicrosoft WordView/Open
KISALTMALAR VE SİMGELER.doc20 kBMicrosoft WordView/Open
KAYNAKÇA.doc37 kBMicrosoft WordView/Open
öz.doc60 kBMicrosoft WordView/Open
ÖZGEÇMİŞ.doc19.5 kBMicrosoft WordView/Open
TEŞEKKÜR.doc31.5 kBMicrosoft WordView/Open
tezyetkin02092002.doc1.12 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.