Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/146
Title: Aydın yöresi jeotermal sularındaki termofilik bakterilerin incelenmesi
Other Titles: An Investigation on thermophilic bacteria from geothermal waters of Aydın province
Authors: Bıyık, Halil
Başbülbül, Gamze
TR16681
Keywords: Aydın
Jeotermal sular
Geothermal waters
Termofilik bakteriler
Thermophilic bacteria
Issue Date: 1-Jan-2001
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmada Bozköy-Alangüllü termal kaynağında bulunan termofilik bakteriler izole edilmiştir. Thermus ortamında yapılan zenginleştirme sonucu, koloni morfolojileri ve Gram boyanma özellikleri açısından farklı beş izolat elde edilmiştir. Daha sonra izolatların, kültürel, morfolojik, biyokimyasal ve fizyolojik özellikleri araştırılarak, tür tanılan yapılmaya çalışılmıştır. İzolatlar, endospor oluşturan, aerobik, gram pozitif, gram değişken ya da gram negatif olarak boyanan, zorunlu termofilik basillerdir. Fizyolojik özellikleri açısından, hepsi optimum 65 "C'de, pH 6' da ve % 0.5-1 lik NaCl konsantrasyonunda gelişmektedirler. Yapılan çeşitli testler sonucunda elde edilen veriler, literatür bilgileriyle karşılaştırılmış ve izolatların taksonomik durumları Bergey'in Sistematik Bakteriyoloji kriterlerine göre belirlenmiştir. Buna göre izolatların üç tanesi Bacillus stearothermophilus olarak, kesin tür tanısı yapılmayan diğer ikisi ise Bacillus sp. olarak taçlanmıştır. In this study, thermophilic bacteria found in Bozkoy/AlangûHü thermal spring were isolated. At the result of enrichment in Thermus medium, five isolates, which are different in terms of colony morphology and Gram staining features, were obtained. Identifications were made by searching cultural, morphological, biochemical and physiological features of isolates. The isolates are obligate thermophilic bacilli which are endospore forming, aerobic, staining gram negatively, gram variable or gram negatively. In terms of their physiological features, all the isolates grow optimally under conditions at 65 °C, pH 6 and % 0.5-1 NaCl concentrations. Data from several tests were compared with appropriate literatures and taxonomical status of the isolates were determined according to criteria of Bergey's Systematic Bacteriology. Consequently, three isolates were identified as Bacillus stearothermophilns while two isolates that could not identified to species level were decided as Bacillus sp.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32898702&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/146
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tez metni.doc504.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.