Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1456
Title: Erkeğin kullandığı aile planlaması yöntemlerinin kadın cinsel yaşamına etkisi
Other Titles: Man's use of family planning methods women's impact on sexual life
Authors: Balkaya, Nevin Akdolun
Özdemir, Hatice
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Hastalıkları ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Keywords: Aile Planlaması
Family Planning
Cinsel Birleşme
Coitus
Cinsel Davranış
Sex Behaviour
Cinsel Doyum
Orgasm
Cinsellik
Sexuality
Erkekler
Men
Kadınlar
Women
Kontraseptif Ajanlar
Contraceptive Agents
Kontraseptif Cihazlar
Contraceptive Devices
Kontraseptif Cihazlar-Erkek
Contraceptive Devices-Male
Issue Date: 1-Jan-2014
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Araştırma, erkeğin kullandığı AP yöntemlerinin kadın cinsel yaşamına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Kesitsel tipteki çalışma Aydın il merkezindeki 2 ve 12 No'lu ASM'de kondom ve GÇ yöntemi ile korunan 15-49 yaş evli kadınlarda yapılmıştır. Örneklemi; menopoza girmemiş, aktif cinsel yaşamı olan, eşi ya da kendisinde tanı konmuş herhangi bir psikiyatrik hastalığı ve CFB olmayan ve evrenden ulaşılan 518 kadın oluşturmuştur (K:%58.1, GÇ: %41.8). Veri toplamada, soru formu ve geçerlik-güvenirliği Ayseçkin Yılmaz ve Yıldız Eryılmaz (2004) tarafından yapılan CFİ (IFSF) kullanılmıştır. Veriler, kurum izinleri ve etik kurul onayıyla araştırmacının kadınları evlerinde ziyaret etmesi, bilgilendirilmiş onamlarının alınması ve öz bildirimleri yoluyla toplanmıştır. Değerlendirme, Mann Whitney U, Kruskall Wallis H ve çoklu regresyon analizi ile 0.05 anlamlılık düzeyinde yapılmıştır. Ortalama 34.97±6.49 yaşında olan kadınlar çekirdek aile özelliğinde (%82.6) ve lise ve üzeri eğitimlidir (%58.3). Yönteme özel danışmanlık kondomda biraz yüksektir (%23.3~13.4, p<0.05). GÇ'de memnuniyet ve cinsel istek, kondomda iyi cinsel yaşam algısı fazladır (p<0.05). Kadınların %38'inin IFSF skoru 29.78±5.73'tür. CD kondomda %35.9, GÇ'de %41'dir ve kondomda cinsel doyum dışındaki boyutlarda daha az CD yaşanmaktadır (p<0.05). Kadın cinsel yaşamı %20.1 oranında cinsel açıdan kadının kendini değerlendirmesi, haftalık cinsel ilişki sayısı, cinsel yaşamda sorun yaşama ve kullanılan yöntem ile süresinden, %1.1 oranında şu andaki yöntemden etkilenmektedir (p<0.05). Erkek AP yöntemleri kadın cinsel yaşamını etkilemekte ve GÇ, CD oranını artırmaktadır. CD en fazla cinsel yaşam ve buna ilişkin algı ile kullanılan yöntemden etkilenmektedir (p<0.05). Çiftlere erkek AP ve cinsel yaşam konusunda farkındalık eğitimleri düzenlenmesi, AP hizmetlerine cinsel danışmanlığın entegre edilmesi ve bunların evlilik öncesi başlatılarak sürekliliğinin sağlanması önerilmektedir.
The study aimed to determine the effects of family planning methods used by man on sexual life of women. Cross-sectional study have been carried out on married womens wich were 15-49 years old, registered at 2nd and 12th Family Health Centers in Aydın and protected via condoms or withdrawal methode. The sample included available 518 pre-menopausal women with active sex life, having no known psychiatric disease and sexual dysfunction in herself and her husband (C:%58.1, WD: %41.8). Data were collected via a questionnaire and Sexual Function Index (IFSF) its validity and reliability were made by Ayseçkin Yılmaz and Yıldız Eryılmaz (2004). Self-reported data were collected by the researcher via home vists of women at their houses after institution permissions, approval of Institututional Ethics Committee and and informed consents. Data were analyzed with Mann-Whitney U, Kruskall-Wallis and regression analysis and P<0.05 was accepted as significant. The mean age of women was 34.97±6.49. They had nuclear family (%82.6), and high school and higher education degrees (%58.3). Methods-specific counseling was higher for condoms (%23.3 vs 13.4, p<0.05). Satisfaction and sexual desire were higher in withdrawal, and good sexual life perception was higher in condoms (p<0.05). 38.0% of women had IFSF score of 29.78±5.73. Sexual dysfunction was %35.9 in condoms and 41.0% in withdrawal, and in condoms lesser SD were experinced in all dimentions except the sexual satisfaction (p<0.05). Women's self sexual evaluation, numbers of weekly sexual intercourse, SD and used method and duration of the method's usage explained 20.0% of their sexual life problems and actually used method explained 1.1% of their sexual life problems (p<0.05). Male family planning methods affect women's sexual life, and withdrawal increase the rate of SD. SD affected at most by sexual life and related perceptions and used method (p<0.05). It is proposed that awareness trainings in relation to the FP and sexual life should be provided to couples, sexual counseling should be integrated into the FP, and these should be started before marriage and continuity should be ensured.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=51971977&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1456
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hatice ÖZDEMİR.pdfYüksek Lisans Tezi2.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.