Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1435
Title: Aydın doğum evi aile planlaması polikliniğine başvuran kişilerin aile planlaması hakkındabilgi, tutum ve davranışlarının ve aile planlaması danışmanlık hizmetlerinin değerlendirilmesi
Other Titles: The assessment of knowledge about family planning, attitude and behaviour of peopl, attending to aydin maternity hospital family planning department and family planning counselling service
Authors: Aydın, Serpil
Kalak, Özlem
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Keywords: Aile Planlaması
Yöntem Kullanımı
Danışmanlık
Family Planning
Method Use
Counselling
Issue Date: 2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Abstract: ÖZET GİRİŞ VE AMAÇ: Aile Planlaması, Temel Sağlık Hizmetleri içerisinde önemli bir yere sahiptir. Gebeliği önleyici yöntemlerin yeterli düzeyde kullanılmaması durumunda, sağlık ve sosyal alanlarda pek çok sorun yaşanmaktadır. Bu çalışmada kişilerin Aile Planlamasına ilişkin bakış açılarını değerlendirmek, kadınların koruyucu yöntem tercihleri ve bunu etkileyen faktörleri tespit etmek ve verilen danışmanlık hizmetleri ile eğitimin etkinliğini belirlemek amaçlanmıştır. YÖNTEM: Aydın Doğum Evi Aile Planlaması Polikliniği'ne 1 Eylül 2007-30 Kasım 2007 tarihleri arasında kontraseptif yöntem malzemeleri ve danışmanlık hizmeti almak için başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden ardışık 141 kişiye, çalışmacı tarafından Aile Planlaması yöntemleri ile ilgili bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti yapıldı. Danışmanlık hizmeti öncesi 39 ve sonrasında 9 açık ve kapalı uçlu soru içeren anket formu, yine çalışmacı tarafından yüz yüze görüşülerek uygulandı. İstatistiksel değerlendirmede student t , ki kare t, McNemar, fisher exact test ve korelasyon analizi kullanıldı. BULGULAR: Katılımcıların 112'si (%79,4) herhangi bir yöntemle korunmakta iken, 29'unun (%20,6) herhangi bir yöntem kullanmadığı saptandı. Katılımcılardan 81'i (%57,4) modern yöntem kullanırken, 60'ı (%42,6) geleneksel yöntemler kullanmakta idi. En sık kullanılan yöntemler RİA, geri çekme ve prezervatif olarak bulundu. Katılımcıların danışmanlık hizmeti sonrasında aldıkları bilgi puanların yükseldiği görüldü. SONUÇ: Kontraseptif yöntemlerin yaygın ve doğru bir şekilde kullanılmasını sağlayacak en önemli faktör, bu konuda yetkili, eğitimli sağlık personeli tarafından verilen danışmanlık hizmetleridir. Aile Planlaması danışmanlık hizmetleri, başvuran kişinin yöntemler konusunda bilgilenmesine, başvuranın kendisini daha güvenli hissetmesine, önerileri doğru bir biçimde uygulamasına ve sağlık hizmetlerini uygun olarak kullanmasına büyük katkılar sağlayacaktır.
ABSTRACT BACKGROUND AND AİM: Family planning is an important aspect of basic health care system. Insufficient use of contraceptive methods cause a lot of problems both in social and health related areas. The aim of this study is to assess people's point of view on family planning, the contraceptive method preferrences and related factors and to assess the efficiency of counselling and education. METHODS: This study was carried out between 1 st of September 2007 and 30 th of November 2007 in the State Maternity Hospital family planning clinic of Aydın on 141 woman who attended for counselling on contraceptive methods and freeware. Information about family planning methods were given. A questionnaire was filled out by face to face interviewing method before and after counselling. Chi square, fisher's exact t test, lineer regression and one way analysis of varience (ANOVA) tests were used for statistical analysis. RESULTS: 112 (79,4%) of participants were using a contraceptive method , whereas 29 (20,6%) were not using any method. 81'i (%57,4) of participants were using a modern contraceptive method and 60 (42,6%) of participants were using traditional methods for contraception. The most commonly used methods were IUD, coitus interruptus and preservative respectively. It was detected that counselling increased number of participants using family planning method. CONCLUSİON: The most important factor for providing frequent and appropriate usage of contraceptive methods is counselling on this subject done by well educated, authorized health care providers. Family planning counselling service would support proper usage of health care system, feeling confident and being correctly informed about methods for admitted women and correct application of suggested method .
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32901842&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1435
Appears in Collections:Uzmanlık

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
özlem_kalak_ing.pdf.mdi12.45 kBUnknownView/Open
özlem_ kalak_ özet.pdf.mdi15.2 kBUnknownView/Open
özlem_kalak_tez.pdf.mdi971.79 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.