Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1434
Title: Periton diyalizi uygulanan ratlarda atorvastatinin peritoneal fibrozis gelişimi üzerine etkisi
Other Titles: Effects of Atorvastatin on Development of Peritoneal Sclerosis in Rats on Peritoneal Dialysis
Authors: Yeniçerioğlu, Yavuz
Üzelce Pehlivan, Özlem
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Keywords: Periton Diyalizi
Atorvastatin
Fibrozis
Peritoneal Dialysis
Issue Date: 2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Abstract: ÖZET: Periton Diyalizi Uygulanan Ratlarda Atorvastatinin Peritoneal Fibrozis Gelişimine Etkisi Amaç ve Hipotez: Peritoneal skleroz uzun süreli periton diyalizi uygulamasının önemli komplikasyonlarından biridir. Bu çalışmada periton diyalizi uygulanan ratlarda atorvastatin tedavisinin periton fonksiyonları ve histolojisi üzerine etkilerinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Yirmi-iki üremik olmayan Wistar albino rat çalışmaya alınıp 3 gruba randomize edilmiştir. Sham grubu (intraperitoneal 10 mL SF, 4 hafta boyunca), Periton diyalizi grubu (PD, intraperitoneal 10 mL hipertonik diyaliz solüsyonu, 4 hafta boyunca) ve tedavi grubu (Tx, intraperitoneal 10 mL hipertonik diyaliz solüsyonu+atorvastatin, 4 hafta boyunca). Dört hafta sonunda 1 saatlik periton eşitleme testi yapıldı. Lipitler, bazı sitokinler, mediatörler, antioksidan enzim aktiviteleri ve belirleyicileri (IL-1 ' , IL-6, IL-8, TGF- ' , TNF- ' , NO, GSH, GPx, GR, CAT, MDA) serum ve/veya diyalizatta çalışıldı. Periton mikroskobik incelemesinde periton kalınlığı ölçüldü, peritoneal inflamasyon, fibrozis ve vaskülarizasyon varlığı değerlendirildi. Bulgular: Histolojik incelemelerde, inflamasyon, fibrozis ve vaskülarizasyon sham grubu ile karşılaştırıldığında, PD grubunda daha sık görüldü. Atorvastatin uygulamasıyla, belirtilen parametrelerin görülme sıklığında azalma gözlendi. Ayrıca diğer iki grupla karşılaştırıldığında PD grubunda periton anlamlı olarak daha kalındı. Serum örnekleri incelendiğinde tüm parametreler istatistiksel olarak birbirine benzerdi. Diyalizat incelemelerinde ise, GR aktivitesi ve TGF- ' düzeyi Tx grubunda, PD grubuyla kıyaslandığında daha düşüktü. Diğer yandan diyalizat IL'6 düzeyi Tx grubunda, PD grubunda göre daha yüksekti. Sonuç: Çalışmamız, atorvastatin kullanımının, hipertonik glikoz solusyonuyla oluşan periton yapısı değişikliklerini azalttığını göstermektedir. Azalmış diyaliz TGF- ' ekpresyonu olası sorumlu mekanizmalardan biri olabilir.
SUMMARY: Effects of Atorvastatin on Development of Peritoneal Sclerosis in Rats on Peritoneal Dialysis Background: Peritoneal sclerosis is one of the important complications of long term peritoneal dialysis. In this study, we aimed to test the effects of atorvastatin on peritoneal functions and peritoneal histology in non-uremic rats on peritoneal dialysis. Methods: Twenty-two non-uremic Wistar albino rats were allocated into three groups: Sham(10 mL saline intraperitoneally for four weeks), Peritoneal dialysis (PD,10 mL hypertonic dialysis solution intraperitoneally for four weeks) and treatment (Tx, 10 mL hypertonic dialysis solution intraperitoneally + atorvastatin in drinking water for four weeks) groups. At the end of four weeks, one-hour peritoneal equilibration test performed, serum lipids, certain cytokines, mediators antioxidant enzyme activities and markers (IL-1 ' , IL-6, Il-8, TGF- ' , TNF- ' , NO, GSH, GPx, GR, CAT, MDA) in serum and/or dialysate were evaluated. Peritoneal thickness was measured and peritoneal inflammation, fibrosis and vascularisation were evaluated in histological sections. Results: In histological examinations, inflammation, fibrosis and vascularisation were more frequently observed in PD group when compared to that of the sham group and it seemed to decrease when atorvastatin used in conjunction with peritoneal dialysis. Additionally peritoneum was thicker in PD group when compared to that of the sham group and Tx groups. When serum samples were examined, there was no significant difference between the parameters. On the other hand, dialysate GR activity and TGF- ' were significantly lower in Tx group than that of the PD group whereas dialysate IL-6 level was higher in to group than that of PD group. Conclusions: Our study suggests that atorvastatin use diminish structural changes in peritoneum. Decreased expression of TGF- ' in dialysate may be one of the possible underlying mechanisms.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32901564&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1434
Appears in Collections:Uzmanlık

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tez ingilizce özet.pdf63.41 kBAdobe PDFView/Open
tez türkçe özet.pdf64.86 kBAdobe PDFView/Open
özlem pehlivan tez.pdf417.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.