Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/143
Title: Ücret sistemleri ve Nevşehir`deki konaklama işletmelerinde özendirici ücret sistemlerinin uygulanmasına yönelik bir araştırma
Other Titles: Pay systems and a research for incentive pay systems applications of accomodation establishments in Nevşehir
Authors: Çolakoğlu, Ülker
Ulama, Şevki
TR103435
Keywords: Konaklama işletmeleri
Occommodation enterprises
Oteller
Accomodations for travelers and tourists
Hotels
Özendirme
Encouragement
Ücret
Wage
Ücret sistemleri
Wage systems
İnsan kaynakları yönetimi
Human resources management
Issue Date: 1-Jan-2002
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi
Abstract: Konaklama işletmelerinde insan kaynaklarının verimliliğinin artırılması, işgörenlerin güdülenmesi, iş tatminlerinin artırılması işletme amaçlarına ulaşmada önemlidir. İşgücü niteliği düzeyinin yükseltilmesi, verimlilik artışı sağlanması için kullanılabilecek yönetim araçlarından birisi özendirici ücret sistemleridir. Özendirici ücret sistemleri, hem işverenlerin ve hem de işgörenlerin işletme amaçlarını gerçekleştirmede birlikte çaba harcamalarını sağlar. Bu çalışmada, konaklama işletmeleri, insan kaynaklan yönetimi, ücret ile ilgili kavramlar ile ücret sistemleri ve özendirici ücret sistemleri tartışılmıştır. Ancak çalışmanın ana konusu, özendirici ücret sistemlerinin konaklama işletmelerindeki mevcut durumunun araştırılmasıdır. Çalışmada, öncelikle ilgili yazından yararlanarak kavramsal bir çerçeve oluşturulmuştur. Daha sonra Nevşehir'deki turizm işletme belgeli konaklama işletmelerinde özendirici ücret sistemleri uygulamaları araştırılmıştır. Alan araştırması sonucunda, konaklama işletmelerinin yansına yakının özendirici ücret sistemleri uyguladığı belirlenmiştir. Özendirici ücret sistemleri uygulamayan konaklama işletmelerindeki yönetici ve işgörenlerin bu sistemlere olumlu yaklaştığı saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar ve öneriler açıklanmıştır. Increasing productivity of human resource, motivating emloyees and increasing job satisfaction are equally important for accomodation establisments in order to reach their managerial objectives. Incentive pay systems are one of those managerial tools which can be utilized to increase the level of employee quality and productivity. Incentive pay systems facilitate both employers and employees to attain managerial objectives by working together. In this study, the terms relating to accomodation establishments, human resources management, pay systems and incentive pay systems have been discussed. However, the main focus of the study is to research application the incentive pay systems in the accomodation sector. In the study, firstly the conceptual frame has been established by reviewing the related literature. Subsequently, the application of the incentive pay systems in the accomodation sector in Nevşehir and its neighborhood has been dealt with. As the results show, almost half of the accomodation establishments utilizes incentive pay systems. However, managers and staffs of these establishments, which do not utilize incentive pay systems, have positive perceptions for such systems. The study ends with the elaboration of the results obtained during the field research and suggestions are made.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32898614&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/143
Appears in Collections:Yüksek LisansItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.