Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1402
Title: Narsistik ve obsesif kompulsif kişilik bozukluklarının karar süreçlerine etkisi
Other Titles: The effects of narcissistic and obsessive compulsive personality disorders on decision making process
Authors: Altunoğlu, A. Ender
Kocakula, Özge
TR21144
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı
Keywords: Narsisizm
Karar Verme Süreçleri
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Narcissism
Decision Making Process
Obsessive Compulsive Disorder
Issue Date: 2012
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı günümüz dünyasında, teknolojiyi yapan ve işleten olarak insan hala işletmeler açısından kullanılabilecek en etkili silah olma gücünü sürdürmektedir. İşletmeler tarafından bu silahın etkin ve verimli kullanımı insanın kişilik özelliklerine gözlerin çevrilmesiyle mümkün olabilecektir. Geçmişte yalnızca psikoloji disiplini altında incelenen insana ait bu unsurlar, işletmeler tarafından insan faktörünün öneminin giderek anlaşılmasıyla, yönetim biliminin de inceleme alanına girmiştir. Bu çalışma, batılı ülkelerde giderek yayılan bir veba olarak algılanan narsizm ve insanlık tarihi kadar eski olan obsesif kompulsif kişilik bozukluğu perspektifinde ele alınan insanın, karar süreçlerinin incelenmesi üzerine kurulmuştur. Uluslararası yönetim yazınında narsizm olgusunu ele alan çalışmalar sayıca fazla olmakla birlikte, çağımızın vebası olarak anılan narsizmle ilgili ulusal yazında yapılan çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Aynı şekilde, insanlar arasında görülme sıklığı oldukça yaygın olan obsesif kompulsif bozukluğun bireyin iş süreçlerine etkisini ele alan çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu kişilik özelliklerinin patolojik bir olgu olarak ele alınması, konunun yönetim biliminde yeterince ele alınmamış olmasının nedeni olarak düşünülmektedir. Bu çalışma ile birlikte, örgüt içinde önemi giderek artan insan öğesinin narsisizm ve obsesif kompulsif kişilik bozukluğu çerçevesinde değerlendirmesi yapılarak, söz konusu kişilik özelliklerinin ileride karar verme yetki ve sorumluluğunda olacağı düşünülen işletme öğrencileri açısından karar süreçlerini ne şekilde etkilediği anlaşılmaya çalışılmıştır.
Human being is still an effective power to survive or change the organizational structure although technological instruments are being used intensively nowadays. On condition that focusing on personality characteristics at the organizations, in order to use the power of human factor effectively and efficiently, reaching success is possible. In the past the facts which belong to human character were only examined by physiological discipline but now it is entered to the area of research of management science with understanding the importance of human factor. This study is based on personal decision making process, aspect of narcissism which seen as spreading black plaque and obsessive compulsive disorder that as ancient as human being. While the studies which examining the narcissism phenomenon are innumerable on international management literature, there is not sufficient study on national management literature. Similarly, the researches on effects of obsessive compulsive disorder, which seen frequently among human on decision making process are not sufficient. The main reason of this personality characteristics were not to be handled sufficiently by management science is the consideration of these characteristics as pathological phenomenon. With this study, the understanding of effects of decision making process aspect of administrator who has a authority and responsibility for making decision about evaluation of narcissism and obsessive compulsive disorder on human.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32898229&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1402
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özge_Kocakula.pdf2.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.