Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1400
Title: Uluslararası seyahatlerde turistlerin çekim yerinde algıladıkları risklerin tekrar ziyaret etme niyetlerine etkileri: Alanya ilçesine yönelik bir araştırma
Other Titles: The effects of the risks perceived by tourists in destinations during international trips on their revisit intentions: A research on Alanya district
Authors: Ege, Zehra
Çetinsöz, Burçin Cevdet
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Keywords: Antalya-Alanya
Cazibe Modelleri
Gravity Models
Pazarlama
Marketing
Risk Algılaması
Risk Perception
Seyahat
Travel
Turistler
Tourists
Turizm
Tourism
Turizm Pazarlaması
Tourism Marketing
Turizm Sektörü
Tourism Sector
Uluslararası Turizm
International Tourism
Issue Date: 2011
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Son yıllarda küresel anlamda ortaya çıkan politik, siyasi, doğal afet, sağlık ve özellikle ekonomik krizlerin en fazla etkisini gösterdiği sektörlerin başında turizm gelmektedir. Bu durum temel ekonomik geçim kaynağı turizm sektörüne bağlı olan az gelişmiş ülkeleri ekonomik anlamda oldukça olumsuz etkilemektedir. Küresel krizlerin ortaya çıkması sonucu uluslararası seyahatlere katılan turistlerin risklerden ve belirsizliklerden kaçınmak istemeleri turizm pazarlamacılarının alternatif pazarlama stratejileri üretmeye zorlamaktadır. Özellikle çekim yeri yöneticileri turistlerin algıladıkları riskleri ve etkilerini araştırmaktadırlar. Bu araştırma Akdeniz'de tatil turizmi için ciddi bir pazar payı bulunan Antalya ilinin Alanya ilçesine gelen yabancı turistlerin tatilleri sürecinde algıladıkları risk seviyelerini tespit etmeye çalışılmış ve etkileri ölçülmüştür. Araştırma 2010 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında Alanya ilçesinde 559 kişiye uygulanmıştır. Araştırmada algılanan risklerin ve risk azaltma stratejilerinin faktör analizleri ve hipotezlerin ölçümü için t testi, varyans analizi, korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların Alanya hakkındaki risk seviyeleri tespit edilmiş ve tekrar ziyaret niyetlerine etkileri ölçülmüştür.
Tourism is the sector on which the global effects in politics, natural disasters, health and especially economic crisis may ocur. This situation affects negatively the economy of the underdeveloped countries whose main income is from tourism. The intentions of the international tourists who want to avoid the risks and uncertainy force the tourism marketing personnel to produce alternative marketing strategies. Especially the directors of destinations search for the tourists ' perceived risks and their effects. In this research the perceived risks of the tourists who come to Alanya district of Antalya which has a serious marketing of holiday tourism in Mediterrance Region have been tried to be designated and the effects have been measured. The questionairre research was applied to 559 people in Alanya in july and august 2010. In the research, t test, variance analysis, correlation and regression analysis were applied for factor analysis of perceived risks and the strategies of risk reduce and for the hypothesis measure. In the conclusion, the risk level in Alanya for participants have been designated and their effects on the tourists ' revisit intentions have been measured.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32896939&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1400
Appears in Collections:Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
407170.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.