Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1396
Title: Aydın bölgesindeki pamuk üreticilerinin çevresel duyarlılıklarının belirlenmesi
Other Titles: Determining the environmental perceptions of cotton producers in Aydin province
Authors: Atıcı, Cemal
Doğuay, Nurçin
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı
Keywords: Aydın
Pamuk Üreticileri
Çevresel Duyarlılıklar
Koşullu Değerleme
Cotton Farmers
Environmental Perceptions
Contingent Valuation
Issue Date: 2009
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma Aydın bölgesinde pamuk üreticilerinin çevresel duyarlılıkları koşullu değerleme yöntemiyle analiz ederek ödeme ve kabul etme isteklerini belirlemiş ve ayrıca damla sulama eğilimine etki eden faktörleri probit ve logit yöntemleriyle incelemiştir. Aydın bölgesindeki pamuk çiftçilerinin çevresel duyarlılıklarının belirlenebilmesi için Aydın ilinde pamuk üretiminde önemli rol oynayan üç ilçeden (Koçarlı, Nazilli ve Söke) üçer adet köy seçilip toplam 100 kişiyle anket yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre anket bölgesinde ortalama yaş yaklaşık 46, ortalama eğitim süresi 7.45 yıl olup ortalama hanehalkı nüfusu 5 kişidir. Ortalama arazi genişliği ise 69.59 da olup arazi genişliklerinde büyük varyasyonlar görünmektedir. Örneğin küçük arazi büyüklüğü 11 da iken en büyük arazi 300 da olarak belirlenmiştir. İşletmelerde ortalama hayvan sayısı yaklaşık 6 olarak belirlenmiştir. Tarım dışı işte çalışanların oranı % 42 olup bu da bölge için yüksek bir değerdir ve ek gelir kazanma durumunda olduklarını göstermektedir. Bir kooperatife üye olanların oranı ise % 66 civarındadır. Bunun yanında erozyonla mücadele isteğinde olanların oranı sadece % 41 olup bölgedeki çiftçilerin bu tür bir çevre koruma programına katılımında isteksiz olacakları beklenebilir. Pamuk üretiminde damla sulama yöntemi kullanan çiftçilerin oranı ise % 22 olup çevre sorunlarının etkisini daha da çok göstermeye başladığı günümüzde kaynak kullanım etkinliğinin düşük düzeyde kaldığını göstermektedir. Ankete katılan çiftçilerin hepsi organik pamuk üretme isteğinde bulunmuşlardır. Bu durum çiftçilerin kendilerine doğrudan bir gelir getirecek programlara katılımında oldukça istekli olduklarını göstermektedir. Bölgede çiftçilerin ödeme istekleri damla sulama için 18.50 YTL/da, çevre koruma şartlı doğrudan gelir desteği kabul etme isteği ise 132 YTL/da olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar çiftçilerin ödeme isteklerinin kabul etme isteğine oranla oldukça düşük olduğunu göstermektedir. Çiftçilerin çevre koruma eğilimlerine etki eden faktörleri belirlemek için probit ve logit yöntemleri uygulanmış ve yaş, eğitim ve kooperatif üyeliğinin damla sulama yöntemi uygulama ihtimalini artırdığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar çiftçilerde çevre koruma bilincinin geliştirilebilmesi için organize olmalarının ve tarımsal yayım faaliyetleri ile bilgilendirmenin önemini ortaya koymaktadır.
This study examined the environmental perceptions of cotton producers in Aydın province employing contingent variation method and determined their willingness to pay and accept values. In addition, this study analyzed farmers' drip irrigation choices by probit and logit methodologies. For this purpose 100 surveys, chosen from three villages out of three towns (Koçarlı, Nazilli, Söke), where cotton production has importance, were carried out. According to the results, average age was found as 46, education as 7.45 years, and household size as 5 people. Average farm size was found as 69.59 da with the large variations in size. For instance, the smallest land size is 11 da while largest land is 300 da. The average number of farm animals was found as approximately 6. Off-farm employment is 42 % indicating the need for additional income in the region. The ratio of cooperative membership is 66 %. The ratio of farmers who are willing to make an effort towards erosion control is only 41 % which indicates that the farmers in the region are unwilling to participate in such environmental programs. The ratio of farmers who use drip irrigation is 22 % and it indicates that natural resources are utilized in an inefficient way in a period in which environmental problems appear as a main issue. All of the farmers who participate in the survey have indicated their willingness to produce organic cotton. This finding shows that farmers are willing to participate in environmental programs that raise their income directly. The willingness to pay of farmers in the region was found as 18.50 YTL/da, while environmental protection related willingness to accept value was determined as 132 TYL/da. These findings show that farmers' willingness to pay amount is quite lower compared with willingness to accept amount. In order to determine the factors that impact farmers' drip irrigation choice probit and logit models were estimated. The results show that age, education, and cooperative membership increase the probability of drip irrigation choice. The results indicate that the farmers should be organized and be informed through extension activities in order to improve their environmental consciousness.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32914389&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1396
Appears in Collections:Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tez .pdf2.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.