Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1387
Title: Gebe ratlarda 5-alfa redüktaz inhibitörü(Dilaprost; Biofarma) kullanımının, doğan erkek yavrularda androjen bağımlı genital organlarda oluşturduğu değişikliklerin makroskopik olarak incelenmesi ve oluşturulan hipospadias modelinde kan ve üretral dokudaki Epidermal Growth Faktör(EGF) düzeyinin yara iyileşmesi üzerine olan etkisinin araştırılması
Other Titles: Macroscopic Investigation of The Changes In Androgen-Dependent Genital Organs of Male Rat Offspring Caused by Administration of 5-Alpha Reductase Inhibitor (Dilaprost; Biopharma) To Pregnant Rats and The Effect of the Epidermal Growth Factor (EGF) Level Within The Blood and Urethral Tissue In a Hypospadias Model
Authors: Yazıcı, Mesut
Aksu Serbest, Yeşim
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Keywords: Hipospadias
Finasteride
EGF
Yara İyilesmesi
Hypospadias
Yeşim Aksu Serbest
Adnan Menderes Üniversitesi
Çocuk Cerahisi Anabilim Dalı
Aydın
Issue Date: 2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Abstract: Gebe Ratlarda 5-alfa Redüktaz İnhibitörü(Dilaprost; Biofarma) Kullanımının, Doğan Erkek Yavrularda Androjen Bağımlı Genital Organlarda Oluşturduğu Değişikliklerin Makroskopik Olarak İncelenmesi ve Oluşturulan Hipospadias Modelinde Kan ve Üretral Dokudaki Epidermal Growth Faktör(EGF) Düzeyinin Yara İyileşmesi Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması Hipospadias üretral meanın normale göre ektopik olarak penisin ventral yüzünde ve proksimalde lokalize olduğu bir anomalidir. Tedavisi cerrahidir. Cerrahinin hedefleri; fonksiyonel ve kozmetik açıdan kabul edilebilir bir penis oluşturmak ve bunu yaparkende mümkün olduğu kadar az komplikasyonla başarmaktır. Postoperatif dönemde en sık görülen komplikasyon üretrokutanöz fistüldür. Biz çalışmamızda hipospadias modeli oluşturarak cerrahi sonrası üretra dokusundaki ve kandaki EGF miktarlarının yara iyileşmesine etkilerini araştırdık Çalışmamızda 40 adet gebe Wistar Albino erişkin dişi rata gebeliklerinin 10-20. günlerinde Finasteride, mısır yağı verildi, bir grup kontrol grubu yapıldı. Gebe ratların gebeliklerinin 21. gününde kanları alınarak EGF düzeylerine bakıldı. Doğan yavru erkek ratlardan her gruptan 18 tane alınarak üretra ventralleri eksize edildi ve kanları alınarak, hem üretrada hem de kanda EGF düzeyleri ölçüldü. Postoperatif yara iyileşmesi enflamasyon ve fibrozis açısından değerlendirildi. Gruplar arası parametrelerin değerlendirilmesi için Mann-Whitney U tek yönlü varyans analizi ve Kruskal-Wallis testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık için p<0.05 değeri kabul edildi Sonuçta ; gebe ratlara Finasteride verilmesiyle yavrularda ürogenital sistemde anlamlı bir değişiklik saptanmadı. 54 erkek yavru rattan hiçbirinde ektopik testis, inmemiş testis, meme ucu bozukluğu, anogenital mesafede azalma oluşmadı. Yavru ratların üretralarında EGF düzeyi anlamlı olarak değişmedi (p>0.05). Postoperatif olarak dokudaki EGF den bağımsız yara iyileşmesinde (enflamasyon, fibrozis) anlamlı farklılıklar saptanmadı. Kontrol grubundaki gebe ratların kan EGF düzeyi, Finasteride verilen gebe ratlardakinden anlamlı olarak fazlaydı (P <0.05). Sonuç olarak bizim çalışmamızda Finasteride'e maruz kalmış yavru ratların dokularındaki EGF düzeyinde anlamlı farklılıklar olmaması ve Finasteride'in yara iyileşmesi üzerine olan hızlandırıcı ve inflamasyonu azaltıcı etkilerinden dolayı yavru ratlar arasında yara iyileşmesi açısından anlamlı farklılıklar saptamadık. Çalışmamızla Finasteride'in ürogenital sistemi morfolojik olarak etkilemediğini, kan EGF ve doku EGF düzeylerini anlamlı şekilde düşürmediğini ancak yara iyileşmesini hızlandırıcı etkisi olduğunu gösterdik. Yavru rat gruplarında kan EGF düzeyleri arasında fark olmaması, kan EGF düzeyi ölçümünün bize yol gösterici olmayacağını gösterdi.
acroscopic Investigation of The Changes In Androgen-Dependent Genital Organs of Male Rat Offspring Caused by Administration of 5-Alpha Reductase Inhibitor (Dilaprost; Biopharma) To Pregnant Rats and The Effect of the Epidermal Growth Factor (EGF) Level Within The Blood and Urethral Tissue In a Hypospadias Model Hypospadias is an anomaly where the external uretral meatus is localized ectopically on the ventral side and proximal part of the penis. Its treatment is surgical. The aims of the surgery are to create a functional and cosmetically acceptable penis and to succeed this with least complications. The most common complication seen during postoperative period is urethrocutaneous fistula. In this study, we created a model of hypospadias and investigated the effects of postoperative EGF levels within blood and urethral tissue on wound healing In our study, we administered finasteride and corn oil to 40 pregnant adult Wistar Albino rats on 10th-20th days of pregnancy. One group was reserved for control group. Blood samples were taken from rats on 21st day of pregnancy and EGF levels were measured. Eighteen male rat offsprings were taken from each group and ventral parts of their urethras were excised. Blood samples were taken and EGF levels were measured in both urethra and blood samples. Postoperative wound healing was evaluated regarding inflammation and fibrosis. Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis one-way analysis of variance tests were used in order to evaluate intergroup variables. p<0.05 was accepted as statistically significant Eventually, after administration of finasteride to pregnant rats, no significant changes were detected in the urogenital systems of their offspring. None of the 54 male offspring developed ectopic testis, undescended testis, nipple abnormalities and decrease in anogenital distance. EGF levels within the urethras of rat offspring did not change significantly (p>0.05). Postoperatively, wound healing independent of tissue EGF (inflammation, fibrosis) did not differ significantly. Blood EGF levels of pregnant rats in control group were significantly higher than that of finasteride administered pregnant rats (p<0.05). In conclusion, in our study, we didn't detect any significant differences in terms of wound healing; because there weren't any significant differences in tissues of rat offspring exposed to finasteride and finasteride has accelerating and inflammation-reducing effect on wound healing. We demonstrated that finasteride does not affect the urogenital system morphologically and does not decrease the blood and tissue EGF levels. However, it accelerates the wound healing process. The presence of no significant difference between rat offspring groups regarding showed that blood EGF level measurements could not guide us.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32909803&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1387
Appears in Collections:Uzmanlık

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ingilizce.pdf16.34 kBAdobe PDFView/Open
Türkçe.pdf18.93 kBAdobe PDFView/Open
yeşim tez son.pdf1.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.