Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11607/1366
Title: Kolorektal kanserde mast hücre dansitesi ile mikrodamar yoğunluğu, VEGF, EGFR, P53, Kİ-67, CEA ekspresyonunun prognostik önemi
Other Titles: Mast cell dansity and microvasculer dansity in colorectal cancer importance of VEGF, EGFR, P53, KI-67, CEA expression in prognosis
Authors: Yükselen, Vahit
Yıldırım, Filiz
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Keywords: Kolorektal Kanser
p53
Ki-67
Anjiogenez İndükleyiciler
Colorectal Cancer
Angiogenesis Inducers
Issue Date: 1-Jan-2008
Publisher: Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Abstract: Kolorektal kanserlerde günümüzde en çok çalışılan konulardan biri, prognozu belirleyecek ve tedaviye dirençli tümörleri ortaya koyacak yeni parametrelerin saptanmasıdır. Bu amaçla birçok prognostik belirleyiciler ortaya konmuştur. Ancak bunların hiçbiri tek başına kullanıldığında yeterli etkinliğe sahip değildir. Bu çalışmanın amacı, histopatolojik olarak kolorektal kanser tanısı saptanan hastalarda, mast hücre dansitesi, p53 mutasyon varlığının, Ki-67, vasküler endotelyal büyüme faktörü, epidermal büyüme faktörü reseptörü, karsinoembriyonik antijen ve mikro damar yoğunluğunun prognostik değerini araştırmaktır. Çalışmamıza, 2001-2007 yılları arasında ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde takip ve tedavi edilen, kolorektal kanser nedeniyle kalın bağırsak rezeksiyonu yapılmış 49 olgudan dosya bilgilerine ulaşılan 46 kanser olgusu dahil edildi. Mast hücre dansitesi, p53, Ki-67, vasküler endotelyal büyüme faktörü, epidermal büyüme faktörü reseptörü, karsinoembriyonik antijen ekspresyonları ve mikro damar yoğunluğunu primer tümör dokusunda, rezeksiyon materyalindeki normal kolon epitelyumunda immunohistokimyasal yöntemle araştırdık. Yapılan analizler sonucunda kanserli dokuda mast hücre dansitesi ile vasküler endotelyal büyüme faktörü ekspresyonu arasında korelasyon gözlendi. Kanserli dokuda vasküler endotelyal büyüme faktörü ekspresyonu ile sağ kalım süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon saptandı. Sağ kalım süresi ile mast hücre dansitesi, p53, Ki-67, epidermal büyüme faktörü reseptörü, karsinoembriyonik antijen ekspresyonları ve mikro damar yoğunluğu (CD-31 ve C-34 ile gösterilen) arasında istatistiksel olarak anlamlı saptanmayan negatif korelasyon bulundu. Kanserli dokuda Ki-67 ekspresyonu ile karaciğer, akciğer ve kemik metastazı arasında anlamlı ilişki izlendi. Bu bulgular mast hücre dansitesinin ise vasküler endotelyal büyüme faktörün ekspresyonu ile korele olduğunu, vasküler endotelyal büyüme faktörün ekspresyonunun kısa sürviyle ilişkili olduğunu dolayısıyla mast hücre dansitesinin de kolorektal kanser hastalarında kötü prognozla ilişkili olduğunu göstermektedir.
Today, most of the studies focus on investigating new molecular and biochemical markers that define prognosis and predict tumor resistance to treatments. Novel prognostic markers manifested for this aim but none of them is competent alone. This study aimed to investigate the mast cell density, presence of p53 mutation and prognostic value of Ki-67, vascular endothelial growth factor, epidermal growth factor receptor, carcinoembriyonic antigen and micro vessel thickness in the patients with histopathologically diagnosed colorectal cancer. The study included 46 patient who underwent bowel resection for colorectal cancer at ADÜ Medicine Faculty between 2001 and 2007. Tissue samples from primary tumors and corresponding normal colon epithelium from 46 patients with colorectal cancer were immunohistochemically evaluated for mast cell density p53, Ki-67, vascular endothelial growth factor, epidermal growth factor receptor, carcinoembriyonic antigen and micro vessel thickness. In this study, mast cell density was correlated with vascular endothelial growth factor expression at tumor tissue. And vascular endothelial growth factor was significantly negatively correlated with survival time. Negative correlations between survival time and p53, Ki-67, epidermal growth factor receptor, carcinoembriyonic antigen expression, mast cell density and micro vessel thickness (demonstrated with CD-31 and C-34) were not statistically significant. Ki-67 expression was significantly correlated with liver, lung and bone metastasis. The results demonstrated that mast cell density is associated with poor prognosis in the patients with colorectal cancer and vascular endothelial growth factor expression is associated with short survival time because of the correlation between mast cell density and a vascular endothelial growth factor expression.
URI: http://194.27.38.21/web/catalog/info.php?idx=32901583&idt=1
http://hdl.handle.net/11607/1366
Appears in Collections:Uzmanlık

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İNGİLİZCE ÖZET.pdfUzmanlık Tezi10.58 kBAdobe PDFView/Open
TEZ.pdfUzmanlık Tezi985.33 kBAdobe PDFView/Open
TÜRKÇE ÖZET.pdfUzmanlık Tezi98.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.